JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1.11.2021 13.10
Mielipiteet

MIELIÅIDE: Peruspalvelut läheltä ja helposti

Tam­mi­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vät alu­e­vaa­lit ovat mer­kit­tä­vä as­kel koh­ti ai­toa maa­kun­ta­hal­lin­toa.

Vaa­leil­la on erit­täin suu­ri mer­ki­tys poh­jois­kar­ja­lais­ten hy­vin­voin­nil­le ja ta­sa­ver­tai­sel­le koh­te­lul­le so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­ses­sä ja saa­ta­vuu­des­sa.

Kes­kus­tan vank­ku­ma­ton pe­ri­aa­te on, et­tä pe­rus­pal­ve­lut on saa­ta­va lä­hel­tä ja hel­pos­ti. Pal­ve­lu­jen pi­tää pe­rus­tua kun­kin alu­een tar­pei­siin.

Sik­si tar­vit­sem­me kat­ta­van eh­do­ka­sa­set­te­lun alu­e­vaa­lei­hin, jot­ta edus­tus uu­des­sa alu­e­val­tuus­tos­sa ja­kau­tui­si ta­sai­ses­ti koko maa­kun­taan.

Tu­le­van hy­vin­voin­ti­a­lu­een ra­hoi­tuk­sen poh­ja rat­kais­taan en­si vuot­ta kos­ke­vas­sa Poh­jois-Kar­ja­lan kun­tien omis­ta­ja­oh­jauk­ses­sa. Uu­si alu­e­val­tuus­to päät­tää vuo­des­ta 2023 al­ka­en sii­tä, mi­ten ja mi­hin tu­le­vai­suu­des­sa val­ti­ol­ta tu­le­va ra­hoi­tus koh­den­ne­taan.

Ve­ro­tuk­sel­la ja val­ti­o­no­suuk­sil­la on tur­vat­ta­va kun­nil­le jää­vien pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­nen. Päi­vä­hoi­don, var­hais­kas­va­tuk­sen, kou­lu­tuk­sen, kult­tuu­rin, lii­kun­nan ja hy­vin­voin­nin pal­ve­lut tu­lee pi­tää riit­tä­vi­nä ja laa­duk­kai­na.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­ses­sä kun­tien ja hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den vä­lis­tä yh­teis­työ­tä on pa­ran­net­ta­va.

Kes­kus­tan Poh­jois-Kar­ja­lan pii­ri edel­lyt­tää, et­tä toi­min­tan­sa te­hok­kaas­ti ja tuot­ta­vas­ti jär­jes­tä­neet sote-kun­ta­yh­ty­mät, ku­ten Siun sote, saa­vat jat­kos­sa ra­hal­lis­ta kan­nus­tus­ta. Muil­ta alu­eil­ta on vaa­dit­ta­va te­hos­ta­mis­toi­mia.

Eri­tyi­sen tär­ke­ä­nä Kes­kus­tan Poh­jois-Kar­ja­lan pii­ri pi­tää nuor­ten tu­ki­verk­ko­jen tii­vis­tä­mis­tä alu­eel­lam­me. Nuo­ret ja hei­dän per­heen­sä tar­vit­se­vat hel­pos­ti ja lä­hel­tä saa­ta­via pal­ve­lu­ja.

KES­KUS­TAN

POH­JOIS-KAR­JA­LAN PII­RI

Lisää aiheesta

Kysely