JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
2.5.2016 13.17
Talous

Kit-Sell Oy:n liiketoiminnalle löytyi jatkaja

Ki­teel­le ke­vääl­lä 2016 pe­rus­tet­tu Bi­o­Co­ne Oy jat­kaa Kit-Sell Oy:n lii­ke­toi­min­taa. Bi­o­Co­ne Oy ja Kit-Sell Oy:n kon­kurs­si­pe­sä ovat so­pi­neet kai­ken kon­kurs­si­pe­säl­le kuu­lu­neen omai­suu­den kau­pas­ta. Kau­pan koh­tee­na on sekä To­lo­sen­mä­es­sä si­jait­se­va kiin­teis­tö et­tä Kit-Sel­liin kone- ja lai­te­kan­ta sekä im­ma­te­ri­aa­li­oi­keu­det, jot­ka kau­pal­la siir­ty­vät Bi­o­Co­ne Oy:lle.

– Kon­kurs­si­hal­lin­to on tyy­ty­väi­nen neu­vot­te­lui­den lop­pu­tu­lok­seen, ja en­nen kaik­kea myön­teis­tä on se, et­tä os­ta­jak­si löy­tyi taho, joka jat­kaa ko­ne­pa­jan suun­nit­te­lu-, myyn­ti- ja tuo­tan­to­toi­min­to­ja Ki­teel­lä, to­te­aa Kit-Sell Oy:n kon­kurs­si­pe­sän pe­sän­hoi­ta­ja, asi­a­na­ja­ja Mik­ko Ran­ta.

Bi­o­Co­ne Oy:n taus­tal­la on ryh­mä yri­tyk­siä, jot­ka toi­mi­vat ym­pä­ris­tö­tek­nii­kan, bi­oe­ner­gi­an ja ve­den­kä­sit­te­lyn alu­eil­la.

– Kit-Sell Oy:n pe­rin­tö­nä siir­ty­vän vah­van me­kaa­ni­sen puun­ja­los­tuk­sen osaa­mi­sen rin­nal­le ko­ne­pa­jan toi­min­taa laa­jen­ne­taan kä­sit­tä­mään kone- ja lai­te­val­mis­tus­ta näil­le uu­sil­le bi­o­ta­lou­den tu­ki­ja­loil­le, ker­too Bi­o­Co­ne Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja ja osa­o­mis­ta­ja Mika Kär­nä.

– Näin saam­me ras­kaan ko­ne­pa­jan koko ka­pa­si­tee­tin pa­rem­min hyö­ty­käyt­töön ja use­am­man tu­ki­ja­lan kaut­ta myös toi­min­taan liit­ty­viä suh­dan­ne­vaih­te­lui­ta hal­lin­taan.

En­sim­mäi­sis­tä pro­jek­ti­toi­mi­tuk­sis­ta ja kau­pois­ta uu­den yri­tyk­sen puit­teis­sa on jo so­vit­tu. Toi­min­ta käyn­nis­tyy vä­lit­tö­mäs­ti hen­ki­lös­tön rek­ry­toin­nil­la ja tuo­tan­non ylö­sa­jol­la.

Lisää aiheesta

Kysely