JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
28.9.2021 13.42
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Kolikon kaksi puolta

Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kuk­sen alu­eel­la oli elo­kuun lo­pus­sa run­saat 9000 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa. Vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na työt­tö­mien mää­räs­sä on 14 pro­sen­tin las­ku, mikä se­lit­tyy suu­rel­ta osin ko­ro­nas­ta ai­heu­tu­nei­den lo­mau­tus­ten vä­he­ne­mi­ses­tä. Lo­mau­tet­tu­na oli elo­kuun lo­pus­sa 421 poh­jois­kar­ja­lais­ta.

Työt­tö­myys­ti­las­to­jen kään­tö­puo­li on eten­kin sote-alaa rii­vaa­va työ­voi­ma­pu­la. Työ- ja elin­kei­no­toi­mis­ton jul­kai­se­man tuo­reen am­mat­ti­ba­ro­met­rin mu­kaan ko­ro­na­pan­de­mi­an hel­lit­tä­es­sä työ­voi­man tar­vet­ta on il­men­nyt myös te­ol­li­suu­des­sa ja ra­ken­nu­sa­lal­la. Lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa us­ko­taan eri­tyi­ses­ti muo­vi- ja me­tal­li­te­ol­li­suu­den työl­lis­tä­vän ih­mi­siä maa­kun­nas­sam­me. Li­säk­si ko­ro­na­ra­joit­tei­den väis­ty­es­sä myös ra­vin­to­loi­den ar­vel­laan tar­vit­se­van yhä enem­män työ­voi­maa.

Li­sään­ty­vään työ­voi­man tar­pee­seen viit­taa myös vii­mei­sin yri­tys­ba­ro­met­ri, jon­ka mu­kaan Poh­jois-Kar­ja­las­sa pk-yri­tys­ten suh­dan­ne­nä­ky­mät ovat po­si­tii­vi­sim­mat koko maas­sa.

Lo­ka­kuus­sa jär­jes­tet­tä­väl­lä Kes­ki-Kar­ja­lan TYÖ­TÄ -ta­pah­tu­mal­la py­ri­tään osal­taan vas­taa­maan alu­eel­lam­me­kin nä­ky­vään koh­taan­to-on­gel­maan. Työ­paik­ka­tar­jon­taa on, mut­ta työn­ha­ki­joi­den kou­lu­tus ja osaa­mi­nen ei­vät koh­taa tar­jon­nan kans­sa.

Kes­ki-Kar­ja­las­sa työt­tö­myy­den ja työl­lis­ty­mi­sen vä­li­kap­pa­leek­si on tar­jol­la mo­nen­lai­sia pal­ve­lu­ja ja apu­kei­no­ja. Työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta ei koh­da­ta ta­sa­päis­tä­en, vaan rat­kai­su­ja ra­ken­ne­taan jous­ta­vas­ti yk­si­löl­lis­ten tar­pei­den ja mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan yh­des­sä työl­li­syys­koor­di­naat­to­rei­den, eri hank­kei­den, vi­ra­no­mais­ta­ho­jen ja op­pi­lai­tos­ten kans­sa.

Omat pal­ve­lun­sa löy­ty­vät myös työl­lis­tä­väl­le ta­hol­le, by­rok­ra­ti­as­ta ja lo­mak­kei­den täyt­tä­mi­sis­tä ei tar­vit­se sel­vi­tä yk­sin.

Hy­viä ko­ke­muk­sia esi­mer­kik­si työ­ko­kei­lus­ta al­ka­neis­ta työ­suh­teis­ta on jo usei­ta. Myös op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus on osoit­tau­tu­nut mo­nel­le on­nis­tu­neek­si väy­läk­si uu­del­le ural­le. Par­hail­laan esi­mer­kik­si Siun sote kou­lut­taa maa­kun­nan alu­eel­la kym­me­niä lä­hi­hoi­ta­jia op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sel­la yh­teis­työs­sä Ri­ve­ri­an kans­sa. Ta­voit­tee­na on, et­tä val­mis­tu­mi­sen jäl­keen lä­hi­hoi­ta­jat työl­lis­ty­vät Siun so­ten ikäih­mis­ten pal­ve­lui­den teh­tä­viin.

Rat­kai­su­ja siis on jo ole­mas­sa, mut­ta nii­den käyt­tä­mi­nen edel­lyt­tää ak­tii­vis­ta ja luo­vaa otet­ta, työn­ha­ki­jal­ta si­tou­tu­mis­ta ja val­miut­ta kou­lut­tau­tu­mi­seen sekä työ­nan­ta­jal­ta roh­keut­ta, luot­ta­mus­ta ja ai­kaa. Yh­teis­työl­lä syn­tyy par­haat tu­lok­set.

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

mer­vi.ve­na­lai­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely