JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
5.11.2021 15.29
Mielipiteet

MIELIPIDE: Halutaanko Kiteen pääväylä muuttaa kävelykujaksi?

Ki­teel­le on suun­ni­tel­tu leik­ki­puis­toa ja muu­ta ajan­vie­te­a­lu­et­ta, joka si­joit­tui­si van­han lin­ja-au­to­a­se­man ym­pä­ris­töön. Par­haan suun­nit­te­lu­vaih­to­eh­don mu­kaan it­se leik­ki­puis­to si­joit­tui­si puis­tik­koon nuo­ri­so­ta­lo Lin­kin taak­se ja muu ai­kuis­ten ajan­vie­te alue tu­li­si ny­kyi­sen bus­si­pi­han alu­eel­le.

Syi­tä mik­si han­ke ei ete­ne ovat mm, kun pur­ku­tuo­mi­on saa­neen kau­pun­gin omis­ta­man ra­ken­nuk­sen vuok­ra­lai­sil­le ei ole löy­ty­nyt kau­pun­gis­ta kor­vaa­via ja riit­tä­vän hy­vä­ta­soi­sia toi­min­ta­ti­lo­ja, vaik­ka nii­tä on et­sit­ty ns. ”kis­so­jen ja koi­rien avul­la” jo pari vuot­ta. Ti­lois­sa pi­tää ko­kouk­sia use­at pai­kal­li­set jär­jes­töt ja pää­vuok­ra­lai­nen on SAK.

Li­säk­si myös lin­ja-au­to­lii­ken­ne alu­een läpi es­tyi­si, kun piha tu­li­si ko­ko­naan kä­ve­ly­a­lu­eek­si. Vii­me ke­vää­nä teh­dys­sä suun­ni­tel­mas­sa on uu­den bus­si­py­sä­kin pai­kak­si esi­tet­ty K-mar­ke­tin edus­taa Ki­teen­tien lai­das­sa. Täl­lä koh­dal­la on ny­kyi­sin kah­dek­san leh­mus­ta (jot­ka kaik­ki jou­tui­si­vat pois­toon) ja nii­den vä­lis­sä hen­ki­lö­au­to­jen park­ki­paik­ko­ja, joi­ta yri­tyk­sis­tä pal­ve­lu­ja ha­ke­vat käyt­tä­vät päi­vit­täin erit­täin vilk­kaas­ti.

Joi­den­kin mie­les­tä leik­ki­puis­to ei voi to­teu­tua, jos uut­ta park­ki­paik­kaa ei en­sin ra­ken­ne­ta sii­hen K-mar­ke­tin eteen. Li­säk­si bus­seil­le oli­si kään­ty­mis­tä var­ten ra­ken­net­ta­va lii­ken­neym­py­rä­kin S-mar­ke­tin ris­teyk­seen. Ku­ten huo­maat­te ei ih­me, et­tä kun­nal­li­nen pää­tök­sen­te­ko suun­ni­tel­mas­ta to­teu­tuk­seen vie ai­kaa, kun eh­to­ja ja vaa­ti­muk­sia puk­kaa yh­te­nään li­sää. Siis tämä 150 000 eu­ron leik­ki­puis­to­han­ke (jol­le ra­ha­va­raus nyt jo kol­man­nen ker­ran) vaa­ti­si­kin en­sin lä­hes mil­joo­na­re­mon­tin pää­väy­läl­le? Toki tä­hän on to­tut­tu jo pa­rin val­tuus­to kau­den ajal­ta, mitä olen tätä ti­vo­lia ”pääs­syt” seu­raa­maan.

Näi­tä py­säk­ki­suun­ni­tel­mia on vi­lau­tel­tu var­sin har­vak­sel­taan ja tus­kin moni kau­pun­ki­lai­nen on nii­tä kau­pun­gin si­vuil­ta käy­nyt kat­so­mas­sa. Esi­mer­kik­si uu­si val­tuus­to­kaan ei ole näh­nyt suun­ni­tel­mia, vaik­ka il­ta­kou­lus­sa ra­ha­va­raus sii­hen pää­väy­lä­re­mont­tiin oli­kin jo esit­te­lys­sä. Tar­kem­min kat­sot­tu­na suun­ni­tel­mis­ta käy kiin­nos­tu­neil­le il­mi, et­tä to­rin ja K-mar­ke­tin koh­dal­la 200 met­rin mat­kal­la pää­väy­lä ka­pe­ni­si pai­koi­tel­len jopa 5 met­riä niin, et­tä kaik­ki va­sem­mal­le kään­ty­jien kais­tat ja ohi­tus­mah­dol­li­suu­det pois­tui­si­vat. Bus­si­py­säk­ki oli­si ko­ko­naan ny­kyi­sen pää­väy­län lai­tim­mai­sen kais­tan koh­dal­la.

