JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
13.10.2021 11.19
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Lähes joka kolmas liikenteessä vahingoittunut on nuori

Lii­ken­ne­tur­van ti­las­tot tie­tä­vät ker­toa, et­tä 15–24-vuo­ti­aat nuo­ret ovat ylie­dus­tet­tui­na lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sis­sa. Nuo­ria on vä­es­tös­tä vain noin 11 pro­sent­tia, mut­ta sil­ti­kin lä­hes joka kol­mas tie­lii­ken­tees­sä va­hin­goit­tu­nut on nuo­ri. Nuor­ten lii­ken­ne­on­net­to­muu­det liit­ty­vät usein va­paa-ajan liik­ku­mi­seen ja mo­nes­ti ne tun­tu­vat pai­not­tu­van myös vii­kon­lop­pui­hin ja yö­ai­kaan.

Nuor­ten kul­jet­ta­jien on­net­to­muus­ris­ki pie­ne­nee ajo­ko­ke­muk­sen ja iän kart­tu­es­sa, tä­män­kin ti­las­to­tie­to ker­too. Ris­kien­hal­lin­nas­sa re­a­li­tee­tit ei­vät ole vie­lä tul­leet tu­tuik­si en­sim­mäi­si­nä ajo­vuo­si­na.

Tie­lii­ken­tees­sä me­neh­ty­neis­tä 15–24-vuo­ti­ai­ta on lä­hes vii­den­nes ja louk­kaan­tu­neis­ta lä­hes kol­man­nes. Nuor­ten kul­jet­ta­jien kuo­le­man­ris­ki on kak­sin­ker­tai­nen koko vä­es­töön ver­rat­tu­na. Eni­ten nuo­ria kuo­lee hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ji­na ja mat­kus­ta­ji­na. Kär­ke­nä on­net­to­muuk­sis­sa nou­see esil­le lii­an suu­ri ti­lan­ne­no­peus. On­net­to­muus­ris­kiä kas­vat­ta­vat myös kyy­dis­sä ole­vat ka­ve­rit, mis­tä voi­si nos­taa esil­le myös epäi­lyk­sen näyt­tä­mi­sen­ha­lus­ta. Eri­tyi­ses­ti nuor­ten mies­kul­jet­ta­jien ris­ki­alt­tiil­le ajo­ta­val­le ovat omi­nais­ta suu­ret ajo­no­peu­det, ly­hy­et tur­va­vä­lit ja piit­taa­mat­to­muus lii­ken­ne­sään­nöis­tä. Nuor­ten mies­ten ris­ki kuol­la rat­tiin on mo­nin­ker­tai­nen nuo­riin nai­siin ver­rat­tu­na.

Ai­hees­ta pu­hu­taan pal­jon, va­lis­tus­ta an­ne­taan sekä kou­lus­sa et­tä ajo­kou­lus­sa, mut­ta sil­ti yhä edel­leen on­net­to­muuk­sia sat­tuu. Par­haas­sa ta­pauk­ses­sa ne ovat vain ojaa­na­jo­ja ja ro­mut­tu­nei­ta au­to­ja, ei­vät­kä kuo­lon­ko­la­rei­ta. Syk­syn ja tal­ven tul­len näin kes­ki-ikäis­ty­väl­le au­toi­li­jal­le jän­ni­tys­mo­ment­tia au­toi­luun tu­lee jo ihan riit­tä­väs­ti ke­lien myö­tä, mut­ta nuo­ril­le kul­jet­ta­jil­le en­sim­mäi­set mus­tat jäät tai sa­teen liu­kas­ta­ma leh­ti­ker­ros as­fal­til­la mut­kas­sa voi­vat ol­la koh­ta­lok­kaat sil­loin, kun aje­taan nilk­ka suo­ra­na no­peus­ra­joi­tuk­sis­ta vä­lit­tä­mät­tä. Hir­vi tu­lee äk­kiä met­sän pi­men­nos­ta ko­ne­pel­lil­le, ja hei­jas­ti­met ei­vät kuu­lu edel­leen­kään kaik­kien sy­si­pi­me­äs­sä tiel­lä liik­ku­jien va­rus­tuk­seen. Au­to voi ol­la tiel­le py­säh­ty­nee­nä mut­kan ta­ka­na, tai vas­taan tu­lee­kin joku vää­räl­lä kais­tal­la.

Tut­ki­mus­ten mu­kaan nuo­ris­ta niin sa­not­tu­ja ris­ki­kul­jet­ta­jia on ar­vi­on mu­kaan enin­tään va­jaat pa­ri­kym­men­tä pro­sent­tia, jo­ten va­lis­tus on toi­mi­nut val­ta­o­sal­le. Sitä taak­kaa, mikä ka­ve­rin kuo­le­mas­ta tai vam­mau­tu­mi­ses­ta oman ajo­ta­van vuok­si voi tul­la, ei toi­voi­si yh­del­le­kään kul­jet­ta­jal­le ikään kat­so­mat­ta.

P.L.

Lisää aiheesta

Kysely