JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
5.10.2021 8.07
Mielipiteet

MIELIPIDE: Aluevaalit ja terveyspalvelut

Alu­e­vaa­lit, maa­kun­ta­vaa­lit tai sote vaa­lit ovat ai­van pian. Vaa­leis­sa va­li­taan edus­ta­jat uu­sil­le hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le. Mo­nel­le kun­ta­lai­sel­le on epä­sel­vää mitä vaa­lit mer­kit­se­vät. Myös vaa­lien mo­net ni­met ai­heut­ta­vat epä­sel­vyyt­tä. Mie­les­tä­ni maa­kun­ta­vaa­lit on pa­ras, sil­lä niin kun­ta­vaa­lien kuin edus­kun­ta­vaa­lien jat­ku­mo­na maa­kun­ta­vaa­li on sel­kein. Kai­ken kaik­ki­aan maa­kun­ta­vaa­leis­ta tar­vi­taan sel­ke­äs­ti tie­toa li­sää.

Maa­kun­ta­vaa­leil­la ha­e­taan en­tis­tä laa­jem­paa kan­san­val­tais­ta maa­kun­taa, jos­sa ke­hi­te­tään ja ra­ken­ne­taan tu­le­vai­suut­ta ja py­ri­tään yk­sin­ker­tais­ta­maan esim. hal­lin­toa. Nyt meil­lä pal­ve­lu­ja Suo­mes­sa tar­jo­aa 200 so­si­aa­li-ja ter­vey­den­huol­lon or­ga­ni­saa­ti­o­ta. Jat­kos­sa on 21 hy­vin­voin­ti­a­lu­et­ta+Hel­sin­gin kau­pun­ki.

Tam­mi­kuun-22 vaa­leis­sa va­li­tut vas­taa­vat osal­taan sii­tä, et­tä pal­ve­lu­ja saa myös pie­nis­sä ja syr­jäi­sis­sä kun­nis­sa. Lä­hel­tä saa­ta­vat pal­ve­lut tu­ke­vat hy­vin­voin­tia ja elin­voi­maa mitä par­hai­ten. Tämä kos­kee mui­ta­kin pal­ve­lui­ta kuin ter­veys­pal­ve­lut jois­ta toki ter­veys­pal­ve­lut ovat kun­ta­lais­ten tär­kein pal­ve­lu.

Ter­veys­pal­ve­lui­den uu­dis­tus ja tii­mi­mal­li ovat jo ar­ki­päi­vää meil­le. Tii­mi­mal­li on ol­lut jat­ku­van uu­dis­tu­mi­sen ja ke­hit­ty­mi­sen tur­bu­lens­sis­sa koko ajan. Us­kon et­tä käy­tän­teet löy­tä­vät vie­lä hy­vän uo­man ja ti­lan­ne rau­hoit­tuu, sa­mal­la us­koi­sin et­tä työn­te­ki­jöi­den­kin ar­ki al­kaa su­jua ku­ten sen kuu­luu­kin. Muu­tos si­näl­lään ei ole huo­no asia, jos muis­te­lem­me ai­kaa en­nen Siun so­tea, niin meil­lä oli kas­va­vat po­ti­las­jo­not, hoi­to­vel­kaa, koko ajan kas­va­vat kus­tan­nuk­set ja jat­ku­va tyy­ty­mät­tö­myys. Jo­tain oli siis teh­tä­vä.

Jos aja­tel­laan esim. Kes­ki-Kar­ja­lan alu­et­ta, meil­lä on Ki­teel­lä uu­si ter­vey­sa­se­ma jos­sa on kat­ta­vat pal­ve­lut koh­tuu lä­hel­lä niin Rääk­ky­lää kuin Toh­ma­jär­veä. Asu­kas­mää­rät Rääk­ky­läs­sä ja Ke­sä­lah­del­la ovat ku­ta­kuin­kin sa­mat, Ke­sä­lah­del­la ei ole ol­lut lää­kä­ri­pal­ve­lu­ja koh­ta kah­teen vuo­teen, Rääk­ky­län lää­kä­ri­pal­ve­lut ovat toi­mi­neet hy­vin kah­den lää­kä­rin voi­min. Ke­sä­lah­del­la kuu­lui­si ol­la lää­kä­ri mie­les­tä­ni kah­te­na päi­vä­nä vii­kos­sa, sa­moin ham­mas­lää­kä­ri, tämä ihan ta­sa­puo­li­suu­den kuin käy­tän­nön ko­ke­muk­sen­kin pe­rus­teel­la. Niin, ja Ki­teen ter­vey­sa­se­man akuut­ti­vas­taa­not­to pi­tää pa­laut­taa lau­an­tai­päi­vil­le pal­ve­le­maan koko seu­tu­kun­taa ja vä­hen­tä­mään jo­no­ja kes­kus­sai­raa­lan ruuh­kai­seen yh­teis­päi­vys­tyk­seen.

Lää­kä­rei­den riit­tä­vä saa­ta­vuus rat­kai­si­si mon­ta on­gel­maa. Myös huo­li hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan lii­keh­din­näs­tä on ole­mas­sa. Rat­kai­sua näi­hin on­gel­miin ovat vii­sam­mat kuin minä et­si­neet jo use­an vuo­den ajan. On­ko men­ty tur­han mo­ni­mut­kai­siin toi­min­ta­mal­lei­hin vai mikä voi­si ol­la syy­nä, kun vie­lä 90-lu­vul­la vä­ki­mää­rä kun­nis­sa oli hui­mas­ti enem­män ja lää­kä­ri/hoi­ta­ja­mie­hi­tys lä­hes sama, toki sil­loin oli ikä­ra­ken­ne toi­sen­lai­nen ja sen mu­ka­na sai­ras­ta­vuus.

Po­ti­las­työs­sä, oli se sit­ten so­si­aa­li­työs­sä tai ter­veys­pal­ve­luis­sa tu­lee po­ti­laan ol­la kes­ki­ös­sä, hän­tä var­ten olem­me töis­sä. Po­ti­laan koh­taa­mi­nen ja tut­ki­mi­nen sil­loin kun vai­va ei ole pu­he­li­mes­sa hoi­det­ta­vis­sa on mah­dol­lis­tet­ta­va, sii­hen on po­ti­laal­la oi­keus.

SI­NIK­KA MU­SIK­KA

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pj.

Sai­raan­hoi­ta­ja

Lisää aiheesta

Kysely