JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kari Sarkkinen

25.10.2021 8.44
Uutiset

Kolme autoa kolaroi Puhoksentien risteyksessä

KI­TEE

Kari Sark­ki­nen

Ki­teel­lä Jo­en­suun­tien ja Pu­hok­sen­tien ris­teyk­ses­sä ta­pah­tui sun­nun­tai-il­ta­na klo 18 ai­kaan lii­ken­ne­on­net­to­muus, jos­sa oli osal­li­se­na kol­me hen­ki­lö­au­toa.

Hen­ki­lö­au­to oli kään­ty­mäs­sä pu­hok­sen­tiel­le To­lo­sen­mä­en suun­nas­ta ja väis­ti en­sin vas­taan aja­nut­ta tois­ta hen­ki­lö­au­toa. Hen­ki­lö­au­to läh­ti tä­män jäl­keen kään­ty­mään Pu­hok­sen­tiel­le, mut­ta sen kul­jet­ta­ja ei huo­man­nut tois­ta vas­taan­tu­le­vaa au­toa. Tä­män joh­dos­ta hen­ki­lö­au­to tör­mä­si vas­taan­tu­le­van hen­ki­lö­au­ton kyl­keen sil­lä seu­rauk­se­na, et­tä ko­la­rin koh­tee­na ol­lees­ta hen­ki­lö­au­tos­ta ir­to­si va­sen ta­ka­pyö­rä. Pyö­rä tör­mä­si kol­man­teen pai­kal­le sat­tu­nee­seen au­toon. Ko­la­ris­sa oli vii­si hen­ki­löä al­tis­tu­nee­na, mut­ta on­nek­si ku­kaan heis­tä ei saa­nut vam­mo­ja ti­lan­tees­sa.

Poh­jois-Kar­ja­lan pe­las­tus­lai­tos saa­pui pai­kal­le kah­den yk­si­kön voi­min Ki­teel­tä. En­sin pai­kal­le saa­pu­nut yk­sik­kö suo­rit­ti pai­kan tie­dus­te­lun ja al­koi tä­män jäl­keen vas­ta­ta ti­lan­ne­pai­kan joh­ta­mi­ses­ta. Seu­raa­vak­si pai­kal­le saa­pu­neen yk­si­kön hen­ki­lös­tö teki koh­de­au­tot vir­rat­to­mak­si ja siir­si ne pois ajo­väy­läl­tä. Li­säk­si aloi­tet­tiin lii­ken­teen oh­jaus 6-tiel­le ete­län ja poh­joi­sen suun­taan sekä Pu­hok­sen­tiel­le.

On­net­to­muus ai­heut­ti noin kah­den tun­nin ajak­si lii­ken­ne­hait­taa, sil­lä 6-tiel­lä oli käy­tös­sä vain yk­si ajo­kais­ta. Lo­puk­si pe­las­tus­lai­tok­sen mie­his­tö suo­rit­ti jäl­ki­rai­vauk­sen koh­tees­sa ja tur­va­si hi­naus­pal­ve­lun työs­ken­te­lyn koh­de­a­lu­eel­la. Ti­lan­ne oli ohi il­ta kah­dek­sal­ta.

Sa­vu­tuu­le­tus­teh­tä­vä maa­nan­tai­yö­nä

Pe­las­tus­lai­tos sai sun­nun­tain ja maa­nan­tain vä­li­se­nä yö­nä puo­len yön jäl­keen tar­kis­tus­teh­tä­vän Ki­teen Säy­ne­jär­ven­tiel­le.

Puul­la läm­mi­tet­tä­vää liet­tä läm­mi­tet­tä­es­sä oma­ko­ti­ta­lon si­säl­le pääs­syt sa­vua rei­lu mää­rä min­kä joh­dos­ta ta­lon asu­kas jou­tui pois­tu­maan asun­nos­ta. Liet­tä läm­mi­tet­tä­es­sä sat­tui se­kaan­nus lie­den pel­lin suh­teen, min­kä joh­dos­ta savu on pääs­syt asun­toon. Pai­kal­le hä­ly­tet­tiin Poh­jois-Kar­ja­lan pe­las­tus­lai­tok­sen Ki­teen pa­lo­a­se­mal­ta kak­si pe­las­tus- ja yk­si en­si­hoi­don yk­sik­kö.

Sa­vua pie­nes­sä oma­ko­ti­ta­los­sa oli sen ver­ran, et­tä en­sim­mäi­se­nä pai­kal­le saa­pu­nut yk­sik­kö suo­rit­ti tie­dus­te­lun pai­neil­ma­lai­tet­ta käyt­tä­en. Tie­dus­te­lun ai­ka­na aloi­tet­tiin asun­non tuu­le­tus avaa­mal­la sa­vul­le al­tis­tu­neen huo­neen avat­ta­vat ik­ku­nat, sekä avaa­mal­la lie­den pel­lit au­ki. Seu­raa­vak­si pai­kal­le saa­pu­neen yk­si­kön hen­ki­lös­tö suo­rit­ti huo­neis­ton te­hos­te­tun tuu­le­tuk­sen käyt­tä­en apu­naan sa­vu­tuu­le­tin­ta.

En­si­hoi­don yk­sik­kö suo­rit­ti ta­lon asuk­kaal­le tar­kas­tuk­sen. Ti­lan­tees­sa ei syn­ty­nyt omai­suus tai hen­ki­lö va­hin­ko­ja.

Lisää aiheesta

Kysely