JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
15.10.2021 8.04
Mielipiteet

MIELIPIDE: Rääkkylän terveyspalveluista pidettävä huolta

Rääk­ky­läs­sä tar­jot­ta­vat Siun so­ten so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut ovat pu­hut­ta­neet vii­me ai­koi­na pal­jon. Esi­mer­kik­si Timo Paak­ku­nai­nen ot­ti asi­aan kan­taa Ko­ti­seu­tu-uu­ti­sis­sa ja Koti-Kar­ja­las­sa. Siun so­ten joh­ta­mis- ja toi­min­ta­kult­tuu­ris­sa on kor­jaa­mis­ta ja näi­hin asi­oi­hin on vii­me ai­koi­na kiin­ni­tet­ty huo­mi­o­ta. Avoin­ta ja vuo­ro­vai­kut­teis­ta kes­kus­te­lua tu­lee li­sä­tä, jot­ta toi­min­taa voi­daan ke­hit­tää pa­rem­mak­si. Kiu­saa­mi­sen ja epä­a­si­al­li­sen koh­te­lun sekä häi­rin­nän en­nal­ta­eh­käi­syyn täy­tyy kiin­nit­tää huo­mi­o­ta ja esil­le tu­le­viin ta­pauk­siin tu­lee puut­tua heti. Siun so­ten teh­tä­vä on pi­tää huol­ta omien työn­te­ki­jöi­den­sä työ­hy­vin­voin­nis­ta. Sik­si esil­le tu­le­vat ta­pauk­set on sel­vi­tet­tä­vä asi­an­mu­kai­ses­ti ta­paus­koh­tai­ses­ti.

Näyt­tää sil­le, et­tei­vät kun­nat pys­ty vas­taa­maan Siun so­ten tar­pee­seen ra­hoi­tuk­ses­sa tu­le­va­na vuon­na. Täs­sä on väis­tä­mät­tä­kin uh­ka­na pal­ve­lui­den vä­he­ne­mi­nen. Oma ter­veys­kes­kus ja lää­kä­ri­pal­ve­lut tu­lee kui­ten­kin säi­lyt­tää jo­kai­ses­sa kun­nas­sa. Niin myös Rääk­ky­läs­sä, jos­ta naa­pu­ri­kun­nan ter­veys­pal­ve­lui­den pa­riin on tur­han pit­kä mat­ka. No­pea hoi­toon pää­sy ja asi­an­mu­kai­nen hoi­to ovat jo­kai­sen oi­keus.

JERT­TA HA­RI­NEN

Siun so­ten hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja

Kes­kus­tan Poh­jois-Kar­ja­lan pii­rin pu­heen­joh­ta­ja

Lisää aiheesta

Kysely