JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
22.9.2021 1.10
Mielipiteet

Kun palvelun saa samaan hintaan

Net­ti­kaup­pa val­taa mark­ki­noi­ta ja suu­ret os­tos­pa­ra­tii­sit kau­pun­ki­kes­kuk­sis­sa ko­mis­tu­vat. Muu­ta­mat ko­ke­muk­se­ni vuo­sien var­rel­ta ovat kui­ten­kin osoit­ta­neet, et­tä pai­kal­li­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa tai­puu asi­a­kas­ta pal­vel­lak­seen sel­lai­siin­kin suo­ri­tuk­siin, jot­ka iso toi­mi­ja on tyr­män­nyt mah­dot­to­mi­na.

Seu­raa­vas­sa pari esi­merk­kiä:

Olim­me os­ta­mas­sa ko­tiim­me ruo­kai­lu- sekä soh­va­ryh­mää. Löy­sim­me mie­lei­sem­me jo­en­suu­lai­ses­ta huo­ne­ka­lu­kau­pas­ta. On­gel­ma­na oli kui­ten­kin, et­tä ha­lu­sim­me myös keit­ti­ön tuo­lit va­lit­se­mam­me soh­van kan­kaal­la. Ka­lus­teet oli­vat eri val­mis­ta­jan, jo­ten kau­pun­ki­kau­pas­sa to­det­tiin kan­kaan vaih­ta­mi­nen ai­van mah­dot­to­mak­si.

Ki­tee­läi­ses­tä, sa­maa ket­jua edus­ta­vas­ta kau­pas­ta löy­sim­me ai­van sa­mat ka­lus­tot. Ky­syim­me kan­kai­den vaih­toa. Tääl­lä se ei tuot­ta­nut mi­tään on­gel­maa. Myy­jä soit­ti toi­sel­le val­mis­ta­jal­le, ja ky­syi, voi­si­vat­ko he toi­mit­taa ver­hoi­lu­kan­kaan kil­pai­le­van fir­man teh­taal­le. Ei kuu­le­ma ol­lut mi­tään es­tet­tä, vaik­ka toi­nen teh­tais­ta oli Suo­mes­sa ja toi­nen Vi­ros­sa. Kan­kaat liik­kui­vat Vi­roon, jos­sa tä­män teh­taan val­mis­ta­mat ka­lus­teet ver­hoil­tiin kil­pai­li­jan toi­mit­ta­mal­la kan­kaal­la. Lop­pu­tu­le­ma­na oli, et­tä kaup­pi­as sai teh­tyä kau­pat, mo­lem­mat huo­ne­ka­lu­teh­taat sai­vat töi­tä ja me saim­me toi­vo­mam­me ka­lus­teet. Kaik­ki oli­vat tyy­ty­väi­siä. Ei tar­vin­nut kuin ihan vä­hän näh­dä vai­vaa.

Toi­nen esi­merk­ki pai­kal­li­ses­ta pal­ve­lus­ta on, kun jou­duin hank­ki­maan suih­ku­kaa­pin liu­kuo­vien pyö­rät rik­kou­tu­neit­ten ti­lal­le. Net­ti­ha­ku "suih­ku­kaa­pin va­ra­o­sat" tuot­ti ai­van val­ta­van tar­jon­nan muun mu­as­sa ky­sei­siä pyö­riä. Kaap­pim­me, vaik­ka muu­ten hy­vä­kun­toi­nen on­kin, on sen ver­ran van­haa mal­lia, et­tä val­ta­vas­ta tar­jon­nas­ta en löy­tä­nyt so­pi­vaa va­ra­o­saa.

Jo­en­suun käyn­nil­lä­ni suun­ta­sin erään suu­ren rau­ta­kaup­pa­ket­jun pa­lat­siin us­kos­sa, et­tä tääl­tä ne pyö­rät löy­ty­vät. Kun sain kon­tak­tin myy­jään (pie­nen et­sis­ke­lyn jäl­keen), ja esit­te­lin asi­a­ni vas­taus oli ki­tey­tet­ty­nä: "ei oo, ei tuu, ei­kä ti­la­ta". Hän oh­ja­si vaan kat­se­le­maan uu­sia suih­ku­kaap­pe­ja hin­ta­luo­kas­sa ton­ni ja sii­tä ylös­päin.

Mut­ta pai­kal­li­ses­sa, sa­maan ket­juun kuu­lu­vas­sa rau­ta­kau­pas­sa myy­jä ot­ti asi­ak­seen tut­kia an­ta­mie­ni ku­vien pe­rus­teel­la va­ra­o­sien saa­ta­vuu­den. Kuin­ka ol­la­kaan viik­ko tuos­ta het­kes­tä, pu­he­li­mee­ni tuli teks­ti­vies­ti, et­tä tääl­lä ne osat nyt oli­si­vat. Pai­kal­li­sen myy­jän luo­vuu­del­la ja pal­ve­lu­alt­tiu­del­la hom­ma hoi­tui noin 70 eu­rol­la.

Yl­lät­ti­pä ki­vi­jal­ka­kaup­pa (to­sin tämä kyl­lä jo­en­suu­lai­nen, kos­ka Ki­teel­tä ei ky­sei­sen tuot­teen myy­jää ole) vie­lä yh­den isom­man os­tok­sen koh­dal­la. Sain sii­tä kau­pas­ta kaik­ki net­ti­kaup­po­jen hin­nat alit­ta­van tar­jouk­sen ja hy­vän pal­ve­lun vie­lä kau­pan pääl­le.

Näin van­hem­mi­ten sitä al­kaa kai­va­ta pal­ve­lua, jota ki­vi­jal­ka­kau­pas­ta saa ja ko­ke­mus­te­ni pe­rus­teel­la pai­kal­li­ses­ta kau­pas­ta vie­lä pa­rem­min.

Mut­ta on se net­ti­kin ihan hyvä kat­se­lu­paik­ka. Siel­tä ei vaan saa pal­ve­lua sa­maan hin­taan.

Kari Sark­ki­nen

kari.sark­ki­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely