JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
8.11.2021 8.28
Mielipiteet

MIELIPIDE: Vetoomus

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Poh­jois-Kar­ja­la ry:n, MTK-Poh­jois-Kar­ja­lan sekä Poh­jois-Kar­ja­lan MTK-yh­dis­tys­ten hal­lin­to ja joh­ta­vat toi­mi­hen­ki­löt ko­koon­tui­vat yh­tei­sil­le neu­vot­te­lu­päi­vil­le 4.-5.11.2021 Jo­en­suus­sa. Ko­kouk­ses­sa nou­si esiin kak­si kes­keis­tä huo­le­nai­het­ta: maa­ta­lou­den ajau­tu­mi­nen kus­tan­nus- ja kan­nat­ta­vuusk­rii­siin sekä pi­kai­nen tar­ve riis­ta­hal­lin­non uu­dis­ta­mi­seen ja maa­no­mis­ta­jien pää­tös­val­lan kas­vat­ta­mi­seen riis­ta-asi­ois­ta pää­tet­tä­es­sä. Tä­män poh­jal­ta ve­to­am­me­kin maam­me päät­tä­jiin ja riis­ta­hal­lin­toon.

Ko­ti­mai­sen ruu­an tuo­tan­to on tur­vat­ta­va ja maa­ta­lou­den kan­nat­ta­vuus var­mis­tet­ta­va.

Ener­gi­an hin­nan nou­sus­ta (maa­kaa­su) liik­keel­le läh­te­nyt tuo­tan­to­pa­nos­ten rä­jäh­dys­mäi­nen hin­to­jen nou­su vaa­tii pi­kai­sia toi­men­pi­tei­tä tuot­ta­ja­hin­to­jen saa­mi­sek­si kus­tan­nuk­sia vas­taa­val­le ta­sol­le. Ris­kit ei­vät koh­dis­tu enää ai­no­as­taan al­ku­tuo­tan­toon vaan koko ruo­ka­ket­juun, kos­ka suu­rel­la osaa ti­lois­ta en­si ke­vään kyl­vöi­hin tar­vit­ta­vat sie­me­net ja lan­noit­teet ovat vie­lä hank­ki­mat­ta ja täl­lä kus­tan­nus­ta­sol­la ra­haa nii­den han­kin­taan ei ole.

Ko­tie­läin­sek­to­ril­la kamp­pail­laan ka­to­vuo­des­ta joh­tu­en no­pe­as­ti nous­sei­den re­hu­kus­tan­nus­ten kans­sa. Sika- ja sii­pi­kar­jan osal­ta tuo­tan­non ala­sa­jo on jo al­ka­nut ja nau­ta­sek­to­ri jou­tuu myös su­pis­ta­maan tuo­tan­to­aan ke­vät­tal­vel­la.

Nämä asi­at yh­dis­tet­ty­nä use­an vuo­den jat­ku­nei­siin al­ku­tuo­tan­non kan­nat­ta­vuu­son­gel­miin tu­le­vat vauh­dit­ta­maan tuo­tan­nos­ta luo­pu­mis­ta en­si tal­ven ai­ka­na ja aja­maan ta­lous­vai­keuk­sis­sa ole­vat ti­lat kon­kurs­siin. On­gel­ma joh­tuu epä­oi­keu­den­mu­kai­ses­ta tu­lon­ja­os­ta ruo­ka­ket­jus­sa.

Tuot­ta­ja­hin­to­jen nos­ta­mi­seen pi­tää löy­tää no­pe­at ja te­hok­kaat lääk­keet, kos­ka muu­toin vaa­ran­nam­me koko suo­ma­lai­sen ruo­ka­ket­jun tu­le­vai­suu­den. Kus­tan­nus­haas­te ei ra­joi­tu täl­lä ker­taa pel­käs­tään Suo­meen, vaan on­gel­ma kos­kee koko EU-alu­et­ta, jo­ten pelk­kä tuon­nin li­sää­mi­nen ei ole riit­tä­vä lää­ke vai­vaan.

Ve­to­am­me, et­tä koko ruo­ka­ket­ju, kaup­pa mu­kaan lu­kien, te­ki­si no­pe­as­ti tar­vit­ta­vat kor­jauk­set ruu­an hin­taan suo­ma­lai­sen elin­tar­vi­ke­tuo­tan­non tu­le­vai­suu­den tur­vaa­mi­sek­si.

Met­säs­tys­la­ki ja riis­ta­hal­lin­to­la­ki on uu­dis­tet­ta­va pi­kai­ses­ti.

Met­säs­tys­lain no­jal­la oi­keus har­joit­taa met­säs­tys­tä sekä oi­keus mää­rä­tä sii­tä kuu­luu alu­een omis­ta­jal­le. Täs­tä huo­li­mat­ta voi­mas­sa ole­van lain­sää­dän­nön no­jal­la to­si­a­si­al­li­nen oi­keus päät­tää alu­een omis­ta­jal­le kuu­lu­vas­ta met­säs­ty­soi­keu­des­ta kuu­luu muul­le kuin alu­een omis­ta­jal­le.

Voi­mas­sa ole­vat met­säs­tys­la­ki ja riis­ta­hal­lin­to­la­ki ei­vät tur­vaa riit­tä­väl­lä ta­val­la alu­een omis­ta­jan oi­keuk­sia, ei­vät­kä oi­keu­den­mu­kais­ta pää­tök­sen­te­koa suur­riis­tan met­säs­tys­tä kos­ke­vis­sa pää­tök­sis­sä. Ne val­tuut­ta­vat riis­ta­hal­lin­non te­ke­mään pää­tök­siä vir­heel­li­siin tie­toi­hin pe­rus­tu­en alu­een omis­ta­jien nä­ke­myk­siä huo­mi­oi­mat­ta.

Täs­sä esi­tet­tyi­hin syi­hin ve­do­ten vaa­dim­me met­säs­tys­lain ja riis­ta­hal­lin­to­lain pi­kais­ta uu­dis­ta­mis­ta. Li­säk­si vaa­dim­me, et­tä niin Suo­men riis­ta­kes­kuk­sen kuin sen ylei­sen val­von­nan alai­suu­des­sa toi­mi­vien riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys­ten tu­lee nou­dat­taa hy­vää hal­lin­to­ta­paa hoi­ta­es­saan niil­le riis­ta­hal­lin­to­lain no­jal­la an­net­tu­ja jul­ki­sia hal­lin­to­teh­tä­viä.

Jo­en­suus­sa 5.11.2021

JOU­NI MÄ­KI­SA­LO

Pu­heen­joh­ta­ja

MTK-Poh­jois-Kar­ja­la r.y.

PÄI­VIK­KI OT­RO­NEN

Hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Poh­jois-Kar­ja­la ry

Lisää aiheesta

Kysely