JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Syyskuun 25. päivä vietetään valmentajan päivää, jonka tarkoituksena on esitellä urheiluvalmentajien arvokasta työtä.

Syyskuun 25. päivä vietetään valmentajan päivää, jonka tarkoituksena on esitellä urheiluvalmentajien arvokasta työtä.

Tuija Marienberg

23.9.2021 9.37
Urheilu

Muista kiittää valmentajaasi

Tui­ja Ma­rien­berg

Syys­kuun 25. päi­vä­nä vie­te­tään val­men­ta­jan päi­vää, jon­ka ide­a­na on tuo­da esil­le ur­hei­lu­val­men­ta­jien ar­vo­kas­ta toi­min­taa.

Suo­mes­sa on ar­vi­ol­ta 80 000 ur­hei­lu­val­men­ta­jaa. Eu­roo­pas­sa hei­tä on noin yh­dek­sän mil­joo­naa.

Val­men­ta­jil­la on val­ta­va vai­ku­tus elä­määm­me ja yh­teis­kun­taam­me. Val­ta­o­sa val­men­ta­jis­ta toi­mii vie­lä­pä va­paa­eh­tois­poh­jal­la, rak­kau­des­ta la­jiin ja il­man kor­vaus­ta.

Val­men­ta­ja on esi­ku­va

Val­men­ta­jan päi­vän aloi­te läh­ti liik­keel­le vuon­na 2019 Suo­mes­ta, kun Suo­mi oli EU-pu­heen­joh­ta­ja­maa­na ve­to­vas­tuus­sa Eu­roo­pan ur­hei­lu­vii­kos­ta. Aloit­teen ta­ka­na ovat Suo­men Val­men­ta­jat, Suo­men Am­mat­ti­val­men­ta­jat SA­VAL, Suo­men Olym­pi­a­ko­mi­tea ja Val­men­ta­juu­den maa­il­man­jär­jes­tö IC­CE (In­ter­na­ti­o­nal Coun­cil for Co­ac­hing Ex­cel­len­ce). Suo­mes­sa asi­aa eteen­päin vie myös ope­tus­hal­li­tus.

Val­men­ta­jan päi­vä on osa Val­men­ta­jal­la on vä­liä -kam­pan­jan yh­tey­des­sä luo­tu­ja toi­men­pi­tei­tä val­men­ta­jien ar­vos­tuk­sen ke­hit­tä­mi­sek­si.

Aloit­teen taus­ta­yh­tei­söt ha­lu­a­vat haas­taa niin yk­sit­täi­set ur­hei­li­jat ja lii­kun­nan har­ras­ta­jat kuin or­ga­ni­saa­ti­ot­kin Suo­mes­sa ja muu­al­la Eu­roo­pas­sa osal­lis­tu­maan Val­men­ta­jan päi­vän viet­toon.

Val­men­ta­jan työ on ur­hei­lun la­ji­oh­jauk­sen ja kan­nus­ta­mi­sen li­säk­si ih­mis­suh­de­työ­tä. Hyvä val­men­ta­ja on ur­hei­le­val­le lap­sel­le, nuo­rel­le ja ai­kui­sel­le tär­keä ih­mi­nen ja esi­ku­va, jol­ta saa­dut oh­jeet ja neu­vot kan­ta­vat pit­käl­le sekä ur­hei­lu-ural­la et­tä elä­mäs­sä.

Muis­ta siis ai­na­kin val­men­ta­jan päi­vä­nä kiit­tää omaa val­men­ta­jaa­si!

Lisää aiheesta

Kysely