JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.10.2021 8.15
Uutiset

Upcyclingia Värtsilässä – ToKi-hankkeessa alkaa kädentai­ta­ja­val­mennus

VÄRT­SI­LÄ

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Värt­si­län en­ti­sel­lä kou­lul­la start­taa mar­ras­kuus­sa eri­tyis­laa­tui­nen kä­den­tai­ta­ja­val­men­nus, jo­hon kym­me­nel­lä työt­tö­mäl­lä työn­ha­ki­jal­la tai työt­tö­myy­su­han al­la ole­val­la on mah­dol­li­suus pääs­tä mu­kaan.

ToKi-hank­keen osa­na to­teu­tu­vas­sa val­men­nus­ko­ko­nai­suu­des­sa pu­reu­du­taan uu­si­o­tuo­tan­toon kes­kit­ty­vän om­pe­lu­työ­pa­jan li­säk­si tuot­teis­tuk­seen ja oman yri­tys­toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­sen mah­dol­li­suuk­siin.

Kä­den­tai­ta­jil­le suun­na­tun val­men­nus­ko­ko­nai­suu­den saa­mi­nen Värt­si­lään on on­nek­kai­den sat­tu­mien sum­ma.

– Pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen Mat­ti Jaa­ti­nen kut­sui mi­nut Värt­si­lään poh­ti­maan, mil­lais­ta toi­min­taa en­ti­sen kou­lun mo­ni­puo­li­siin ti­loi­hin voi­si ke­hit­tää ToKi-hank­keen tii­moil­ta. Sa­mal­la poh­dim­me, mi­ten löy­täi­sim­me pai­kal­li­sia kä­den­tai­ta­jia, joil­le voi­si syt­tyä ki­pi­nä yrit­tä­jyy­teen, ke­vy­ty­rit­tä­jyy­teen tai esi­mer­kik­si työ­o­suus­kun­ta­toi­min­taan, sel­ven­tää ToKi-hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Kir­si Miet­ti­nen.

– Läh­dim­me et­si­mään osaa­jaa ve­tä­mään val­men­nus­ta, jos­sa kä­den­tai­dot, työl­lis­ty­mi­nen ja yrit­tä­jyys yh­dis­tyi­si­vät.

Pau­la Mal­leus ve­tä­mään val­men­nus­ta

Osaa­jak­si saa­tiin lin­nan­juh­la­pu­vuis­taan tun­net­tu uu­si­o­tuo­tan­to-om­pe­li­ja­mes­ta­ri Pau­la Mal­leus, joka löy­si vii­me ke­sä­nä tien­sä omil­le su­ku­juu­ril­leen Värt­si­lään.

– Saim­me tal­vel­la dna-tes­tin avul­la tie­tää äi­ti­ni su­ku­lai­sis­ta Kaus­ta­jär­vel­lä. Ke­säl­lä aje­lim­me tän­ne, osal­lis­tuim­me Kaus­ta­jär­ven Sil­ta­juh­laan ja ta­pa­sim­me su­ku­lai­sia. Tun­tui, et­tä tu­lim­me omiem­me pa­riin, ker­too koko ikän­sä Ete­lä-Suo­mes­sa asu­nut Pau­la.

Yö­paik­kaa va­ra­tes­sa Ma­ja­ta­lo Raja veti mat­ka­lai­sia kum­mas­ti puo­leen­sa. In­tui­tio osui­kin koh­dal­leen, ja yh­teys ma­ja­ta­lon emän­tään, Päi­vi Kor­ho­seen, löy­tyi aa­mu­pa­la­pöy­däs­sä.

– Päi­vin kans­sa kä­vim­me kou­lul­la, mut­ta ovet oli­vat lu­kos­sa. Kui­kim­me ik­ku­nois­ta si­sään ja tut­kai­lim­me ti­lo­ja. Sen jäl­keen lai­toin Kir­sil­le tar­jouk­sen val­men­nuk­ses­ta, Pau­la ker­taa ke­sän ta­pah­tu­mia.

Upcycling-valmennuksen tiimoilta yhteiseen aamukahvipöytään kokoontuivat Hannele Kosonen ja Katri Päivinen ToKi-hankkeesta, Matti Jaatinen Värtsilän Pitäjäyhdistyksestä, valmennuksen toteuttaja Paula Malleus, Kirsi Miettinen ToKi-hankkeesta sekä Tohmajärven kunnan työllisyyskoordinaattori Sari Vesanen.

Upcycling-valmennuksen tiimoilta yhteiseen aamukahvipöytään kokoontuivat Hannele Kosonen ja Katri Päivinen ToKi-hankkeesta, Matti Jaatinen Värtsilän Pitäjäyhdistyksestä, valmennuksen toteuttaja Paula Malleus, Kirsi Miettinen ToKi-hankkeesta sekä Tohmajärven kunnan työllisyyskoordinaattori Sari Vesanen.

Mervi Venäläinen

Kier­rä­tys­muo­din pi­o­nee­ri

Pau­la Mal­leus pe­rus­ti vuon­na 2007 ys­tä­vän­sä kans­sa Re­ma­ke-ni­mi­sen yri­tyk­sen Hel­sin­kiin. Yri­tyk­sen kon­sep­ti yh­dis­ti atel­jee­om­pe­li­mon ja kor­jau­som­pe­li­mon, jot­ka pe­rin­tei­ses­ti ovat toi­mi­neet toi­sis­taan eril­lään. Taus­tal­la oli vah­va kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ar­vo­poh­ja sekä am­mat­tiyl­peys, jota ha­lut­tiin tuo­da isos­ti esil­le.

