JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kiekko- ja luistelukoulut liikuttavat useita kymmeniä osallistujia vuosittain.

Kiekko- ja luistelukoulut liikuttavat useita kymmeniä osallistujia vuosittain.

Kiteen Jääsusien arkisto

1.10.2021 8.40
Urheilu

JÄÄSUDET: Kiekko- ja luistelukoulut alkavat lokakuun lopulla

KI­TEE

Päi­vi Lie­vo­nen

Lap­sil­le Ki­teen Jää­su­sil­la on omat har­ras­tus­ryh­män­sä sekä kiek­ko- et­tä luis­te­lu­kou­lu­na, ryh­mät ja­o­tel­laan tai­to­ta­son mu­kaan.

– Nuo­rim­mat osal­lis­tu­jat ovat ol­leet 2-vuo­ti­as­ta eteen­päin, van­him­mat ovat jun­nu­jouk­ku­ei­den osal­lis­tu­jia eli suun­nil­leen 8-vuo­ti­ai­ta, Riik­ka Pie­ti­käi­nen avaa ryh­mien ikä­ja­kau­maa.

En­nen ko­ro­na-ai­kaa van­hem­mat osal­lis­tui­vat pie­nem­pien kans­sa, mut­ta vii­me kau­del­la osal­lis­tu­jien mää­rä oli ra­ja­tum­pi ja van­hem­pien osal­lis­tu­mis­ta jou­dut­tiin ra­joit­ta­maan.

– Apu­kä­siä on tar­jol­la, mut­ta kyl­lä­hän se lap­ses­ta riip­puu, tar­vit­see­ko hän al­kuun oman van­hem­man tu­ek­si jääl­le, Pie­ti­käi­nen to­te­aa.

Har­ras­tuk­ses­sa al­kuun pää­see pie­nil­lä va­rus­te­han­kin­noil­la.

– Ihan al­kuun ky­pä­rä ja luis­ti­met riit­tä­vät, kiek­ko­kou­lun puo­lel­la pol­vi- ja kau­la­suo­jat ovat myös tar­peen, Pie­ti­käi­nen ku­vai­lee.

Tai­to­ja har­joi­tel­laan lei­kin var­jol­la

Har­joi­tuk­sis­sa lii­ku­taan jääl­lä mo­ni­puo­li­ses­ti lei­kin ja apu­vä­li­nei­den sii­vit­tä­mä­nä.

– Tär­kein­tä on, et­tä jää tu­li­si lap­sil­le tu­tuk­si ele­men­tik­si ja sil­lä liik­ku­mi­nen on ki­vaa, Pie­ti­käi­nen ha­vain­nol­lis­taa toi­min­nan ta­voit­tei­ta.

Tree­niä teh­dään har­joi­tus­läh­töi­ses­ti.

– Pie­nem­pien lei­keis­sä teh­dään esi­mer­kik­si ta­va­roi­den ha­kua ja kaa­tu­mis­har­joi­tuk­sia, isom­mat har­joit­te­le­vat luis­te­lu­tek­niik­kaa hi­pan ja pe­lien avul­la. Kiek­ko­kou­lus­sa jo pe­lail­laan­kin ja har­joi­tel­laan esi­mer­kik­si mai­lan kä­sit­te­lyä, Pie­ti­käi­nen lu­et­te­lee.

Kiin­nos­tus­ta kiek­ko- ja luis­te­lu­kou­lui­hin on, mut­ta mu­kaan mah­tuu vie­lä. Har­joi­tus­kau­si al­kaa syys­lo­man jäl­keen.

– Par­haim­pi­na vuo­si­na ryh­mis­sä on aloit­ta­nut jopa 90 las­ta, kes­ki­mää­rin har­ras­ta­jien mää­rä on noin 50-60 las­ta, Pie­ti­käi­nen sum­maa.

Lisää aiheesta

Kysely