JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
18.10.2021 8.55
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Kuntastrategialla on väliä

Työn­sä aloit­ta­neet uu­det val­tuus­tot saa­vat heti al­kuun­sa ison pa­lan pur­ta­vak­seen, kun työ­pöy­däl­le le­vi­te­tään vuo­sit­tai­sen ta­lou­sar­vi­on li­säk­si val­tuus­to­kau­den mit­tai­sen kun­tast­ra­te­gi­an val­mis­te­lu. Stra­te­gi­a­työn poh­jak­si teh­dään sel­vi­tyk­siä, tut­ki­taan mit­ta­rei­ta ja ih­me­tel­lään ti­las­to­jen käp­py­röi­tä ja pii­ra­koi­ta. Ky­se­lyil­lä haa­li­taan kun­ta­lai­sil­ta ja toi­mi­joil­ta täy­tet­tä toi­vei­den tyn­ny­rei­hin.

Ja hyvä näin, sil­lä la­ki­sää­tei­nen kun­tast­ra­te­gia oh­jaa koko val­tuus­to­kau­den työ­tä. Sil­lä on mer­ki­tys­tä, mit­kä asi­at stra­te­gi­aan nos­te­taan mu­kaan, kaik­kea hy­vää kai­kil­le kun ei täs­sä­kään ta­pauk­ses­sa ole mah­dol­lis­ta lu­va­ta. Toi­saal­ta se, mitä jä­te­tään kun­tast­ra­te­gi­an ul­ko­puo­lel­le, ker­too myös pal­jon po­liit­ti­sis­ta pai­no­tuk­sis­ta ja pal­jon pu­hu­tus­ta tah­to­ti­las­ta.

Kun­ta­lii­ton verk­ko­si­vuil­la pu­hu­taan elä­väs­tä kun­tast­ra­te­gi­as­ta. Sitä ku­va­taan jat­ku­vak­si pro­ses­sik­si, joka on yh­des­sä te­ke­mis­tä, vuo­ro­vai­ku­tus­ta, ver­kos­tois­sa toi­mi­mis­ta ja suun­ni­tel­mal­lis­ta poik­ki­hal­lin­nol­lis­ta yh­teis­työ­tä. Kun­tast­ra­te­gi­aa tu­li­si jat­ku­vas­ti ar­vi­oi­da ja tar­vit­ta­es­sa tar­ken­taa.

Se, et­tä tie­to­ko­neen ruu­dul­le kir­joi­tet­tu tai pa­pe­ril­le prin­tat­tu kun­tast­ra­te­gia he­rää eloon, vaa­tii hy­vää val­mis­te­lua ja suun­nit­te­lua, mut­ta eri­tyi­ses­ti sy­väl­lis­tä asi­oi­hin pa­neu­tu­mis­ta ja teh­tyi­hin suun­ni­tel­miin ja pää­tök­siin si­tou­tu­mis­ta.

Kes­ki-Kar­ja­las­sa val­mis­tu­vien kol­men kun­tast­ra­te­gi­an si­säl­löt ovat vas­ta ra­ken­tu­mas­sa. Odo­tet­ta­vis­sa on, et­tä isos­sa roo­lis­sa tu­le­vat nä­ky­mään toi­men­pi­teet stra­te­gi­as­ta toi­seen mu­ka­na kul­ke­viin kes­to­ai­hei­siin, eli elin­voi­maan, ve­to­voi­maan ja pi­to­voi­maan liit­ty­en.

Ja hyvä asia tä­mä­kin, sil­lä Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan Kes­ki-Kar­ja­lan asu­kas­mää­räs­sä on en­nus­tet­ta­vis­sa lä­hes nel­jän­nek­sen las­ku vuo­teen 2040 men­nes­sä. Syi­tä asu­kas­ka­don taus­tal­la on mo­nia, ei­kä Kes­ki-Kar­ja­la suin­kaan ole ai­noa en­nus­teis­sa tap­pi­ol­le jää­vä alue. Val­ta­kun­nal­lis­ta syn­ty­vyy­den las­kua ei yk­sit­täi­sel­lä kun­tast­ra­te­gi­al­la rat­kais­ta, mut­ta kun­tien elin­voi­maan sekä veto- ja pi­to­voi­ma­te­ki­jöi­hin sil­lä voi suu­res­ti­kin vai­kut­taa.

Vaik­ka mo­nien en­nus­tei­den va­los­sa seu­tu­kun­nan tu­le­vai­suu­den yl­lä lei­juu tum­mia pil­viä, on tu­le­vaa koh­ti kui­ten­kin roh­ke­as­ti kul­jet­ta­va, sil­lä tääl­lä ele­tään kui­ten­kin nyt ja ha­lu­taan elää huo­men­na­kin. Kes­ki-Kar­ja­lan elos­sa ja elin­voi­mai­se­na py­sy­mi­sen kan­nal­ta kun­tast­ra­te­gi­oi­den si­säl­löil­lä on tär­keä mer­ki­tys, ja sik­si stra­te­gi­a­työ­hön toi­voi­si in­toa ja ai­kaa riit­tä­vän niin vir­ka­mie­hil­lä kuin po­liit­ti­sil­la päät­tä­jil­lä­kin.

Nyt vii­meis­tään on myös kun­ta­lai­sil­la ja si­dos­ryh­mil­lä mah­dol­li­suus tuo­da ää­nen­sä kuu­lu­viin ja ol­la mu­ka­na te­ke­mäs­sä seu­tu­kun­nan stra­te­gi­sia lin­jauk­sia.

M.V.

Lisää aiheesta

Kysely