JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
3.11.2021 22.27
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Löytyykö Kiteesydäntä?

Ki­teen Pal­lo on vii­me vuo­si­na brän­dän­nyt toi­min­taan­sa ot­ta­mal­la käyt­töön Ki­pa­sy­dä­men. Brän­däys­tä teh­des­sään seu­ral­la on ol­lut sel­keä pää­mää­rä. Mah­dol­li­sim­man mo­nen sy­dä­men ha­lu­taan syk­ki­vän ki­tee­läi­sen pe­sä­pal­lon hy­väk­si.

Ta­voit­tee­na on ol­lut, et­tä koko Kes­ki-Kar­ja­lan seu­tu­kun­ta ko­kee Ki­Pan omak­seen ja on vah­vas­ti sen ta­ka­na. Brän­däyk­ses­sä on on­nis­tut­tu.

Ki­Pa­sy­dä­men mer­ki­tys­tä miet­ties­sä tu­lee poh­ti­neek­si myös Ki­tee­sy­dän­tä. Mil­lai­nen on täl­lä het­kel­lä ko­ti­seu­tu­hen­ki? Ol­laan­ko enää val­mii­ta tap­pe­le­maan oman paik­ka­kun­nan hy­väk­si vai ol­laan­ko suo­si­ol­la an­tau­dut­tu suur­ten vir­to­jen vie­tä­väk­si?

Yk­si miel­tä eri­tyi­sen pal­jon as­kar­rut­ta­va asia on Kes­ki-Kar­ja­lan Ke­hi­ty­syh­ti­ön tu­le­vai­suus. Kun­nan­joh­ta­jat ovat omis­sa poh­din­nois­saan heit­tä­neet Ke­tin yl­le ison var­jon.

Jul­ki­suu­des­sa ol­lei­den teks­tien ri­vien vä­lis­tä on lu­et­ta­vis­sa, et­tä suun­nit­teil­la on ke­hi­ty­syh­ti­ön ala­sa­jo. Suo­raan asi­aa ei sa­no­ta, mut­ta poh­jus­tus­työ näyt­tää ole­van käyn­nis­sä.

Keti pe­rus­tet­tiin ai­ka­naan Kes­ki-Kar­ja­lan yh­dek­si tär­ke­äk­si, kun­tien yh­tei­sek­si pe­rus­pal­ve­luk­si. Sil­lä on ol­lut ja us­ko­ak­se­ni on edel­leen­kin tär­keä roo­li yri­tys­toi­min­nan edis­tä­mis­työs­sä.

Ei to­del­la­kaan voi vä­hä­tel­lä sitä työ­tä, mitä Keti on teh­nyt aloit­ta­vien yrit­tä­jien aut­ta­ja­na ja pk-yri­tys­ten tu­ke­na eri­lai­sis­sa ke­hit­tä­mis­teh­tä­vis­sä.

Nyt vai­kut­taa vah­vas­ti sil­tä, et­tä suu­ris­sa, maa­il­maa sy­lei­le­vis­sä vi­si­ois­sa luo­te­taan enem­män ul­ko­puo­lis­ten asi­an­tun­ti­joi­den apuun. Vä­läy­tel­ty on mm. en­tis­tä tii­viim­pää yh­teis­työ­tä Bu­si­ness Jo­en­suun kans­sa. En ol­leen­kaan vä­hät­te­le sen asi­an­tun­te­mus­ta. Tie­toa ja tai­toa var­mas­ti löy­tyy.

Yk­si asia kui­ten­kin as­kar­rut­taa. Jo net­ti­si­vuil­laan Bu­si­ness Jo­en­suu ke­hot­taa in­ves­toi­maan ja si­joit­tu­maan Jo­en­suun seu­dul­le. Tä­tä­kö Ki­teel­lä ja Kes­ki-Kar­ja­las­sa ha­lu­taan? Mitä li­sä­ar­voa se kes­ki­kar­ja­lai­sil­le yrit­tä­jil­le toi­si?

Vah­vem­pien kans­sa neu­vo­tel­ta­es­sa jää hel­pos­ti mo­pen osaan. Yk­si hyvä esi­merk­ki löy­tyy muu­ta­man vuo­den ta­kaa. Ki­teel­le ol­tiin puu­haa­mas­sa jät­teen­kä­sit­te­ly­lai­tos­ta, mut­ta lop­pu­tu­le­ma on kaik­kea muu­ta kuin toi­vot­tu. Lai­tos meni Var­kau­teen.

Elin­kei­no­e­lä­män edis­tä­mi­seen täh­tää­viin sat­sauk­siin liit­tyy ai­na iso­ja toi­vei­ta ja odo­tuk­sia. Va­li­tet­ta­vas­ti suu­ri­suun­tai­sis­ta vi­si­ois­ta ja pon­te­vis­ta pu­heis­ta ei pal­jon iloa ole, jos nii­tä ei saa­da konk­re­ti­soi­tua käy­tän­nön toi­men­pi­teik­si. Ide­a­lis­mia pi­tää ol­la, mut­ta ja­lat on syy­tä pi­tää maas­sa.

Elin­kei­no­e­lä­män edis­tä­mi­ses­sä si­tou­tu­mi­nen on kai­ken a ja o. Keti on to­dis­ta­nut si­tou­tu­mi­sen­sa jo run­saan nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan ajan.

Vah­vaa si­tou­tu­mis­ta ko­ti­kun­taan­sa koh­taan osoit­ti­vat myös ne joh­ta­vat vi­ran­hal­ti­jat, jot­ka vei­vät Ki­teen ke­hi­tys­tä eteen­päin vah­van te­ol­li­suus­buu­min ai­kaan. Aar­ni Vep­sä, Pek­ka Iko­nen ja Jaak­ko Tu­ru­nen asui­vat Ki­teel­lä ja heil­lä oli vah­va kon­tak­ti­pin­ta yri­tyk­siin.

En­nen ei tul­lut kuu­loon­kaan, et­tä kun­nan joh­ta­vat vi­ran­hal­ti­jat oli­si­vat asu­neet kun­nan ul­ko­puo­lel­la. Asen­net­ta ku­vaa hy­vin Pek­ka Iko­sen luon­neh­din­ta si­tou­tu­mi­ses­taan: ”Olin töis­sä ki­tee­läi­sil­lä”.

Jou­ko Väis­tö

Lisää aiheesta

Kysely