JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Päivi Lievonen

8.10.2021 16.25
Uutiset

Korona­ro­ko­tu­saikoja jälleen varattavaksi – alle 30-vuotiaiden miesten rokotuksiin uusia ohjeita

Kari Sark­ki­nen

Uu­sia ro­ko­tu­sai­ko­ja avau­tuu va­rat­ta­vak­si lau­an­tai­na klo 12 ja maa­nan­tai­na klo 8. Jos ai­kaa ei ole mah­dol­lis­ta va­ra­ta ver­kon kaut­ta, voi ajan va­ra­ta maa­nan­tai­sin klo 8–9 pu­he­lin­pal­ve­lus­ta nu­me­ros­ta 013 330 2131.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia jär­jes­te­tään kai­kis­sa Siun so­ten alu­een kun­nis­sa. Ro­ko­tu­sa­jan voi va­ra­ta hel­pos­ti verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta.

Mo­der­nan ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ei an­ne­ta al­le 30-vuo­ti­ail­le mie­hil­le

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos on oh­jeis­ta­nut, et­tä va­ro­vai­suus­pe­ri­aat­teen mu­kai­ses­ti Mo­der­nan ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ei an­ne­ta al­le 30-vuo­ti­ail­le mie­hil­le. THL:n mu­kaan Mo­der­nan ro­kot­teen saa­neil­la al­le 30-vuo­ti­ail­la mie­hil­lä on hie­man kor­ke­am­pi ris­ki saa­da sy­dän­li­has­tu­leh­dus. Ris­ki kos­kee eten­kin te­hos­te­ro­ko­tet­ta.

THL:n oh­jeen mu­kai­ses­ti Siun sote an­taa jat­kos­sa al­le 30-vuo­ti­ail­le mie­hil­le Bi­on­tech-Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­kot­teen. Myös 1. an­nok­sen Mo­der­nan ko­ro­na­ro­ko­tet­ta saa­neet hen­ki­löt saa­vat te­hos­te­ro­kot­teen Bi­on­tech-Pfi­ze­rin ro­kot­teel­la.

Jos al­le 30-vuo­ti­aal­la mie­hel­lä on täl­lä het­kel­lä va­rat­tu­na ro­ko­tu­sai­ka Mo­der­nan ko­ro­na­ro­kot­teel­le, ai­kaa ei tar­vit­se it­se pe­rua. Siun sote huo­leh­tii, et­tä ro­ko­tuk­sen yh­tey­des­sä on käy­tet­tä­vis­sä Bi­on­tech-Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­ko­te. Myös muut kuin al­le 30-vuo­ti­aat mie­het, jot­ka ovat va­ran­neet ro­ko­tu­sa­jan Mo­der­nan ko­ro­na­ro­kot­teel­le, voi­vat ha­lu­tes­saan vaih­taa ro­kot­teen toi­seen. Ro­kot­teen vaih­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan ole mah­dol­lis­ta ro­ko­tus­pai­kal­la, vaan muu­tos on teh­tä­vä en­nak­koon ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lun kaut­ta maa­nan­tai­sin klo 9–11 nu­me­ros­sa 013 330 2131.

Siun so­tes­sa Mo­der­nan ko­ro­na­ro­ko­tet­ta on ol­lut käy­tös­sä myös kou­lu­lais­ten ro­ko­tuk­sis­sa. THL:n oh­jeen mu­kai­ses­ti opis­ke­lu- ja kou­lu­ter­vey­den­huol­los­sa po­jil­le tar­jo­taan jat­kos­sa Bi­on­tech-Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­ko­tet­ta sekä 1. et­tä 2. ro­kot­teek­si.

Suo­si­tus on an­taa mo­lem­mat ro­ko­te­an­nok­set sa­man val­mis­ta­jan ro­kot­teel­la, mi­kä­li se on mah­dol­lis­ta. Tä­män vuok­si ty­töil­le an­ne­taan läh­tö­koh­tai­ses­ti Mo­der­nan ko­ro­na­ro­ko­te te­hos­te­ro­kot­tee­na, jos 1. ro­ko­te­an­nos on an­net­tu Mo­der­nan ro­kot­teel­la. Myös ty­töt voi­vat kui­ten­kin ha­lu­tes­saan vaih­taa te­hos­te­ro­kot­teen Bi­on­tech-Pfi­ze­rin ro­kot­tee­seen. Kou­lut tie­dot­ta­vat op­pi­lai­ta ja hei­dän huol­ta­ji­aan ro­ko­tus­käy­tän­nöis­tä omis­sa ka­na­vis­saan.

Kol­man­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat

Siun so­tes­sa on käyn­nis­sä THL:n mu­kai­ses­ti 3. ko­ro­na­ro­ko­tuk­set voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le hen­ki­löil­le sekä hen­ki­löil­le, jot­ka ovat saa­neet ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen 1. ja 2. ro­ko­te­an­nok­sen al­le kuu­den vii­kon ro­ko­tus­vä­lil­lä ja 2. ro­kot­tees­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 6 kuu­kaut­ta.

Siun sote tar­jo­aa 3. ro­ko­tu­sai­kaa voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le hen­ki­löil­le soit­ta­mal­la tai lä­het­tä­mäl­lä teks­ti­vies­tin lä­hi­viik­ko­jen ai­ka­na. Pu­he­lu soi­te­taan 013-al­kui­ses­ta nu­me­ros­ta.

Suu­rin osa ly­hy­el­lä ro­ko­tus­vä­lil­lä ro­ko­te­tuis­ta hen­ki­löis­tä on sote-hen­ki­lös­töä. Jos kui­ten­kin olet saa­nut 1. ja 2. ko­ro­na­ro­kot­teen al­le kuu­den vii­kon ro­ko­tus­vä­lil­lä ja 2. ro­kot­tees­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään kuu­si kuu­kaut­ta, voit va­ra­ta 3. ro­ko­tu­sa­jan ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lun kaut­ta maa­nan­tai­sin klo 9–11 nu­me­ros­ta 013 330 2131. Kol­mat­ta ro­ko­te­an­nos­ta suo­si­tel­laan esi­mer­kik­si myös kak­si Sput­nik-ro­ko­tet­ta al­le kuu­den vii­kon ro­ko­tus­vä­lil­lä saa­neil­le hen­ki­löil­le, kun 2. ro­kot­tees­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään kuu­si kuu­kaut­ta.

Lisää aiheesta

Kysely