JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
25.10.2021 10.08
Mielipiteet

MIELIPIDE: Ministerin tyhjät lupaukset ja ajanpeluun on loputtava

Tar­vit­sem­me su­den kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen vä­lit­tö­mäs­ti. Ta­van, jol­la eh­käi­sem­me va­hin­ko­ja ja pi­däm­me pe­dot ih­mi­sar­koi­na.

Su­si­ha­vain­to­ja teh­dään en­nä­tys­tah­tiin. La­pis­sa toi­mi­va va­hin­ko­tar­kas­ta­ja ker­too et­tei ole vas­taa­vaa mää­rää vuo­des­sa ta­pah­tu­nei­ta po­ro­va­hin­ko­ja näh­nyt koko elä­män­sä ai­ka­na yh­teen­sä. Maa­seu­dul­la ei voi yk­sin­ker­tai­ses­ti enää har­joit­taa elin­kei­no­aan tai liik­kua tur­val­li­ses­ti. Susi kuu­luu suo­ma­lai­seen luon­toon, mut­ta ei pi­ha­pii­riin ih­mi­sa­su­mus­ten se­kaan tai lä­hei­syy­teen ei­kä las­ten kou­lu­tei­den var­rel­le.

Suo­ma­lai­set ym­mär­tä­vät ti­lan­teen va­ka­vuu­den. Su­den kan­nan­hoi­dol­lis­ta met­säs­tys­tä puol­ta­va kan­sa­lai­sa­loi­te ke­rä­si va­jaas­sa vii­kos­sa 50 000 al­le­kir­joi­tus­ta ja va­jaas­sa kuu­kau­des­sa rei­lus­ti yli 60 000. Sen jäl­keen al­le­kir­joi­tus­ten ke­rää­mi­nen lo­pe­tet­tiin jot­ta asi­an pi­kai­nen edis­tä­mi­nen voi­si al­kaa. Kä­sit­te­ly al­koi maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Jari Le­pän to­te­a­muk­sel­la edus­kun­nas­sa lo­ka­kuus­sa 2020: "Tar­vit­sem­me su­den kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen ta­kai­sin. -- Näil­lä nä­ky­min kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys voi­daan aloit­taa noin vuo­den pääs­tä. Suo­tui­san suo­je­lu­ta­son raja ylit­tyy sil­loin. Sii­hen men­nes­sä meil­lä on käy­tös­sä Riis­ta­kes­kuk­sen ja po­lii­sin pois­to­lu­vat va­hin­koa ja vaa­raa ai­heut­ta­vil­le su­sil­le."

Naa­pu­ri­mais­sam­me su­sia met­säs­te­tään juu­ri­kin kan­nan­hoi­dol­li­sis­ta syis­tä. Esi­mer­kik­si Ruot­sis­sa lu­pa­kiin­tiö on en­si vuo­del­le on 33 yk­si­löä ja Nor­jas­sa on lupa met­säs­tää nel­jä su­si­lau­maa, mikä mer­kit­see 28-40 su­den kaa­ta­mis­ta. Meil­lä mi­nis­te­ri mai­nos­taa poik­keus­lu­pien ha­ke­mis­ta joka on täy­sin tur­haa ko­ko­nais­ku­van kan­nal­ta. Ken­täl­tä kuu­lu­van pa­laut­teen mu­kaan val­ta­van by­rok­ra­ti­an vuok­si poik­keus­lu­pia ei edes ha­lu­ta ha­kea. Tämä ti­lan­ne tu­lee joh­ta­maan, jos ei ole jo joh­ta­nut, ti­lan­tee­seen mis­sä kan­sa­lai­set ot­ta­vat oh­jat omiin kä­siin­sä ja se ei ole enää ke­nen­kään edun mu­kais­ta.

Vuo­si on ku­lu­nut ja Lep­pä tois­te­lee yhä sa­maa lau­set­ta edus­kun­nas­sa lo­ka­kuus­sa 2021: "Ha­lu­an kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen ta­kai­sin. -- Ai­ka­tau­lus­ta en us­kal­la täl­lä het­kel­lä sa­noa, mut­ta tah­to­ti­la it­sel­lä­ni on täy­sin sel­vä. Se pi­tää saa­da ta­kai­sin."

Enää ei­vät kat­teet­to­mat lu­pauk­set lem­mik­kin­sä me­net­tä­nei­tä ja oman elin­kei­non­sa kans­sa tais­te­le­via läm­mi­tä. Su­sien uh­reik­si jou­tu­neet koi­rat ovat met­säs­tä­jien par­hai­ta ka­ve­rei­ta, per­heen­jä­se­niä, tuo­den tur­vaa ja seu­raa, sekä kuu­lu­vat pe­rin­tei­se­nä osa­na suo­ma­lai­seen met­säs­tys­kult­tuu­riin. Met­säs­tyk­sel­lä on tär­keä mer­ki­tys sitä har­ras­ta­vil­le, hei­dän per­heil­leen ja myös koko yh­teis­kun­nal­le.

Vika ei ole su­des­sa. Vika on su­si­po­li­tii­kas­sa, kau­pun­geis­sa asu­vis­sa päät­tä­jis­sä, joil­la ei ole to­del­li­suu­den ta­jua ti­lan­teen va­ka­vuu­des­ta. Vika on mi­nis­te­ri­ös­sä, jos­sa asi­an kor­jaa­mi­sek­si ei löy­dy vaa­dit­ta­vaa tah­to­ti­laa.

ARI KO­PO­NEN (ps.)

Kan­sa­ne­dus­ta­ja

Uu­den­maan vaa­li­pii­ris­tä.

Lisää aiheesta

Kysely