JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Karina Styborg ja Maarit Vipuveräjä allekirjoittivat liiketoimintasopimuksen elokuussa. Vipuveräjän Karelcom Oy:n liiketoiminta siirtyy Styborgin omistaman Tiliborg Oy:n omistukseen marraskuussa, jolloin tilitoimistot muuttavat yhteisiin tiloihin Joensuun Tiedepuistolla. Kuva: Eeli Gröhn.

Karina Styborg ja Maarit Vipuveräjä allekirjoittivat liiketoimintasopimuksen elokuussa. Vipuveräjän Karelcom Oy:n liiketoiminta siirtyy Styborgin omistaman Tiliborg Oy:n omistukseen marraskuussa, jolloin tilitoimistot muuttavat yhteisiin tiloihin Joensuun Tiedepuistolla. Kuva: Eeli Gröhn.

Eeli Gröhn

21.10.2021 9.00
Uutiset

"Yrityksen kasvu on ennen kaikkea yrittäjän kasvua"

TOH­MA­JÄR­VI / JO­EN­SUU

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Toh­ma­jär­ve­läi­nen Ka­ri­na Sty­borg on vii­des­sä vuo­des­sa luot­san­nut ti­li­toi­mis­ton­sa ko­vaan kas­vuun. Ti­li­borg Oy:n toi­min­ta al­koi toi­mi­ni­miy­ri­tyk­se­nä Toh­ma­jär­vel­lä vuon­na 2016. Kol­me vuot­ta myö­hem­min toi­min­nan kas­va­es­sa osoi­te muut­tui Jo­en­suu­hun, ja en­si kuus­sa Ti­li­borg Oy:n omis­tuk­seen siir­tyy vuo­des­ta 1981 toi­mi­neen ti­li­toi­mis­to Ka­rel­com Oy:n lii­ke­toi­min­ta. Sa­mal­la Ti­li­borg Oy:n hen­ki­lös­tö­mää­rä kas­vaa kol­mes­ta kuu­teen.

Ti­li­bor­gin omis­ta­ja ja toi­mi­tus­joh­ta­ja Ka­ri­na Sty­borg ker­too, et­tä yri­tys­kaup­paa on hi­ot­tu vuo­den ajan. Lii­ke­toi­min­ta­kau­pan asi­a­kir­jat al­le­kir­joi­tet­tiin elo­kuus­sa.

– Olim­me Ka­rel­com Oy:n yrit­tä­jän Maa­rit Vi­pu­ve­rä­jän kans­sa sa­mas­sa Bu­si­ness Ad­vi­sor -kou­lu­tuk­ses­sa Hel­sin­gis­sä. Hän heit­ti aja­tuk­sen, et­tä saat­tai­si ol­la myy­mäs­sä, ja pian aloi­tim­me neu­vot­te­lut, Sty­borg ker­taa.

Vi­pu­ve­rä­jä jää yri­tys­kau­pan jäl­keen työ­suh­tee­seen uu­den omis­ta­jan pal­ve­luk­seen hoi­ta­maan edel­leen siir­ty­vien asi­ak­kai­den asi­a­kas­työ­tä.

Kas­vu edel­lyt­tää jat­ku­vaa opis­ke­lua

Yri­tyk­sen pyö­rit­tä­mi­sen ja yri­tys­kaup­pa­neu­vot­te­lu­jen ohes­sa Sty­borg on opis­kel­lut ja suo­rit­ta­nut alan li­sä­o­pin­to­ja. Yri­tyk­sen kas­vuun hän on saa­nut apua Bu­si­ness Jo­en­suun kas­vu­val­men­nuk­ses­ta sekä yrit­tä­jien Jat­kis-hank­kees­ta.

Sty­borg sa­noo, et­tä yri­tys­kaup­pap­ro­ses­sin ai­ka­na on ol­lut tär­ke­ää saa­da ul­ko­puo­lis­ta neu­von­taa ja konk­reet­ti­sia vink­ke­jä haas­ta­viin het­kiin.

– Bu­si­ness Jo­en­suun kas­vu­val­men­nus oli use­an kuu­kau­den kes­tä­vä val­men­nus, jos­sa tär­ke­äs­sä roo­lis­sa oli ver­tais­tu­ki. Yk­sin on haas­teel­lis­ta hah­mot­taa kaik­kea. Hel­pot­ti ym­mär­tää, et­tä kaik­ki sa­mas­sa ti­lan­tees­sa ole­vat ko­ke­vat sa­mo­ja haas­tei­ta alas­ta riip­pu­mat­ta. Kaik­ki ta­sa­pai­noi­le­vat töi­den, rek­ry­toin­ti­haas­tei­den ja jak­sa­mi­sen kans­sa.

– Jat­kis-hank­keen Jan Kon­ti­ai­sel­ta sain ul­ko­puo­lis­ta nä­ke­mys­tä ja neu­von­taa yri­tyk­sen ar­von­mää­rit­tä­mi­sen las­kel­mien kans­sa.

Kes­ki­ös­sä yrit­tä­jän oma kas­vu

Yri­tyk­sen kas­vu­ta­ri­na on vaa­ti­nut kas­vua myös oman pään si­säl­lä. Oman am­mat­ti-iden­ti­tee­tin ja yrit­tä­jyy­den kir­kas­ta­mi­nen ovat­kin pyö­ri­neet aja­tuk­sis­sa kii­vaas­ti eri­tyi­ses­ti yri­tys­kau­pan myö­tä. Yri­tyk­sen kas­va­es­sa oma roo­li toi­mi­tus­joh­ta­ja­na ja yrit­tä­jä­nä muut­tuu enem­män kon­sul­toin­nin ja joh­ta­juu­den suun­taan.

– Yri­tyk­sen kas­vu on en­nen kaik­kea yrit­tä­jän kas­vua. It­sel­le tär­kein op­pi on ol­lut epä­var­muu­den sie­tä­mi­nen, Sty­borg to­te­aa.

–Yri­tyk­sen kas­vu kos­kee kui­ten­kin koko hen­ki­lös­töä. Kah­den yri­tyk­sen yh­teen su­laut­ta­mi­nen tu­lee vaa­ti­maan työ­tä ryh­mäy­ty­mi­sen ja toi­min­ta­mal­lien yh­teen­so­vit­ta­mi­sen myö­tä. Jo­kai­sel­la työn­te­ki­jäl­lä on omat teh­tä­vä­a­lu­een­sa, muu­tok­sia teh­dään pik­ku­hil­jaa uu­sien asi­ak­kai­den myö­tä.

Yri­tys­kau­pan myö­tä Ti­li­bor­gis­ta tu­lee Ta­lous­hal­lin­to­liit­to ry:n auk­to­ri­soi­tu jä­se­ny­ri­tys. Asi­ak­kai­ta yri­tyk­sel­lä on Toh­ma­jär­vel­lä ja muu­al­la Poh­jois-Kar­ja­las­sa sekä Uu­del­la­maal­la ja Ve­nä­jäl­lä. Säh­köi­nen ta­lous­hal­lin­to mah­dol­lis­taa asi­ak­kuu­det pit­kien­kin vä­li­mat­ko­jen pääs­sä.

Haas­teis­ta huo­li­mat­ta Ka­ri­na Sty­borg kan­nus­taa kaik­kia yri­tyk­sen kas­vus­ta haa­vei­le­via tart­tu­maan toi­meen roh­ke­as­ti.

– Kas­vu ei ole help­poa, mut­ta ajan kans­sa se kan­nat­taa.

Lisää aiheesta

Kysely