JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Taitoluistelu kehittää tasapainoa. Taikatuulia Toropainen ja Lina Vasiliev ovat käyneet Kiteen Jääsusien taitoluisteluryhmässä jo muutaman vuoden.

Taitoluistelu kehittää tasapainoa. Taikatuulia Toropainen ja Lina Vasiliev ovat käyneet Kiteen Jääsusien taitoluisteluryhmässä jo muutaman vuoden.

Tuija Marienberg

1.10.2021 9.17
Urheilu

JÄÄSUDET: Taitoluistelussa oppii koko ajan uutta

KI­TEE

Tui­ja Ma­rien­berg

Ki­teen Jää­su­sien tai­to­luis­te­lu­ja­os­ton har­joi­tuk­sis­sa käy noin 20 tai­to­luis­te­li­jaa, jois­ta nuo­rim­mat ovat 5- ja van­him­mat 15-vuo­ti­ai­ta.

Tai­to­luis­te­li­joi­den har­joi­tus­kau­si käyn­nis­tyi elo­kuus­sa, mut­ta uu­det luis­te­li­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta mu­kaan myös kes­ken kau­den.

Kai­ke­ni­käi­sil­le ja -ta­soi­sil­le luis­te­li­joil­le löy­tyy so­pi­va ryh­mä, sil­lä lap­set ja nuo­ret on ja­et­tu kol­meen ryh­mään iän sekä osaa­mi­sen mu­kaan.

– Meil­lä on luis­te­lu­kou­lu­lai­sia, niin sa­not­tu kes­ki­ryh­mä sekä kil­pai­li­joi­den ryh­mä, jo­hon lu­keu­tu­vat ne, jot­ka jo kil­pai­le­vat, aloit­ta­vat kil­pai­le­mi­sen tai ai­ko­vat mah­dol­li­ses­ti jos­kus kil­pail­la, ker­too luis­te­lu­kou­lu­lais­ten vas­tuu­val­men­ta­ja­na toi­mi­va Miia Toi­va­nen.

Kol­me ryh­mää

Maa­nan­tai­sin Ki­teen Jää­hal­lil­la kool­la ovat kaik­ki kol­me tai­to­luis­te­lu­ryh­mää. Osa kil­pai­le­mis­ta aloit­ta­vis­ta luis­te­li­jois­ta har­joit­te­lee maa­nan­tai­sin kes­ki­ryh­mäs­sä. Kes­ki­viik­ko­na har­joit­te­le­vat luis­te­lus­sa jo pi­dem­mäl­le eden­neet.

Luis­te­lu­har­ras­tus aloi­te­taan yleen­sä luis­te­lu­kou­lus­sa, jos­sa pe­rus­tai­dot al­ka­vat jääl­lä pys­tys­sä py­sy­mi­ses­tä, pys­tyyn nou­se­mi­ses­ta ja luis­te­le­mal­la ete­ne­mi­ses­tä. Pik­ku hil­jaa siir­ry­tään la­ji­o­mai­seen har­joit­te­luun leik­kien ja pe­lien kaut­ta.

– Jos lap­sel­la on in­toa luis­tel­la, mi­nuun voi ot­taa yh­teyt­tä tai tul­la maa­nan­tai­na jää­hal­lil­le, Toi­va­nen mai­nit­see.

– Riit­tää, kun lap­si py­syy luis­ti­mil­la pys­tys­sä, ei­kä hait­taa, vaik­kei py­syi­si­kään, jos van­hem­mil­la on mah­dol­li­suus tul­la alus­sa mu­kaan aut­ta­maan.

Toi­va­sen li­säk­si Jää­su­sien tai­to­luis­te­lu­ryh­män val­men­ta­ji­na toi­mi­vat ki­tee­läi­nen Em­mi To­lo­nen sekä luis­te­lu­val­men­ta­ja Vii­vi Hyt­ti­nen.

