JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.10.2021 10.03
Mielipiteet

MIELIPIDE: Järjestöjen tärkeä työ turvattava

Tu­le­via hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­ta, kun­tia ja jär­jes­tö­jä yh­dis­tää yh­tei­nen ta­voi­te eli ih­mis­ten hy­vin­voin­ti. Hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la ja kun­nil­la on la­ki­sää­tei­nen vel­vol­li­suus ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­seen alu­eel­la, mut­ta myös jär­jes­tö­jen toi­min­ta on var­mis­tet­ta­va jul­kis­ten pal­ve­lui­den rin­nal­la.

Se on eh­do­ton edel­ly­tys myös sote-uu­dis­tuk­sen ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­sa. Il­man jär­jes­tö­jä moni ih­mi­nen jäi­si vail­le tar­vit­se­maan­sa apua. Jär­jes­töil­lä on laa­jaa eri­tyi­so­saa­mis­ta omal­ta sek­to­ril­taan ja usein vuo­si­kym­men­ten ko­ke­mus käy­tän­nön työs­tä.

Suo­mes­sa on lä­hes 11 000 sote-yh­dis­tys­tä, jois­sa on 1,3 mil­joo­naan jä­sen­tä, 500 000 va­paa­eh­tois­ta, 260 000 ver­tais­tu­ki­jaa ja 50 000 am­mat­ti­lis­ta. Niis­sä toi­mi­vien va­paa­eh­tois­ten työ­pa­nok­sen on ar­vi­oi­tu vas­taa­van jopa 21 000 hen­ki­lö­työ­vuot­ta. Myös meil­lä Poh­jois-Kar­ja­las­sa on noin 350 sote-jär­jes­töä. Tätä osaa­mis­ta, asi­an­tun­te­mus­ta ja tu­kea kan­nat­taa hyö­dyn­tää alu­eil­la, ei­kä sitä ole va­raa me­net­tää.

On tär­ke­ää, et­tä tu­le­vis­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­est­ra­te­gi­ois­sa lin­ja­taan, mi­ten jär­jes­tö­jen tar­jo­a­ma tuki ja neu­von­ta sekä en­nal­ta­eh­käi­se­vä toi­min­ta ni­vo­taan osak­si koko alu­een toi­min­taa. Pal­ve­lui­ta on myös ke­hi­tet­tä­vä ih­mi­siä kuul­len.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­est­ra­te­gi­as­sa on mää­ri­tel­tä­vä myös asuk­kai­den es­teet­tö­mät ja saa­vu­tet­ta­vat osal­lis­tu­mis- ja vai­kut­ta­mis­ka­na­vat sekä asu­kas­foo­ru­mit. Jär­jes­töt ovat se taho, joka usein koh­taa hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­via kan­sa­lai­sia ja voi vä­lit­tää hei­dän ään­tään eteen­päin.

Jär­jes­tö­jen mo­ni­puo­lis­ta osaa­mis­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää pää­tök­sen­te­os­sa ja pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­ses­sä, sil­lä niil­lä on usein sel­lais­ta eri­tyi­so­saa­mis­ta, mitä muil­la ei ole. Jär­jes­töt tuot­ta­vat myös eri­kois­tu­nei­ta pal­ve­lui­ta sel­lai­sil­le vä­es­tö­ryh­mil­le, joil­le ei ole muu­ta pal­ve­lua tar­jol­la.

Ta­voit­tee­na tu­lee ol­la, et­tä ter­vey­den- ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­ses­sä sekä en­nal­ta­eh­käi­se­väs­sä toi­min­nas­sa saa­daan muo­dos­tet­tua yh­tei­nen toi­min­ta-aree­na, jos­sa yh­des­sä te­ke­mi­nen hy­vin­voin­ti­a­lu­een, kun­tien, op­pi­lai­tos­ten, yri­tys­ten ja jär­jes­tö­jen kans­sa to­teu­tuu.

Yh­des­sä te­ke­mi­sel­lä saa­daan kar­sit­tua pääl­lek­käi­siä toi­min­to­ja, mut­ta mikä vie­lä tär­ke­äm­pää - voi­daan es­tää ih­mis­ten jää­mi­nen ko­ko­naan oh­jauk­sen, avun ja tuen ul­ko­puo­lel­le. Sel­ke­ät so­pi­muk­set eri toi­mi­joi­den roo­lis­ta te­hos­ta­vat myös niuk­ko­jen re­surs­sien te­ho­kas­ta käyt­töä ja näin myös vai­kut­ta­vaa toi­min­taa koko alu­eel­la.

MER­JA MÄ­KI­SA­LO-ROP­PO­NEN

kan­sa­ne­dus­ta­ja (sd)

Lisää aiheesta

Kysely