JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Jääsusien puheenjohtaja Jaakko Murtonen toivoo, että Kiteen jäähallin katsomo täyttyisi jälleen joukkueiden pelejä seuraavista jääkiekon ystävistä.

Jääsusien puheenjohtaja Jaakko Murtonen toivoo, että Kiteen jäähallin katsomo täyttyisi jälleen joukkueiden pelejä seuraavista jääkiekon ystävistä.

Kari Sarkkinen

1.10.2021 4.10
Urheilu

JÄÄSUDET: "Toivottavasti yleisö löytää sankoin joukoin katsomoon"

KI­TEE

Kari Sark­ki­nen

Jää­su­sien pu­heen­joh­ta­ja Jaak­ko Mur­to­nen us­kal­taa jo huo­kais­ta hel­po­tuk­ses­ta ko­ro­nan hel­lit­tä­es­sä otet­taan.

– Pää­sem­me har­ras­tuk­sem­me pa­riin ja ylei­sö­kin pää­see mu­kaan. Tär­kein­tä on, et­tä nuo­ret ja ai­kui­set­kin pää­se­vät har­ras­ta­maan, Mur­to­nen tuu­mii.

– Tosi tyy­ty­väi­nen pi­tää ol­la, et­tä tau­on jäl­keen saim­me edus­tus­jouk­ku­een ka­saan. Se kuu­luu Ki­teel­le ja se ke­rää ylei­söä.

Mur­to­nen saa yl­pe­ä­nä esi­tel­lä, et­tä Ki­tee on ol­lut kat­so­ja­lu­vuis­sa kol­mos­di­va­rin kär­ki­pai­koil­la. Hän toi­voo ki­tee­läis­ten jat­ka­van sa­maan mal­liin.

– Kun nyt ih­mi­set pää­se­vät li­ve­nä kat­so­maan edus­tuk­sen ja jun­nu­jen pe­le­jä, niin toi­vom­me, et­tä ylei­sö löy­tää san­koin jou­koin tien­sä jää­hal­lin kat­so­moon. Vii­me vuon­na näim­me, et­tä täl­lai­nen ur­hei­lu­nau­tin­to ei ole it­ses­tään­sel­vyys.

Toi­veis­sa nor­maa­li kau­si

Nyt Mur­to­nen toi­voo mah­dol­li­sim­man nor­maa­lia kaut­ta, mut­ta hän nä­kee sii­nä myös haas­tei­ta.

– Jon­kin ver­ran har­ras­ta­jia lo­pet­ti ja muu­ten­kin pie­nel­lä ky­läl­lä po­ten­ti­aa­li­set har­ras­ta­jat vä­he­ne­vät.

Kui­ten­kin Mur­to­nen voi las­kea seu­ran ku­vi­ois­sa edel­leen­kin liik­ku­van usei­ta sa­to­ja hen­ki­löi­tä. Jun­nu­jouk­ku­ei­den, edus­tus­jouk­ku­een ja tai­to­luis­te­li­joi­den pii­ris­sä on hä­nen las­ku­jen mu­kaan noin sata hen­keä, seu­ran al­la pyö­ri­vis­sä har­ras­te­ryh­mis­sä noin 60 sekä mui­ta mu­ka­na ole­via har­ras­ta­jia on li­säk­si mu­ka­na. Li­säk­si tu­le­vat har­ras­ta­jien taus­ta­jou­kot.

Seu­ras­sa on mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä

Pe­laa­maan Jää­su­sis­sa pää­see edus­tus­jouk­ku­een li­säk­si ju­ni­o­ri­ta­sol­la al­le 10-, 12-, 14-, ja 15-vuo­ti­ait­ten jouk­ku­eis­sa. Tai­to­luis­te­li­joil­le on seu­ras­sa myös har­ras­tus­mah­dol­li­suus. Syys­lo­man jäl­keen al­kaa li­säk­si luis­te­lu- ja kiek­ko­kou­lu.

– Eli ma­ta­lan kyn­nyk­sen kaut­ta pää­see har­ras­tuk­seen mu­kaan, Jaak­ko Mur­to­nen ker­too.

– Yh­des­sä­kään ikä­ryh­mäs­sä ei ole lii­kaa pe­laa­jia. Myös val­men­ta­ja- ja huol­ta­ja­teh­tä­viin sekä tal­koo­töi­hin otam­me vas­taan te­ki­jöi­tä, jos vaan on kiin­nos­tus­ta.

Kaik­ki jouk­ku­eet liik­ku­vat pe­li­mat­koil­laan Savo-Kar­ja­la -alu­eel­la sar­ja­pe­lien mu­kaan. Nuo­rem­mil­la pe­li­mat­ka koos­tuu yleen­sä use­am­man ot­te­lun tur­nauk­sis­ta ja van­hem­mil­la ju­ni­o­reil­la ja edus­tus­jouk­ku­eel­la yk­sit­täi­sis­tä ot­te­luis­ta.

Ta­lous ja puit­teet kun­nos­sa

Ta­lou­den osal­ta - vaik­ka ko­ro­na on­kin ku­rit­ta­nut - Jää­su­det on saa­nut vie­tyä kau­det suh­teel­li­sen hy­vin läpi.

– Sii­tä kii­tos pai­kal­li­sil­le yrit­tä­jil­le, Mur­to­nen lä­het­tää ter­vei­si­nään.

Mur­to­nen on myös erit­täin tyy­ty­väi­nen puit­tei­siin, mis­sä Ki­teel­lä saa jää­ur­hei­lua har­ras­taa. Jää­hal­li ja koko Hut­sin tie­noo kaik­ki­ne tar­jon­toi­neen saa hä­nel­tä kii­tok­sen.

Tu­le­vai­suu­teen avoi­min mie­lin

Tu­le­vai­suut­ta seu­ran pu­heen­joh­ta­ja kat­soo avoi­mes­ti.

– Var­mas­ti iso­ja myl­ler­ryk­siä jou­du­taan mei­dän­kin seu­ras­sa te­ke­mään. Kaik­ki apu ja ide­at otam­me vas­taan.

Mur­to­nen muis­tut­taa, et­tä kat­so­jien tuo­mien tu­lo­jen kaut­ta tu­e­taan myös seu­raa niin, et­tä jää­ur­hei­lua pys­ty­tään jat­kos­sa­kin har­ras­ta­maan.

Rak­kaus la­jiin pi­tää seu­ras­sa

Jaak­ko Mur­to­nen on nyt ol­lut Jää­su­sien pu­heen­joh­ta­ja­na kak­si vuot­ta. Seu­ran toi­min­nas­sa hän on ol­lut vii­si vuot­ta edus­tus­jouk­ku­een maa­li­vah­ti­na ja ai­em­min myös maa­li­vah­ti­val­men­ta­ja­na.

Rak­kaus la­jiin on ol­lut se point­ti, mikä on pi­tä­nyt Jaa­kon kiin­ni seu­ra­toi­min­nas­sa.

Tänä syk­sy­nä pie­ni louk­kaan­tu­mi­nen on pi­tä­nyt mie­hen pois­sa maa­lin suul­ta.

– Mut­ta vii­kon­lo­put me­ne­vät seu­ran asi­oi­ta hoi­del­les­sa, Jaak­ko nau­rah­taa.

Lisää aiheesta

Kysely