JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
27.10.2021 5.45
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Kriittisestä rakentavaan tarkasteluun

Kun­ta­joh­ta­jat ovat ot­ta­neet Kes­ki-Kar­ja­lan ke­hi­ty­syh­tiö KE­TIn tu­lok­sel­li­suu­den kriit­ti­seen tar­kas­te­luun. Ske­naa­ri­ot KE­TIn tu­le­vai­suu­des­ta ovat ol­leet yh­ti­ön hal­li­tuk­sen ko­kouk­sis­sa esil­lä jo pi­dem­män ai­kaa. Vii­me vii­kol­la hal­li­tuk­sen väki mars­si esit­tä­mään aja­tuk­sen­sa KE­TIn hen­ki­lös­töl­le. Mitä tuos­sa ta­paa­mi­ses­sa on pu­hut­tu, on KE­TIn si­säis­tä tie­toa ei­kä sii­tä ole pal­joa jul­ki­suu­teen tih­ku­nut.

Kun asi­aa on erik­seen ky­syim­me (Koti-Kar­ja­la 19.10.2021), jul­ki­suu­teen kes­kus­te­luis­ta on tuo­tu KE­TIs­sä näh­dyt osaa­mis­tar­peet. Saim­me myös vas­tauk­sen, et­tä en­si vuo­si on ke­hit­tä­mi­sen ja poh­din­nan ai­kaa elin­voi­ma­työn te­hos­ta­mi­sen suh­teen ja tämä on nor­maa­lia omis­ta­ja­oh­jaus­ta. En­tä en­si vuo­den jäl­keen? Ri­vien vä­lis­tä on lu­et­ta­vis­sa ske­naa­ri­ot KE­TIn lak­kaut­ta­mi­ses­ta tai su­pis­ta­mi­ses­ta, jois­ta yk­si­kään kun­ta­joh­ta­ja ei nyt puhu.

Vii­meis­tään täs­sä vai­hees­sa oli­si hyvä vi­hel­tää peli poik­ki ja miet­tiä va­ka­vas­ti, mitä KE­TIn omis­ta­jat eli kun­nat ja asi­ak­kaat eli yrit­tä­jät seu­dul­li­sel­ta ke­hi­ty­syh­ti­öl­tä ha­lu­a­vat?

Ti­las­to­tie­to­jen pe­rus­teel­la yrit­tä­jien tar­peet ovat pe­rus­ta­mis­neu­von­taa, ole­mas­sa ole­vien yri­tys­ten tu­ke­mis­ta ja ai­van akuu­tim­pa­na asi­a­na ko­ro­na­tu­ki­neu­von­taa. Li­säk­si ovat lu­kui­sat ke­hit­tä­mis­hank­keet. Vuon­na 2020 on KE­TIl­lä ol­lut 849 asi­a­kas­ta, jois­ta ko­ro­na-asi­ak­kai­ta noin 55 pro­sent­tia. Tämä työ tun­nus­te­taan su­ju­neen KE­TIN osal­ta kii­tet­tä­väs­ti.

Mit­kä ovat kun­tien tar­peet? On­ko re­a­lis­mia toi­voa seu­tu­kun­nal­le, jos­sa osaa­vaa työ­voi­maa tar­vit­se­vat yri­tyk­set kär­si­vät jo nyt työ­voi­ma­pu­las­ta, mer­kit­tä­viä in­ves­toin­te­ja. Näyt­tää myös sil­tä, et­tä alu­eel­la kan­sain­vä­lis­tä kaup­paa har­joit­ta­vat yri­tyk­set ovat löy­tä­neet ka­na­van­sa ver­kos­toi­tua ul­ko­mail­le.

Jäl­jel­le jää se pien­ten ja kes­ki­suur­ten yri­tys­ten jouk­ko, joka edel­leen tar­vit­see seu­dul­li­sen ke­hi­ty­syh­ti­ön pal­ve­lui­ta. Täs­tä on myös maan­laa­juis­ta da­taa: Suo­men Elin­kei­no- ja Ke­hi­ty­syh­ti­öt SE­KES ry:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jaak­ko He­le­nius sa­noo blo­gis­saan, et­tä "ko­ro­nak­rii­sin myö­tä ke­hi­ty­syh­ti­ön roo­li yri­tys­ten lä­hi­pal­ve­lu­na on ym­mär­ret­ty en­tis­tä sy­vem­min. Yrit­tä­jää lä­hel­lä ole­va, tut­tu ke­hi­ty­syh­tiö aut­taa yri­tys­tä nii­den tar­peis­sa mo­nin ta­voin ja oh­jaa tar­vit­ta­es­sa myös mui­hin jul­ki­siin ja yk­si­tyi­siin yri­tys­ke­hi­tys­pal­ve­lui­hin." Kes­ki-Kar­ja­la ei ero­tu täs­sä suh­tees­sa val­ta­vir­ras­ta.

Maa­il­ma on muut­tu­nut 25-vuo­ti­sen KE­TIn elä­män­kaa­ren ai­ka­na. Myös KETI on muut­tu­nut ja sen pi­tää­kin muut­tua. Muu­tok­sen to­teut­ta­mi­sek­si kun­nil­ta - ja KE­TIn hal­li­tuk­sel­ta - on tul­ta­va stra­te­gi­nen lin­jaus ja re­surs­sit. Sitä lin­jaus­ta KETI sit­ten to­teut­taa.

KE­TIn tu­lok­sel­li­suu­den kriit­ti­sen tar­kas­te­lun ai­ka on sil­loin, jos yh­tiö ei to­teu­ta hal­li­tuk­sen stra­te­gi­aa. Jos taas koko stra­te­gia näyt­tää tu­lok­set­to­mal­ta tai epä­re­a­lis­ti­sel­ta, kriit­ti­seen tar­kas­te­luun jou­tuu myös hal­li­tus.

K.S.

Lisää aiheesta

Kysely