JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
15.10.2021 8.11
Mielipiteet

MIELIPIDE: Diabeteksen hoitoon kannattaa panostaa

Siun so­ten alu­eel­la di­a­be­tes­ta sai­ras­taa noin 15 000 hen­ki­löä. Poh­jois-Kar­ja­lan di­a­be­te­syh­dis­tyk­set ovat saa­neet usei­ta huo­les­tu­nei­ta yh­tey­de­not­to­ja liit­ty­en hoi­toon pää­syyn ja tii­mi­mal­lin käyt­töö­not­toon. Haas­teel­li­sek­si tii­mi­mal­lis­sa ko­e­taan mm. epä­tie­toi­suus sii­tä, ke­nel­lä on vas­tuu hoi­dos­ta ja vii­veet di­a­bee­ti­kon asi­oi­den hoi­dos­sa.

Poh­jois-Kar­ja­lan alu­een di­a­be­te­syh­dis­tys­ten te­ke­mäs­sä ky­se­lys­sä di­a­be­tes­ta sai­ras­ta­vil­le ja hei­dän lä­hei­sil­leen nou­si esiin huo­li hoi­toon pää­sys­tä, di­a­be­tek­sen hoi­toon eri­kois­tu­neen hen­ki­lö­kun­nan puut­tees­ta ja oma­hoi­don tuen puut­teel­li­suu­des­ta. Kaut­ta lin­jan tyy­pin 2 di­a­be­tes­ta sai­ras­ta­vat ovat tyy­ty­mät­tö­mäm­piä di­a­be­tek­sen hoi­toon Siun so­ten alu­eel­la kuin tyy­pin 1 di­a­be­tes­ta sai­ras­ta­vat. Tyy­pin 1 di­a­be­tes­ta sai­ras­ta­vis­ta hoi­toon­sa tyy­ty­väi­sim­mät ovat hoi­dos­sa Poh­jois-Kar­ja­lan kes­kus­sai­raa­las­sa. Kaik­kein tyy­ty­mät­tö­mim­piä ol­tiin sii­hen, et­tei lää­kä­rin vas­taa­not­to­ai­ko­ja ole tar­jol­la. Moni di­a­be­tes­ta sai­ras­ta­va ei ole pääs­syt lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le vuo­si­kau­siin. Tämä ku­vas­taa hy­vin sitä, et­tei eri puo­lil­la maa­kun­taa ole riit­tä­väs­ti di­a­be­tek­sen hoi­don am­mat­ti­lai­sia.

Il­man riit­tä­viä tu­ki­toi­mia di­a­be­tek­sen oma­hoi­to jää lii­kaa di­a­be­tes­ta sai­ras­ta­vien omal­le vas­tuul­le ja täl­löin oma­hoi­don vai­kut­ta­vuus kär­sii. Di­a­be­tes on pit­kä­ai­kais­sai­raus, jon­ka riit­tä­mät­tö­män hoi­don seu­rauk­se­na voi ke­hit­tyä li­sä­sai­rauk­sia mm. sil­mis­sä, mu­nu­ai­sis­sa ja her­mos­tos­sa sekä sy­dän- ja ve­ri­suo­ni­sai­rauk­sia. Tut­ki­mus­ten mu­kaan li­sä­sai­rau­det vä­hin­tään kak­sin­ker­tais­ta­vat di­a­be­tek­sen hoi­don kus­tan­nuk­set. Ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa on siis tur­va­ta di­a­be­tes­ta sai­ras­ta­vil­le pää­sy osaa­vaan di­a­be­tek­sen hoi­toon ja tar­jo­ta riit­tä­vän laa­duk­kaat hoi­to­tar­vik­keet ja hoi­to­tek­no­lo­gia oma­hoi­don to­teut­ta­mi­sen tu­ek­si.

Di­a­be­tes­ta sai­ras­ta­vat, eli pal­ve­lui­den käyt­tä­jät, tu­li­si ot­taa mu­kaan pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­seen. Lii­an moni jää nyt hoi­ton­sa kans­sa yk­sin ja epä­tie­toi­suu­teen. Poh­jois-Kar­ja­lan di­a­be­te­syh­dis­tyk­set ovat lä­het­tä­neet ve­too­muk­sen di­a­be­tek­sen hoi­don tur­vaa­mi­sek­si ja yh­teen­ve­don ky­se­lyn tu­lok­sis­ta Siun so­ten vir­ka­mie­hil­le ja luot­ta­mus­hen­ki­löil­le.

Mitä Siun sote ai­koo teh­dä asi­al­le?

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­nan di­a­be­te­syh­dis­tys­ten puo­les­ta,

Jo­en­suun Seu­dun Di­a­be­tes ry.

HIL­LE­VI IN­VE­NIUS, pu­heen­joh­ta­ja

Kes­ki-Kar­ja­lan Di­a­be­te­syh­dis­tys ry.

MAT­TI PE­RÄ­LÄ, pu­heen­joh­ta­ja

Liek­san Di­a­be­te­syh­dis­tys ry.

EI­LA LIN­TU­NEN, pu­heen­joh­ta­ja

Ou­to­kum­mun – Pol­vi­jär­ven Di­a­be­te­syh­dis­tys ry.

MAT­TI VIKST­RÖM, pu­heen­joh­ta­ja

Ylä-Kar­ja­lan Di­a­be­te­syh­dis­tys ry.

SIRK­KA KO­TI­LA, pu­heen­joh­ta­ja

Lisää aiheesta

Kysely