JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Päivi Lievonen

17.10.2021 22.49
Uutiset

Koronarokotuksiin loppukiri

Kari Sark­ki­nen

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­ro­ko­tus­kat­ta­vuu­det ovat ko­ko­nai­suu­te­na hy­väl­lä ta­sol­la. Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen 1. an­nok­sen on ot­ta­nut noin 83 pro­sent­tia yli 12-vuo­ti­ais­ta poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta. Ro­ko­tus­sar­jan 2. an­nok­sen­kin on saa­nut jo 74 pro­sent­tia. Tä­män­het­ki­sen ar­vi­on mu­kaan yli 80 pro­sent­tia maa­kun­nan asuk­kais­ta on saa­nut kak­si ro­ko­tet­ta mar­ras­kuun al­ku­puo­lel­la.

Hy­vis­tä pro­sent­ti­lu­vuis­ta huo­li­mat­ta Poh­jois-Kar­ja­las­sa on kui­ten­kin vie­lä noin 25 000 ro­kot­ta­ma­ton­ta yli 12-vuo­ti­as­ta hen­ki­löä. Li­säk­si ro­kot­ta­mat­ta ovat kaik­ki al­le 12-vuo­ti­aat, joil­le ei ole vie­lä käy­tös­sä myyn­ti­lu­van saa­nut­ta ko­ro­na­ro­ko­tet­ta. Yli 12-vuo­ti­ais­ta eni­ten ro­kot­ta­mat­to­mia hen­ki­löi­tä on 20–24-vuo­ti­ai­den ikä­ryh­mäs­sä, jos­sa 1. ro­kot­teen on saa­nut noin 69 pro­sent­tia. Seu­raa­vak­si al­hai­sin ro­ko­tus­kat­ta­vuus on 25–29-vuo­ti­ai­den ryh­mäs­sä, jos­sa 1. ko­ro­na­ro­kot­teen on saa­nut noin 70 pro­sent­tia.

Maa­nan­tai­na teks­ti­vies­ti kak­si­kymp­pi­sil­le

Siun sote lä­het­tää maa­nan­tai­na 18.10. kai­kil­le 20–24-vuo­ti­ail­le teks­ti­vies­tin, jos­sa muis­tu­te­taan ko­ro­na­ro­kot­teen tär­key­des­tä ja ajan va­raa­mi­ses­ta. Jos ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen on jo ot­ta­nut, voi teks­ti­vies­tin jät­tää huo­mi­ot­ta. Teks­ti­vies­tien toi­vo­taan ak­ti­voi­van nuo­ria va­raa­maan ai­ka ro­ko­tuk­seen vies­tis­sä ole­van suo­ran ajan­va­raus­lin­kin kaut­ta. Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen tär­kein teh­tä­vä on suo­ja­ta ro­kot­teen saa­nut­ta ja mui­ta ih­mi­siä ko­ro­na­vi­ruk­sel­ta. Ro­ko­te tuo li­säk­si myös va­paut­ta esi­mer­kik­si mat­kus­ta­mi­seen.

Täy­den ro­ko­tus­sar­jan saa­neet hen­ki­löt saa­vat ko­ro­na­ro­ko­tus­to­dis­tuk­sen Oma­kan­ta-pal­ve­lun kaut­ta tai pyy­tä­mäl­lä to­dis­tuk­sen Siun so­ten po­ti­las­ker­to­mu­sar­kis­tos­ta. Myös alai­käis­ten ro­ko­tus­to­dis­tuk­sen on mah­dol­lis­ta saa­da sa­maan ta­paan. Li­sä­tie­to­ja ai­hees­ta voi lu­kea Siun so­ten verk­ko­si­vul­ta.

Verk­ko­a­jan­va­rauk­ses­sa voi jät­tää toi­veen 1. ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen saa­mi­ses­ta omal­la ter­vey­sa­se­mal­la

Uu­si pal­ve­lu 1. ro­ko­tet­ta ot­ta­vil­la

Siun sote ko­kei­lee kes­ki­vii­kos­ta 20.10. al­ka­en verk­ko­a­jan­va­rauk­ses­ta pal­ve­lua, jon­ka kaut­ta on mah­dol­lis­ta jät­tää toi­ve 1. ko­ro­na­ro­ko­tuk­ses­ta omal­le ter­vey­sa­se­mal­le, jos ai­ko­ja ei ole va­rat­ta­vis­sa. Toi­veen yh­tey­teen jä­te­tään yh­teys­tie­dot, jot­ta Siun sote voi ol­la yh­tey­des­sä ro­ko­tu­sa­jan so­pi­mi­sek­si. Jos toi­veen jät­tä­nyt hen­ki­lö va­raa myö­hem­min ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jan verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta, pois­tuu hä­nen toi­veen­sa ro­ko­tu­sa­jas­ta au­to­maat­ti­ses­ti. Toi­vet­ta ei täy­dy näin ol­len it­se pe­rua.

Pal­ve­lun kaut­ta voi jät­tää toi­veen 1. ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jas­ta myös niil­le ter­vey­sa­se­mil­le, joil­la ei enää pää­sään­töi­ses­ti jär­jes­te­tä ro­ko­tuk­sia. Siun so­tel­ta on toi­vot­tu ko­ro­na­ro­ko­tus­ten jär­jes­tä­mis­tä ny­kyis­tä use­am­mal­la ter­vey­sa­se­mal­la. Kes­ki­viik­ko­na käyn­nis­ty­väl­lä pal­ve­lul­la kar­toi­te­taan ro­ko­tus­tar­vet­ta ja py­ri­tään jär­jes­tä­mään ro­ko­tu­sai­ko­ja sin­ne, mis­sä tar­vet­ta on.

Lisää aiheesta

Kysely