JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
28.10.2021 8.32
Mielipiteet

MIELIPIDE: Olenko boomer?

Iäl­tä­ni olen kuu­den­kym­pin ja kuo­le­man vä­lis­sä. Isäk­si tu­lin esi­täy­si-ikäi­se­nä eli 21-vuo­ti­aa­na. Tuol­loin myös haa­vei­lin ole­va­ni ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti 50-vuo­ti­aa­na, mut­ta sit­ten ta­ju­sin, et­tä Suo­mel­la­han on jo pre­si­dent­ti, ni­mit­täin Kek­ko­nen. Po­li­tiik­ka kiin­nos­ti, mut­ta ar­vo­maa­il­ma­ni ei kes­tä­nyt ol­la sii­nä mu­ka­na. Oli­si pi­tä­nyt hie­man juo­ni­tel­la ja mie­lis­tel­lä.

Työ ar­vot­ti ih­mi­se­nä oloa. On­nek­si oli pal­jon työ­ti­lai­suuk­sia meil­le kai­kil­le vie­lä 1980-lu­vul­la. Omis­tu­sa­sun­non han­kin­ta oli it­ses­tään sel­vyys. Pank­ki­lai­nan ot­ta­mi­nen, 24 000 mark­kaa en­si­a­sun­toon hir­vit­ti. Sii­tä kui­ten­kin sel­vit­tiin ja oli kun­nia-asia mak­saa lai­na no­pe­as­ti ja sän­til­li­ses­ti. Osa­mak­sul­la en ole kos­kaan mi­tään hank­ki­nut. Pe­ri­aat­tee­na­ni on ol­lut elää suu säk­kiä myö­den. Mai­non­taa ja ku­lu­tus­hys­te­ri­aa vie­rok­sun. Yh­teys- ja hen­ki­lö­tie­to­ja­ni jaan niin vä­hän kuin se on suin­kin mah­dol­lis­ta. Yk­si­kään pu­he­lin­myy­jä ei ole mi­nua 29 vuo­teen lä­hes­ty­nyt, ei­kä mai­nos­kir­jeil­lä ole mi­nua häi­rit­ty. So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa en ns. päl­lis­te­le. Äly­pu­he­lin on mi­nus­ta äly­tön. Pe­rin­tei­sel­lä pu­he­lin­mal­lil­la olen vie­lä pär­jän­nyt. Lap­se­ni ja lap­sen­lap­se­ni ovat kyl­lä­kin mi­nua jo mu­se­oi­mas­sa.

Elä­män pe­ru­sa­si­at ja ih­mi­se­nä ole­mi­nen ope­tet­tiin ko­to­na. Käy­tös­ta­vat oli­vat ar­vos­tet­tu­ja omi­nai­suuk­sia. Kas­va­tus­vas­tuu oli en­nen ai­kaan sel­ke­äs­ti las­ten van­hem­mil­la. Kyl­lä­hän lap­set koi­ruuk­sia tie­ten­kin en­nen­kin te­ki­vät. Ne kui­ten­kin hä­vet­ti­vät ja nii­tä pyy­det­tiin an­teek­si, se oli sel­vä se. Oi­ke­an ja vää­rän eroa ope­tet­tiin niin ko­to­na kuin naa­pu­ris­sa­kin. Kii­tos! ja hy­vää päi­vää! kuu­lui­vat käy­tök­seen. - Näin se van­han lii­ton mies täs­sä tuu­mai­lee, pa­rem­man tu­le­vai­suu­den toi­vos­sa.

JOR­MA PE­SO­NEN,

Ki­tee

Lisää aiheesta

Kysely