– Täl­lä het­kel­lä Vii­vi val­men­taa luis­te­li­joi­ta jou­luun as­ti Mek­si­kos­sa, jo­ten hän­tä tuu­raa Jen­ni­ca Hyy­tiä, Toi­va­nen tar­ken­taa.

– Jo­en­suus­ta saam­me la­ji­o­saa­mis­ta pi­dem­mäl­le eden­neil­le luis­te­li­joil­le muun mu­as­sa kak­sois- ja kol­mois­hyp­py­jen har­joit­te­luun. Vii­vi te­kee myös täl­lä kau­del­le kil­pai­le­mi­sen aloit­ta­vil­le luis­te­li­joil­le uu­det ki­sa­oh­jel­mat etä­nä Mek­si­kos­ta.

Har­ras­tus jat­kuu koko elä­män

Muu­ta­man vuo­den tai­to­luis­te­lua har­ras­ta­neet 10-vuo­ti­as Lina Va­si­liev ja 9-vuo­ti­as Tai­ka­tuu­lia To­ro­pai­nen ker­to­vat, et­tä luis­te­lus­sa mu­ka­vaa on op­pia ta­sa­pai­noa, teh­dä eri­lai­sia hyp­py­jä sekä luis­tel­la mu­sii­kin tah­dis­sa tai­to­luis­te­luoh­jel­maa.

– On kiva op­pia uut­ta. On myös hyvä, et­tä luis­tel­les­sa saa ol­la oma it­sen­sä, Tai­ka­tuu­lia li­sää.

– Luis­tel­les­sa voi ol­la va­paas­ti, mut­ta pi­tää teh­dä, mitä val­men­ta­ja sa­noo. Jos ei tot­te­le val­men­ta­jaa, ei opi mi­tään, Lina ki­teyt­tää.

Mo­lem­mil­la ty­töil­lä on myös mui­ta har­ras­tuk­sia, mut­ta luis­te­lua he ai­ko­vat jat­kaa ai­kui­sek­si as­ti.

– Sii­hen as­ti, kun olen van­ha. Koko elä­män!

Elä­män­ta­pa­na tai­to­luis­te­lu

Kil­pai­le­vien ryh­mäs­sä har­joit­te­le­vil­le 14-vuo­ti­aal­le Pin­ja Toi­va­sel­le ja hä­nen 13-vuo­ti­aal­le sis­kol­leen Mint­tu Toi­va­sel­le luis­te­lus­ta on tul­lut elä­män­ta­pa.

– Äi­ti toi mei­dät pie­ne­nä jää­hal­lil­le, ja sii­tä se läh­ti, ker­to­vat ty­töt, jot­ka ovat myös kil­pail­leet tai­to­luis­te­lus­sa noin puo­let elä­mäs­tään.

– Tämä on seit­se­mäs vuo­si. Edus­tam­me Jo­en­suun Ka­ta­jaa.

– Nel­jäs­ti vii­kos­sa käym­me har­joit­te­le­mas­sa Jo­en­suus­sa ja kah­des­ti vii­kos­sa Ki­teel­lä Jää­su­sien tai­to­luis­te­lu­ryh­mäs­sä.

Kuu­den tree­ni­päi­vän viik­ko­ja he ei­vät kui­ten­kaan koe ran­kak­si, sil­lä tai­to­luis­te­lu on mo­lem­mil­le mie­lui­nen har­ras­tus, jos­sa ke­hit­tyy koko ajan. Tär­ke­ää on myös, et­tä la­ji­val­men­ta­jat ovat tut­tu­ja.

– Val­men­ta­jat, jot­ka käy­vät Jo­en­suus­ta Ki­teel­lä, val­men­ta­vat tai har­joit­te­le­vat myös Jo­en­suus­sa, Pin­ja mai­nit­see tii­viis­tä yh­teis­työs­tä.

Lisää aiheesta

Kysely