JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
19.10.2021 8.35
Mielipiteet

MIELIPIDE: Kunnilla edessä kauaskantoinen päätös

Siun sote on ker­to­nut vuo­den 2022 ta­lou­sar­vi­on lu­vut kun­ta­päät­tä­jil­le ja las­ket­tu ko­ro­tus­tar­ve on 4,2%. Kun­nat ovat ai­em­min­kin tin­ki­neet ta­lou­sar­vi­os­sa, mut­ta ovat lu­van­neet mak­saa ali­jää­mät, jos bud­jet­ti ylit­tyy. Jäl­leen on sama ti­lan­ne, kun osa kun­nis­ta esit­tää vain 2,5 pro­sen­tin li­säys­tä, jol­loin jäi­si 1,7 pro­sen­tin eli n.15 milj. eu­ron vaje. Kui­ten­kaan ei sai­si mi­tään kar­sia ei­kä YT:kään ole enää mi­kään rat­kai­su, kun hen­ki­lös­tös­sä on muu­ten­kin mer­kit­tä­vää va­jaus­ta.

Tu­le­van hy­vin­voin­ti­a­lu­een ra­hoi­tus mää­räy­tyy alu­een kun­tien 2022 sote me­no­jen yh­teen­las­ke­tus­ta sum­mas­ta (Siun so­ten ta­lou­sar­vio). Jos nyt taas ali­bud­je­toim­me ta­lou­sar­vi­on, niin se vaje jää elä­mään tu­le­vien vuo­sien val­ti­on ra­hoi­tuk­ses­sa. Tä­hän ei au­ta vaik­ka mah­dol­li­nen ali­jää­mä ai­ka­naan mak­set­tai­si tai vaik­ka kiin­teis­tö­jä­kin myy­täi­si. Las­ken­ta­pe­rus­te kun on se 2022 vuo­den ta­lou­sar­vio.

Kun­ta­päät­tä­jät leik­ki­vät nyt ih­mis­ten ter­vey­del­lä, kun yrit­tä­vät se­li­tel­lä et­tei ole va­raa mak­saa, mut­ta ovat kui­ten­kin näin vaa­lien al­la lu­paa­mas­sa pa­rem­pia pal­ve­lui­ta jo­kai­seen kun­taan.

Täs­sä pis­si­tään­kin nyt pa­hem­man ker­ran omiin mu­roi­hin!

Oli­si­ko vää­rin rat­kais­ta tämä yh­tä­lö niin, et­tä kun­ta joka päät­tää mak­saa so­tel­le al­le las­ke­tun 4,2 pro­sen­tin, il­moit­taa sa­mal­la mis­tä hei­dän kun­nas­saan saa kar­sia tin­ki­mi­sen ver­ran pal­ve­lua?

Ei­hän se ole oi­kein, et­tä suu­ret kun­nat kes­kel­lä alu­et­ta päät­tä­vät enem­mis­töl­lä ali­mit­tai­sen ra­hoi­tuk­sen ja sii­tä joh­tu­vat sääs­töt tul­laan sata var­mas­ti koh­dis­ta­maan lai­ta-alu­ei­den ter­veys­kes­kuk­siin. Kan­sa­lais­ten kan­nat­taa­kin nyt seu­ra­ta, mis­sä ko­vim­mat bud­je­tin kar­si­jat luu­raa­vat.

Val­ti­o­han ran­kai­si mei­tä myös ”lii­an ta­lou­del­li­ses­ta” toi­min­nas­ta leik­kaa­mal­la meil­le tar­ve­va­ki­oon pe­rus­tu­vaa ra­hoi­tu­so­suut­ta kym­me­nien mil­joo­nien edes­tä vuo­des­sa.

Lo­puk­si kii­tos ja ku­mar­rus Kes­ki-Suo­men kun­ta­päät­tä­jil­le, kun us­kal­si­vat pis­tää poik­ki tä­män yli­hin­tai­sen ja hen­ki­lös­tön puo­lel­ta laa­jas­ti toi­mi­mat­to­mak­si ar­vi­oi­dun As­te­ri hank­keen. Tämä oli­si ol­lut meil­lä kar­si­tus­sa hen­ki­lös­tö or­ga­ni­saa­ti­os­sa mer­kit­tä­vä ra­si­te.

OS­MO PIR­HO­NEN (ps)

Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen vpj

Siun so­ten hal­li­tuk­sen jä­sen

Lisää aiheesta

Kysely