Tämä on var­sin raju temp­pu yk­sis­tään muu­ta­man reit­ti­bus­si­vuo­ron ta­kia, joi­ta on tätä ny­kyä kym­men­kun­ta, jot­ka käy enää kes­kus­tas­sa kään­ty­mäs­sä. Osa ajaa suo­raan Pu­hok­sen­tiel­tä Toh­ma­jär­vel­le ja päin vas­toin. Leh­muk­set­kin jou­tui­si­vat väis­ty­mään uu­den kak­si­suun­tai­sen pyö­rä­tien al­ta.

Tark­ka­sil­mäi­set lie­ne­vät huo­man­neet, et­tä reit­ti­bus­sit ovat ajan myö­tä ku­tis­tu­neet 19 hen­gen mal­leik­si, kun kyy­ti­läi­siä on vain kou­ral­li­nen.

Huo­mau­tan nyt, et­tä to­rin koh­dal­la on jo py­sä­kit mo­lem­min puo­lin väy­lää, jos­sa nämä har­vat au­tot mah­tui­si­vat py­säh­ty­mään ai­van ke­vy­es­ti. Kään­ty­mi­nen on­nis­tui­si hy­vin si­vu­ka­tu­ja myö­ten ai­na­kin vä­li­ai­kai­ses­ti, kun lii­ken­neym­py­rä S-mar­ke­tin ris­teyk­seen on jat­kos­sa hyvä aja­tus.

Ky­syn­kin teil­tä kan­sa­lai­set jot­ka muis­ta­net­te ne ajat, kun Ki­teen pää­väy­läl­lä ei ol­lut noi­ta va­sem­mal­le kään­ty­mis­kais­to­ja ja lii­ken­ne tök­ki pa­has­ti. Kan­na­tat­te­ko pa­luu­ta sii­hen ”he­vos­kär­ry” ai­kaan Ki­teen­tiel­lä, joka on muu­ten ol­lut jopa Poh­jois-Kar­ja­lan vil­kas­lii­ken­tei­sim­piä lä­pi­kul­ku­väy­liä ja on tär­keä jo­ka­päi­väi­nen ko­ke­mus alu­eel­la asi­oi­vil­le liik­ku­jil­le yhä edel­leen.

Kau­pun­kist­ra­te­gi­as­sa olem­me si­tou­tu­neet li­sää­mään kau­pun­gin elin­voi­mai­suut­ta, yrit­tä­jäys­tä­väl­li­syyt­tä ja viih­ty­vyyt­tä, sekä sa­mal­la hou­kut­te­le­maan uu­sia asuk­kai­ta alu­eel­le käyt­tä­mään pai­kal­li­sia pal­ve­lui­ta ja li­sää­mään ve­ro­tu­lo­ja.

Ki­tee­tä pi­tää­kin vä­hil­lä ra­hoil­lam­me ke­hit­tää, ei­kä näi­vet­tää ja han­ka­loit­taa asuk­kai­den, yri­tys­ten asi­ak­kai­den ja ko­vas­ti toi­vot­tu­jen tu­ris­tien lii­ken­nöin­tiä. Se on var­maa et­tä tu­ris­tit ei­vät tän­ne kä­vel­len ja pyö­räil­len saa­vu vie­lä pit­kään, pit­kään ai­kaan. Ny­kyi­set ke­vyt­liik­ku­jat­kin mah­tu­vat hie­nos­ti kul­ke­maan näil­lä jo ole­vil­la le­veil­lä väy­lil­lä, kun­han nii­den pää­lys­teis­tä ja va­lais­tuk­sis­ta pi­de­tään en­tis­tä pa­rem­paa huol­ta koko taa­ja­mas­sa.

OS­MO PIR­HO­NEN, PS

kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen 2vpj

Siun so­ten hal­li­tuk­sen jä­sen

tu­le­va maa­kun­ta­vaa­lieh­do­kas

Lisää aiheesta

Kysely