– Olin jo päät­tä­nyt vaih­taa alaa, kun so­pi­vaa työ­paik­kaa ei tun­tu­nut löy­ty­vän. Hei­nä­kui­se­na il­ta­na las­ta nu­kut­ta­es­sa tuli vah­va tun­ne, et­tä so­vi­tus­nuk­ke on kai­vet­ta­va kaa­pis­ta. Sa­ma­na il­ta­na isos­ta kau­la­hui­vis­ta syn­tyi jak­ku. Soi­tin ys­tä­väl­le­ni, joka in­nos­tui kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­lei­hin pe­rus­tu­vas­ta yri­ty­si­de­as­ta­ni.

– Re­a­lis­mi löi kas­voil­le, kun kier­rä­tys­kes­kuk­ses­sa eteem­me avau­tui val­ta­va teks­tii­li­vuo­ri, Pau­la muis­te­lee.

Kaik­ki­aan 24 vuot­ta teks­tii­li- ja muo­ti­a­lal­la toi­mi­nut Pau­la Mal­leus on teh­nyt kier­rä­tys­muo­din ja yh­teis­kun­nal­li­sen yrit­tä­jyy­den pi­o­nee­ri­työ­tä val­mis­ta­en kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­leis­ta muun mu­as­sa il­ta­pu­ku­ja ja esiin­ty­mi­sa­su­ja lin­nan­juh­liin ja maam­me etu­ri­vin ar­tis­teil­le. Sa­mal­la hän on toi­mi­nut yh­teis­kun­nal­li­se­na vai­kut­ta­ja­na pu­hu­en muun mu­as­sa kä­den­tai­to­jen ar­vos­tuk­sen, alan kou­lu­tuk­sen ja kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen puo­les­ta.

Ku­lu­neen vuo­den ajan yri­tys­toi­min­ta on ol­lut jäis­sä. En­sin tu­tut tii­mi­läi­set läh­ti­vät omiin suun­tiin­sa, ja lo­pul­ta ko­ro­na vei ison osan asi­ak­kais­ta. Laa­ke­reil­laan Pau­la ei kui­ten­kaan ole le­vän­nyt. Te­keil­lä on kir­ja up­cyc­lin­gis­tä, eli hyö­dyt­tö­män ma­te­ri­aa­lin muun­ta­mi­ses­ta uu­dek­si tuot­teek­si, ku­ten vaat­teek­si tai käyt­tö­e­si­neek­si.

Val­men­nuk­sen si­säl­tö muok­kau­tuu osal­lis­tu­jien tar­pei­den mu­kaan

Vaik­ka val­men­ta­mi­nen, kou­lut­ta­mi­nen ja oh­jaa­mi­nen on ai­na ol­lut osa työ­tä, nyt edes­sä on uu­den­lai­nen ko­ko­nai­suus, täy­sin uu­des­sa ym­pä­ris­tös­sä.

– Yri­tyk­ses­sä on ol­lut pal­jon kai­ke­ni­käi­siä har­joit­te­li­joi­ta eri pi­tui­sil­la har­joit­te­lu­jak­soil­la. Yk­si­lö­oh­jaus­ta olen teh­nyt pal­jon, lo­pe­tin las­ke­mi­sen, kun pää­sin sa­taan­tu­han­teen tun­tiin, Pau­la nau­rah­taa.

– Odo­tan jän­ni­tyk­sel­lä mil­lai­nen ryh­mä Värt­si­lään saa­daan ko­koon.

Val­men­nus koos­tuu lähi- ja etä­työs­ken­te­lys­tä. Työ­pa­jas­sa kes­ki­ty­tään kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­lien uu­si­o­tuot­ta­mi­seen, tu­tus­tu­taan kier­to­ta­lou­sa­jat­te­luun, teh­dään tuo­te­ke­hi­tys­tä sekä opis­kel­laan mark­ki­noin­tia, hin­noit­te­lua ja brän­däys­tä.

– Si­säl­tö muo­tou­tuu sen mu­kaan, mitä tar­pei­ta ryh­mäs­tä nou­see. Ta­voit­tee­na on saa­da käyn­tiin toi­min­taa, joka jää val­men­nuk­sen jäl­keen elä­mään. Osaa­mi­nen ei ole pää­roo­lis­sa, tär­kein­tä on oma mo­ti­vaa­tio ja asen­ne. Vaik­ka työ­pa­jas­sa om­mel­laan, voi osal­lis­tu­jan oma osaa­mi­nen ol­la mitä ta­han­sa kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­lei­hin liit­ty­vää, Pau­la Mal­leus to­te­aa.

– ToKi-hank­kees­sa teh­dään jo­kai­sel­le hen­ki­lö­koh­tai­nen val­men­nus­pol­ku. Val­men­nuk­ses­ta kiin­nos­tu­neet voi­vat ol­la yh­tey­des­sä ToKi-hank­kee­seen. Il­moit­tau­tu­neis­ta va­li­taan mu­kaan so­pi­vim­mat kym­me­nen osal­lis­tu­jaa, Kir­si Miet­ti­nen ker­too.

Lisää aiheesta

Kysely