JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
28.10.2021 8.22
Mielipiteet

MIELIPIDE: Kitee kirkkaasti äänestyskunkuksi?

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­vaa­lit käy­dään tam­mi­kuus­sa 2022.  

Alu­e­vaa­leis­sa Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­nan asuk­kaat pää­se­vät va­lit­se­maan 59-jä­se­ni­sen alu­e­val­tuus­ton. Toi­mi­kau­si on nel­jä vuot­ta.

Alu­e­val­tuus­tol­la ja sen ko­koon­pa­nol­la on vä­liä, sil­lä se päät­tää koko maa­kun­nan, myös Ki­teen ja Kes­ki-Kar­ja­lan, so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta sekä pe­las­tus­toi­mes­ta ja ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luis­ta. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een bud­jet­ti on vuo­sit­tain lä­hes mil­jar­din.  

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le siir­ty­vät kaik­ki so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut eli esi­mer­kik­si ter­veys­kes­kuk­ses­ta tu­tut pal­ve­lut, mie­len­ter­veys­pal­ve­lut, las­ten­suo­je­lu ja ikäih­mis­ten hoi­va. Nyt teh­tä­vää on hoi­ta­nut Siun Sote. Täs­sä ta­pah­tuu hal­lin­nol­li­nen muu­tos, jos­sa ylin pää­tän­tä­val­ta on alu­e­val­tuus­tol­la ja val­tio oh­jaa toi­min­taa, sil­lä se ra­hoit­taa toi­min­nan.  

Kes­kus­tan lin­ja on sel­vä. Olem­me ha­lun­neet sote-uu­dis­tuk­sen, jot­ta pal­ve­lui­den pe­rus­ta­so voi vah­vis­tua ja jo­kai­sel­la suo­ma­lai­sel­la on tasa-ar­voi­nen pää­sy lä­hi­pal­ve­lui­hin. Kes­kus­ta ta­voit­te­lee sik­si vä­hin­tään yh­tä so­te­a­se­ma jo­kai­seen kun­taan. Kes­kus­ta pi­tää lä­hi­pal­ve­lui­den vah­vis­ta­mis­ta tär­ke­ä­nä. Jot­ta alu­eel­li­nen edus­tus säi­lyy ta­sa­ver­tai­se­na, alu­e­vaa­leis­sa on ää­nes­tet­tä­vä ak­tii­vi­ses­ti.

Ki­tee­läi­set, läh­te­kää vaa­liu­ur­nil­le! 

KES­KUS­TAN

KI­TEEN KUN­NAL­LIS­JÄR­JES­TÖ  

Lisää aiheesta

Kysely