JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1.10.2021 9.43
Mielipiteet

Onko Siun soten huono lääkäritilanne terveysasemilla ns. kotikutoista?

Tie­dän, et­tä hal­li­tuk­sen jä­se­nil­le ei kuu­lu ope­ra­tii­vi­seen toi­min­taan puut­tu­mi­nen, mut­ta ta­val­li­se­na kan­sa­lai­se­na en mal­ta nyt ol­la avau­tu­mat­ta maa­kun­ta­leh­des­sä oli 30.09 ol­lee­seen Ta­pio Hä­mä­läis­tä kos­ke­vaan jut­tuun vii­ta­ten. Sa­moin avi:n huo­mau­tus hen­ki­lös­tö­ti­lan­tees­ta on juu­ri otet­tu vas­taan.

Sa­mas­sa leh­des­sä on myös jut­tu, jos­sa ker­ro­taan Siun so­ten tar­jo­a­van lää­kä­reil­le yh­tä päi­vää vii­kos­sa it­sen­sä ke­hit­tä­mi­seen palk­ki­o­na ter­veys­kes­kuk­sis­sa työs­ken­te­lyyn. Tämä on erit­täin kan­na­tet­ta­va asia.

Poh­ja­tie­to­na ker­ron, et­tä olen Ki­teel­lä 2013 läh­tien ol­lut etu­ne­näs­sä vaa­ti­mas­sa mo­nin val­tuus­to­a­loit­tein, kan­sa­lai­sad­res­sil­la ja lu­kui­sil­la ää­nes­tyk­sil­lä kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa lää­kä­ri­pal­ve­lui­den säi­lyt­tä­mi­ses­tä riit­tä­vän laa­joi­na etäi­sen si­jain­tim­me vuok­si. Li­säk­si Siun so­ten hal­li­tuk­ses­sa vään­tä­mäs­sä mui­den­kin reu­na-alu­ei­den il­ta- ja vkl lää­kä­ri­pal­ve­luis­ta, ku­ten Nur­mes ja Liek­sa. Lo­pul­ta myön­tei­nen pää­tös nii­hin syn­tyi­kin Siun­so­ten val­tuus­tos­sa.

On­gel­ma­na reu­na-alu­ei­den ti­lan­tee­seen on ai­na tar­jot­tu sitä, et­tä lää­kä­rei­tä ei ole ol­lut saa­ta­vil­la riit­tä­väs­ti, kun kiin­nos­tus ter­veys­kes­kus­työs­ken­te­lyyn on ol­lut pien­tä työn vaa­ti­vuu­den ta­kia tii­mi­mal­lin tul­tua.

Tii­mi­mal­lin myö­tä on al­ka­nut pu­he­li­met soi­da, kun kan­sa­lai­set ovat mie­les­tään ko­ke­neet ko­via juu­ri tuos­ta Hä­mä­läi­sen ker­to­mas­ta etä­hoi­dos­ta joh­tu­en.

Jos tämä jopa usei­den ko­ke­nei­den lää­kä­rei­den ban­naa­mi­nen on tosi, niin olem­me ajau­tu­mas­sa hal­lit­se­mat­to­maan ti­laan jos­ta ei tule hy­vää seu­raa­maan, eten­kään asi­ak­kai­den kan­nal­ta, joi­den pi­täi­si ol­la kai­ken kes­ki­ös­sä.

As­ter hank­keen ta­paan näyt­tää sil­tä, et­tä vas­ta jul­ki­sen kes­kus­te­lun myö­tä asi­oi­ta ale­taan tut­ki­maan poh­ja­mu­tia myö­ten, niin on tä­mä­kin asia tut­kit­ta­va ja sel­vi­tet­tä­vä asi­an pe­rus­syyt ja mah­dol­li­set seu­rauk­set asuk­kai­den hy­vän hoi­don kan­nal­ta.

Nyt on meil­lä uu­des­sa Siun so­ten hal­li­tuk­ses­sa näy­tön paik­ka osoit­taa ole­vam­me ää­nes­tä­jien, eli Poh­jois-Kar­ja­lan asuk­kai­den ja hen­ki­lös­tön luot­ta­muk­sen ar­voi­sia.

OS­MO PIR­HO­NEN Ps

Ki­tee kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­sen

Lisää aiheesta

Kysely