JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Jääsusien edustusjoukkueen kapteeni Henri Tahvanainen odottaa alkavan divarikauden tuovan taas tunnelmaa Kiteen jäähalliin.

Jääsusien edustusjoukkueen kapteeni Henri Tahvanainen odottaa alkavan divarikauden tuovan taas tunnelmaa Kiteen jäähalliin.

Kari Sarkkinen

1.10.2021 4.40
Urheilu

JÄÄSUDET: Kapteeni ja hyökkäyspään työmyyrä

KI­TEE

Kari Sark­ki­nen

Edus­tus­jouk­ku­een kap­tee­ni Hen­ri Tah­va­nai­nen läh­tee al­ka­vaan kau­teen hy­vil­lä mie­lin. Vä­li­vuo­si on ta­ka­na, mut­ta Tah­va­nai­nen on sitä miel­tä, et­tä jos sel­lai­nen piti ol­la, pa­ras ai­ka oli pi­tää se nyt.

Tah­va­nai­sel­la it­sel­lään al­kaa nyt en­sim­mäi­nen kau­si edus­tus­jouk­ku­een kap­tee­ni­na. Kak­si edel­lis­tä kaut­ta hän on saa­nut kas­vaa teh­tä­vään va­ra­kap­tee­ni­na. Joh­det­ta­vak­seen Tah­va­nai­nen saa nuo­ren­tu­neen edus­tus­jouk­ku­een.

Kap­tee­nin teh­tä­vää Tah­va­nai­nen pi­tää kun­nia-asi­a­naan.

– Jouk­ku­ees­sa pe­laan lai­ta­hyök­kää­jä­nä, mut­ta tar­vit­ta­es­sa paik­ka kuin paik­ka käy. Hyök­kää­jä­nä en ole eh­kä tai­ta­vin ja näyt­tä­vin, mut­ta työ­te­li­äim­mäs­tä pääs­tä, työ­myy­räk­si it­se­ään pe­laa­ja­na luon­neh­ti­va Tah­va­nai­nen pu­huu.

Edus­tus­jouk­ku­een va­ra­kap­tee­nis­toon kuu­lu­vat puo­lus­tuk­sen yk­kös­ni­mi Ant­ti Ma­ti­kai­nen ja hyök­käys­pään yk­kö­nen Tee­mu Holt­ti­nen.

– It­se ha­lu­an tuo­da jouk­ku­ee­seen asen­net­ta niin, et­tä kaik­ki py­ri­tään te­ke­mään hy­vin, an­ne­taan se oma par­haan­sa. Sen py­rin näyt­tä­mään tree­neis­sä­kin.

Täh­täin nel­jän par­haan jouk­koon

Jouk­ku­et­taan Tah­va­nai­nen luon­neh­tii hyök­kää­jien osal­ta hy­väk­si, mut­ta puo­lus­tus on mää­räl­li­ses­ti pie­ni.

– Jos nyt saam­me puo­lus­tus­pää­tä vah­vis­tet­tua ja eh­jän kau­den, meil­lä on nel­jän par­haan jouk­koon hy­vät mah­dol­li­suu­det. Jos olem­me vi­to­sen ul­ko­puo­lel­la, pi­dän it­se sitä pet­ty­myk­se­nä.

– Toi­vot­ta­vas­ti myös ylei­sö löy­täi­si mei­dän pe­lei­hin ja sai­sim­me tun­nel­man vä­li­tet­tyä kat­so­jil­lem­me, Tah­va­nai­nen vies­tit­tää.

Uu­sia pe­laa­jia Tah­va­nai­nen kut­suu mie­li­hy­vin mu­kaan jouk­ku­ee­seen, jos vain vä­hän­kin omaa pe­li­taus­taa.

– Läpi koko edus­tuk­sen his­to­ri­an meil­lä on ol­lut läm­min ja vä­li­tön fi­lis.

– Uu­sia jä­se­niä olen ai­na tsem­pan­nut. Ei pidä tur­hia pai­nei­ta luo­da.

Jo ne­li­vuo­ti­aa­na kiek­ko­jääl­lä

Jää­kiek­koi­lun nyt 29-vuo­ti­as Hen­ri Tah­va­nai­nen aloit­ti ne­li­vuo­ti­aa­na. Ai­ka­na, kun Ki­teel­lä ei vie­lä ol­lut jää­hal­lia.

Jää­su­sis­s­sa Tah­va­nai­nen pe­la­si eri ikä­ryh­mis­sä C-ju­ni­o­rik­si as­ti, jon­ka jäl­keen hä­nel­le tuli la­jiin muu­ta­man vuo­den tau­ko. Kun­nes Ki­teel­lä al­koi kiek­koi­lun suo­sio jäl­leen kas­vaa.

– Mi­nut hou­kut­te­li­vat kau­ka­lo­pal­loa pe­laa­maan har­ras­te­po­ru­kas­sa. Edus­tus­jouk­ku­ees­sa olen ol­lut mu­ka­na sen en­sim­mäi­ses­tä kau­des­ta 2015-2016 al­ka­en.

Jääl­le mie­hen ve­tää "hir­mui­nen in­to­hi­mo". Mies sa­noo syn­ty­neen­sä la­jiin.

– Jos en pe­lai­si it­se, en pys­tyi­si kat­so­mos­sa­kaan ole­maan, hän se­lit­tää.

Kah­den pie­nen lap­sen isää vas­tuut­taa tie­tys­ti myös ko­ti­a­si­at, mut­ta hän on on­nel­li­nen, et­tä ne ovat hy­väs­sä kun­nos­sa.

– Iso kii­tos ko­ti­jou­koil­le, et­tä he mah­dol­lis­ta­vat tä­män hie­non har­ras­tuk­sen, Hen­ri Tah­va­nai­nen kiit­tää.

Toi­vee­na pit­kä ura kiek­koi­li­ja­na

Uran­sa tu­le­vai­suut­ta Tah­va­nai­nen kat­soo toi­vo­en, et­tä mah­dol­li­sim­man pit­kään sai­si ol­la jää­kie­kon pa­ris­sa.

– Mut­ta tie­tys­ti pi­tää ot­taa per­he huo­mi­oon.

– Toi­vot­ta­vas­ti myös edus­tuk­sen come back jat­kuu mon­ta vuot­ta, ja saan ol­la toi­min­nas­sa jouk­ku­een mu­ka­na, Hen­ri Tah­va­nai­nen sa­noo.

Lisää aiheesta

Kysely