JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
10.11.2021 9.10
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Viivytys­tak­tiikalta haiskahtaa

Kar­ja­lai­sen pää­kir­joi­tus­toi­mit­ta­ja He­le­na Tah­va­nai­nen ot­ti vii­me vii­kon tors­tain nu­me­ros­sa kan­taa Ylen toi­mi­tus­po­li­tiik­kaan. Hän ot­si­koi ko­lum­nin­sa ”Maa­seu­dul­la ol­laan ko­vin tyy­ty­mät­tö­miä Yleen – ei­kä ih­me”.

Teks­tis­sään Tah­va­nai­nen viit­ta­si Maa­seu­dun Tu­le­vai­suu­den teet­tä­mään ky­se­lyyn, jos­sa 58,5 pro­sent­tia maa­seu­tu­mai­sis­sa kun­nis­sa asu­vis­ta ko­kee, et­tei­vät saa riit­tä­väs­ti vas­ti­net­ta Yle-ve­rol­le.

Täl­tä poh­jal­ta hän näki vä­hin­tään­kin jon­ki­nas­teis­ta ten­dens­siä sii­nä, mitä, mi­ten ja ke­nen voi­min ajan­koh­tai­sia ky­sy­myk­siä rat­ko­taan eri­tyi­ses­ti po­liit­ti­sis­sa ja laa­jem­min­kin yh­teis­kun­nal­li­sis­sa kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa.

Täs­mäl­leen sa­man­lai­nen aja­tus nou­si mie­leen MTV:n vii­me­viik­kois­ta Asi­an yti­mes­sä -oh­jel­maa seu­ra­tes­sa. Sii­nä toi­mit­ta­ja Jaak­ko Loik­ka­nen kävi maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Jari Le­pän kans­sa kes­kus­te­lun su­sien kan­nan­hoi­dol­li­ses­ta met­säs­tyk­ses­tä.

Le­pän joh­ta­man mi­nis­te­ri­ön suun­ni­tel­mis­sa on myön­tää lupa 20 su­den kaa­toon kan­nan­hoi­dol­li­sin pe­rus­tein niin, et­tä met­säs­tys al­kai­si heti en­si vuo­den alus­sa.

Kes­kus­te­lun ku­lu­es­sa Loik­ka­nen int­tä­mäl­lä int­ti, mik­si met­säs­tys pi­täi­si aloit­taa jo en­si vuo­den alus­sa, kun mu­ka­mas kaik­kia asi­aan liit­ty­viä sel­vi­tyk­siä ja tut­ki­muk­sia ei ole vie­lä teh­ty.

Le­pän mu­kaan pe­rus­teet met­säs­tyk­sen aloit­ta­mi­sel­le ovat ole­mas­sa. Näis­tä läh­tö­koh­dis­ta ky­sy­myk­sen oli­si voi­nut heit­tää toi­sin­kin: Mik­si vas­ta en­si vuo­den puo­lel­la? Mik­si ei jo tänä vuon­na?

Tut­ki­muk­sia ja sel­vi­tyk­siä niin su­sis­ta kuin val­ko­pos­ki­han­his­ta­kin on kyl­lä teh­ty. Osa niis­tä on pe­rus­tel­tu­ja, mut­ta ei­vät lä­hes­kään kaik­ki. Tut­ki­mu­sai­hei­ta syy­nä­tes­sä vai­kut­taa vah­vas­ti sil­tä, et­tä tut­ki­muk­sia teh­dään tut­ki­mus­ten vuok­si.

Yh­den hy­vän esi­mer­kin tar­jo­aa äs­ket­täin jul­kis­tet­tu ai­he, jos­sa WWF Suo­mi al­kaa sel­vit­tää laa­mo­jen käyt­töä lam­pai­den var­ti­joi­na.

Sel­vit­tä­mät­tä näyt­tää vie­lä ole­van, mi­ten laa­man ir­vis­tys vai­kut­taa näl­käi­sen su­den käyt­täy­ty­mi­seen. Mah­taa­ko­han laa­ma pys­tyä tais­te­le­maan lau­man­sa puo­les­ta, kun hir­vi­kään ei pys­ty pe­las­ta­maan hen­ke­ään su­den hyök­käyk­sel­tä.

Suo­men val­ti­ol­la väi­te­tään ole­van ra­ha­pu­la. Suo­je­lu­hank­keis­sa sii­tä ei ole merk­ki­ä­kään. Eu­ro­ja löy­tyy ai­na, kun susi- ja val­ko­pos­ki­han­hi­kan­to­jen kas­vuun liit­ty­viä on­gel­mia la­kais­taan ma­ton al­le. Mi­ten hel­pos­ti ra­haa löy­tyi­kään, kun su­si­par­tio pal­kat­tiin töi­hin tai kun la­ser­tyk­ke­jä alet­tiin hank­kia han­hien kar­ko­tus­teh­tä­viin?

Niin su­sien kuin han­hien­kin ai­heut­ta­mat va­hin­got oli­si hel­pos­ti es­tet­tä­vis­sä il­man ra­hal­li­sia sat­sauk­sia. Kum­paan­kin teh­tä­vään löy­tyy va­paa­eh­toi­sia il­man min­kään­lais­ta kor­vaus­ta.

Tut­ki­muk­set ja eri­lai­set ko­keet kuu­lu­vat vii­vy­tys­tak­tiik­kaan. Ne ovat ove­la tapa siir­tää on­gel­mien rat­kai­sua tuo­ta tuon­nem­mak­si. He­la­na Tah­va­nai­nen viit­ta­si ko­lum­nis­saan po­liit­ti­siin int­res­sei­hin. Ai­van sa­mois­ta asi­ois­ta on sil­män­lu­meek­si lai­te­tuis­sa hank­keis­sa­kin ky­sy­mys.

J.V.

Lisää aiheesta

Kysely