JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Viivi Klemm-Gröhn

8.10.2021 9.23
Uutiset

Erityisesti rokottamattomien on edelleen syytä harkita kasvomaskin käyttöä

Kari Sark­ki­nen

Tors­tai­na ko­koon­tu­nut Poh­jois-Kar­ja­lan ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä päi­vit­ti alu­eel­la voi­mas­sa ole­vaa kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta. Kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan edel­leen jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa, jois­sa on pal­jon ih­mi­siä lä­hel­lä toi­si­aan. Kou­lu­jen mas­ki­suo­si­tus­ta jat­ke­taan syys­lo­man lop­puun saak­ka, jol­loin myös nuo­rem­pien ikä­luok­kien on ol­lut mah­dol­lis­ta saa­da mo­lem­mat ro­ko­tuk­set. Li­säk­si hen­ki­löi­den, joil­la on puut­teel­li­nen suo­ja ko­ro­na­vi­rus­ta vas­taan, kan­nat­taa har­ki­ta kas­vo­mas­kin käyt­töä muu­toin­kin.

– Esi­mer­kik­si 20 – 30-vuo­ti­ais­ta vas­ta noin puo­let on saa­nut mo­lem­mat ro­kot­teet, ja 12 – 19-vuo­ti­ais­ta vain nel­jän­nes. Ko­ro­na­vi­rus ei myös­kään ole hä­vin­nyt mi­hin­kään, jo­ten suo­jau­tu­mi­nen on edel­leen jär­ke­vää, muis­tut­taa ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­va yli­lää­kä­ri Juk­ka Heik­ki­nen.

Työ­pai­koil­la suo­si­tel­laan seu­raa­maan Työ­ter­veys­lai­tok­sen oh­jeis­tuk­sia mas­kien käy­tös­tä. ELY-kes­kus edel­lyt­tää edel­leen mas­kien käyt­töä jär­jes­tä­mäs­sään jouk­ko­lii­ken­tees­sä, ja Siun so­ten toi­mi­pis­teis­sä asi­oi­vien asi­ak­kai­den ja po­ti­lai­den toi­vo­taan myös käyt­tä­vän mas­kia.

Etä­työ­suo­si­tus on Poh­jois-Kar­ja­las­sa edel­leen voi­mas­sa val­ta­kun­nal­li­sen lin­jauk­sen mu­kai­ses­ti. Val­ta­kun­nal­li­nen etä­työ­suo­si­tus on päät­ty­mäs­sä 15. lo­ka­kuu­ta.

Poh­jois-Kar­ja­las­sa voi­mas­sa ole­vat alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ja ra­joi­tuk­set on koot­tu Siun so­ten verk­ko­si­vuil­le.

Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne py­sy­nyt rau­hal­li­se­na

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on edel­leen rau­hal­li­nen ja ro­ko­tus­kat­ta­vuus nou­see ta­sai­ses­ti. Yli 12-vuo­ti­ais­ta poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta kaik­ki­aan 72 pro­sent­tia on saa­nut ko­ro­na­ro­kot­teen mo­lem­mat an­nok­set. En­sim­mäi­sen ro­ko­te­an­nok­sen on saa­nut 83 pro­sent­tia yli 12-vuo­ti­ais­ta.

Vii­kol­la 39 uu­sia tar­tun­to­ja to­det­tiin yh­teen­sä 32 ta­paus­ta, kun edel­li­sel­lä vii­kol­la ta­pauk­sia kir­jau­tui 25. Poh­jois­kar­ja­lai­sil­la tar­tun­to­ja oli 27. Ku­lu­val­la vii­kol­la tar­tun­to­ja on tors­tai­aa­muun men­nes­sä to­det­tu 10 ja ka­ran­tee­nis­sa oli yh­teen­sä 64 hen­ki­löä.

Tar­tun­nois­ta suu­rin osa to­det­tiin al­le 30-vuo­ti­ail­la. Eni­ten tar­tun­to­ja oli 20–29-vuo­ti­ail­la. Tar­tun­to­ja to­det­tiin vii­kol­la 39 Jo­en­suus­sa, Kon­ti­o­lah­del­la, Liek­sas­sa, Nur­mek­ses­sa ja Ou­to­kum­mus­sa. Tar­tun­to­jen al­ku­pe­rä saa­tiin sel­vil­le 85 pro­sen­tis­sa to­de­tuis­ta ta­pauk­sis­ta. Ul­ko­mail­ta saa­tu­ja tar­tun­to­ja oli kym­me­nen ja vii­si tar­tun­taa to­det­tiin jo ka­ran­tee­nis­sa ol­leil­la hen­ki­löil­lä.

Ko­ro­nas­ta ai­heu­tu­va ter­vey­den­huol­lon kuor­mi­tuk­sen työ­ryh­mä luo­kit­te­lee koh­ta­lai­sek­si as­tei­kol­la vä­häi­nen – koh­ta­lai­nen – vai­kea.

Lisää aiheesta

Kysely