JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tuija Marienberg

4.10.2021 14.56
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Mestarin paluu

Orans­sin­pu­nai­sen ja val­koi­sen kir­ja­va koi­raa kii­tää Pär­nä­vaa­ran koi­raur­hei­lu­kes­kuk­sen hal­lis­sa ja suo­rit­taa sa­mal­la vir­heet­tö­mäs­ti 22 es­tet­tä niin no­pe­as­ti kuin pys­tyy.

Koi­ran ja oh­jaa­jan yh­teis­työ toi­mii sau­mat­to­mas­ti. On help­poa huo­ma­ta, mi­ten täy­del­li­ses­ti kum­pi­kin luot­taa toi­seen. Mo­lem­mil­la on sel­väs­ti haus­kaa.

Tu­lok­se­na on 15 koi­ra­kos­ta toi­nen sija. Vain no­peu­des­sa koi­ra hä­vi­ää seit­se­män vuot­ta nuo­rem­mal­le kil­pa­kump­pa­nil­leen.

Kil­pai­lua seu­ran­neet jär­jes­tä­jät, agi­li­ty­tuo­ma­ri ja pää­o­sa kans­sa­kil­pai­li­jois­ta ei­vät tien­neet, et­tä ky­sei­nen koi­ra on jo täyt­tä­nyt kym­me­nen vuot­ta ja oi­ke­as­taan jää­nyt eläk­keel­le la­jis­ta. Mis­tään ei myös­kään huo­man­nut, et­tä koi­ra ja oh­jaa­ja koh­ta­si­vat edel­li­se­nä päi­vä­nä en­sim­mäis­tä ker­taa puo­leen vuo­teen.

Ky­sees­sä oli ta­val­laan nos­tal­gi­a­kil­pai­lu, jota var­ten ta­ka­vuo­sien suo­men­mes­ta­ruus­kak­sik­ko pa­la­si het­kek­si yh­teen.

Me­noa ei hai­tan­nut edes se, et­tä puo­leen vuo­teen koi­ra ei ol­lut näh­nyt ai­no­a­ta­kaan agi­li­ty­es­tet­tä. Oh­jaa­jan sa­noin agi­li­ty on kuin pol­ku­pyö­räl­lä ajo, kun sen on ker­ran op­pi­nut, sen osaa ai­na.

Ky­sei­nen agi­li­ty­koi­ra on myös eri­no­mai­nen esi­merk­ki sii­tä, et­tä van­ha eläin so­peu­tuu täy­sin uu­teen ko­tiin.

Toi­si­naan elä­mäs­sä tu­lee ti­lan­teis­ta, jois­sa ter­vees­tä ja per­heel­le rak­kaas­ta lem­mik­kie­läi­mes­tä jou­du­taan luo­pu­maan. Nuo­rel­le koi­ral­le tai kis­sal­le on help­poa löy­tää uu­si koti, van­han eläi­men koh­dal­la se on pal­jon vai­ke­am­paa.

Täs­sä ta­pauk­ses­sa ko­din­vaih­don taus­tal­la oli per­heen kah­den uros­koi­ran kes­ki­näi­nen rii­te­ly. Tap­pe­lu­ja ei hil­lin­nyt edes se, et­tä van­hem­pi koi­ra oli kast­roi­tu. Ti­lan­ne oli stres­saa­va niin koi­ril­le kuin ih­mi­sil­le.

Kun vii­me ke­vää­nä kuu­lin asi­as­ta, en tar­vin­nut edes se­kun­nin mie­tin­tä­ai­kaa. Pää­tös oli sel­vä: van­hem­pi koi­ra muut­taa meil­le. Koi­ra oli ai­ka­naan syn­ty­nyt meil­lä, jo­ten paik­ka, ih­mi­set ja omat koi­ram­me - jot­ka ovat kaik­ki nart­tu­ja - oli­vat sil­le tut­tu­ja.

Kak­si päi­vää koi­ran saa­pu­mi­sen jäl­keen yk­si po­jis­ta­ni sa­noi, et­tä tun­tuu kuin tämä koi­ra oli­si ai­na ol­lut meil­lä. Niin­hän se oli­kin, vä­lis­sä se vain oli lä­hes kym­me­nen vuot­ta muu­al­la.

Ta­ri­nas­sa on on­nel­li­nen lop­pu. Van­ha koi­ra pää­si viet­tä­mään lep­poi­sia ja stres­sit­tö­miä elä­ke­päi­viä, en­ti­ses­sä ko­dis­sa ei tar­vit­se enää pe­lä­tä koi­ra­tap­pe­lu­ja ja mei­dän per­heem­me sai par­haan mah­dol­li­sen koi­ran.

Täl­lä vii­kol­la vie­tet­tä­vän eläin­ten­vii­kon kun­ni­ak­si us­kal­lan suo­si­tel­la muil­le­kin: van­has­ta lem­mi­kis­tä saa iha­nan per­heen­jä­se­nen.

Tui­ja Ma­rien­berg

tui­ja.ma­rien­berg@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely