JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.10.2021 10.30
Mielipiteet

MIELIPIDE: Aluevaaleissa linjataan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluista

Täl­lä het­kel­lä so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­ses­tä vas­taa­vat kun­nat tai kun­ta­yh­ty­mät, hy­vin vaih­te­le­vil­la re­surs­seil­la. Yh­den­ver­tai­suus pal­ve­lu­jen saan­nis­sa ei to­teu­du ja vä­es­tö­ryh­mien vä­li­set ja alu­eel­li­set erot ovat mer­kit­tä­viä. Ikään­ty­vä vä­es­tö li­sää en­tuu­des­taan pal­ve­lu­jen tar­vet­ta ja kus­tan­nuk­sia. Tar­vi­taan siis kun­taa isom­mat har­ti­at.

Tä­män vuok­si edus­kun­ta hy­väk­syi so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon uu­dis­tuk­sen ke­sä­kuus­sa. Sii­nä pe­rus­te­taan 21 hy­vin­voin­ti­a­lu­et­ta, joi­den teh­tä­vä­nä tu­lee ole­maan so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­nen. Vi­ral­li­ses­ti pal­ve­lut siir­ty­vät alu­ei­den jär­jes­tet­tä­vik­si vuo­den 2023 alus­ta. 

Lain myö­tä Poh­jois-Kar­ja­las­sa­kin Siun So­ten kun­ta­yh­ty­mä­mal­li pur­kau­tuu ja toi­min­ta jat­kuu tu­le­val­la hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la. Va­li­tet­ta­vas­ti la­kiin kir­ja­tun siir­ty­mä­kau­den ai­ka­na Poh­jois-Kar­ja­la ei saa sitä ra­ha­sum­maa, joka sil­le kuu­lui­si tar­ve­va­ki­oi­tu­jen las­kel­mien pe­rus­teel­la, mut­ta kui­ten­kin ra­hoi­tus on suu­rem­paa kuin mitä kun­nat ovat pys­ty­neet Siun So­tel­le myön­tä­mään. Täl­lä voim­me toi­vot­ta­vas­ti en­tis­tä päät­tä­väi­sem­min vas­ta­ta epä­koh­tiin ja vah­vis­taa pal­ve­lui­den saa­ta­vuut­ta.

Tu­le­vil­la hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la pää­tän­tä­val­taa tu­le­vat käyt­tä­mään vaa­leil­la va­li­tut alu­e­val­tuus­tot ja en­sim­mäi­set tu­le­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den alu­e­vaa­lit tul­laan jär­jes­tä­mään en­si tam­mi­kuus­sa ja jat­kos­sa ai­na kun­ta­vaa­lien yh­tey­des­sä.

Nyt oli­si tär­ke­ää, et­tä sai­sim­me vaa­lei­hin mah­dol­li­sim­man kat­ta­van lis­tan eh­dok­kai­ta eri alu­eil­ta ja eri­lai­sis­ta elä­män­ti­lan­teis­ta. Tämä oli­si pa­ras mah­dol­li­nen tapa var­mis­taa, et­tä mah­dol­li­sim­man mo­nen ää­ni kuu­luu tu­le­vis­sa val­tuus­tois­sa ja mah­dol­li­sim­man mo­net eri nä­kö­kul­mat tu­le­vat huo­mi­oi­duik­si ja et­tä alu­ei­den ää­nes­tä tu­lee mah­dol­li­sim­man kat­ta­va tu­le­vis­sa val­tuus­tois­sa.

Val­tuus­tot päät­tä­vät mo­nis­ta ih­mis­ten ar­jen kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­mien pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­ses­tä omal­la alu­eel­laan ja täs­sä kaik­kien ää­ni ja mie­li­pi­de ovat ar­vok­kai­ta. Ha­lu­an­kin roh­kais­ta kaik­kia osal­lis­tu­maan kes­kus­te­luun tu­le­viin vaa­lei­hin liit­ty­en, läh­te­mään ää­nes­tä­mään tai aset­tu­maan it­se eh­dol­le. Eri­tyi­ses­ti toi­von eri­tyis­ryh­mien edus­ta­jien aset­tu­mis­ta eh­dol­le, sil­lä näin var­mis­te­taan yh­den­ver­tai­suu­den pa­rem­pi to­teu­tu­mi­nen.

Tu­le­vien hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den val­tuu­tet­tu­jen roo­li tu­lee ole­maan his­to­ri­al­li­nen hei­dän toi­mies­saan uu­dis­tuk­sen toi­meen­pa­ni­joi­na alu­eil­laan ja näin val­tuus­tot tu­le­vat lin­jaa­maan tu­le­vien so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­ses­tä. Tu­le­vis­sa alu­e­vaa­leis­sa pää­te­tään siis mei­dän kaik­kien kan­nal­ta to­del­la mer­kit­tä­vis­tä asi­ois­ta.

 

MER­JA MÄ­KI­SA­LO-ROP­PO­NEN

kan­sa­ne­dus­ta­ja (sd)

Lisää aiheesta

Kysely