JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Eila Variksen kutut eivät ole pelkkiä tuotantoeläimiä, vaan päivittäinen seurustelu eläinten kanssa on tärkeä osa Kuttumummon arkea ja lypsyrutiineja.

Eila Variksen kutut eivät ole pelkkiä tuotantoeläimiä, vaan päivittäinen seurustelu eläinten kanssa on tärkeä osa Kuttumummon arkea ja lypsyrutiineja.

Päivi Lievonen

14.9.2021 11.02
Uutiset

Kuttumummo taitaa juustonteon salat

TOH­MA­JÄR­VI

Päi­vi Lie­vo­nen

Kes­ki-Kar­ja­lan herk­ku­suut tie­tä­vät Kut­tu­mum­mon juus­ton ole­van lä­hi­ruo­kien aa­te­lia, jon­ka laa­tu al­kaa jo vuo­hien ruo­kin­nas­ta. Huk­ka­las­sa kut­tu­kat­ras­ta pi­tä­vä Ei­la Va­ris tuu­maa su­vun vel­voit­ta­van mai­don­kä­sit­te­li­jäk­si.

– Uk­ki­ni on Sveit­sis­tä tul­lut juus­to­mes­ta­ri ja tä­ti­ni yli­mei­je­rik­kö, jo­ten pi­ti­hän se mi­nun­kin ko­keil­la, Va­ris nau­rah­taa.

Hel­le han­ka­loit­ti juus­tou­tu­mis­ta

En­nen ko­ro­na-ai­kaa Va­ris kävi juus­toi­neen ah­ke­ras­ti myy­jäi­sis­sä. Vii­me ke­sä­nä kut­tu­mum­mon juus­toa oli tar­jol­la Mei­jän Kam­ma­rin voh­ve­leis­sa, mut­ta hel­le­ke­sä toi omat mut­kan­sa val­mis­tuk­seen.

– Hel­teel­lä ei hy­vää juus­toa tul­lut vaan ra­ken­ne jäi ku­mi­mai­sek­si, Va­ris har­mit­te­lee.

Vuo­hen­pi­tä­jä Va­rik­ses­ta tuli äi­tien­päi­vä­nä 17 vuot­ta sit­ten - Aar­ne-puo­li­so kun kat­soi pie­nen ki­lin ole­van mitä mai­ni­oin äi­tien­päi­vä­lah­ja. Vuo­den ku­lut­tua tuli jo kol­me tyt­tö­ki­liä li­sää. Nyt Huk­ka­las­sa on vii­si lyp­sy­kut­tua, muh­ke­a­sar­vi­nen puk­ki ja kak­si nuor­ta poi­ka­ki­liä.

– Ko­kei­lun­ha­lu ja Ul­la-Mai­ja Aal­to­sen Kut­tu ja ku­tun­pi­to-kir­ja in­nos­ti­vat al­ku­jaan juus­ton­te­koon. Juon it­se ku­tun­mai­toa, ja jos­kus teen ju­gurt­tia ja mai­to­rah­kaa­kin, Va­ris lu­et­te­lee mai­don käyt­tö­ta­po­ja.

Juustomassa erottuu hyvin herasta juoksutetta käyttäen.

Juustomassa erottuu hyvin herasta juoksutetta käyttäen.

Päivi Lievonen

Maku vaa­ti tuo­te­ke­hit­te­lyä

Kut­tu­mum­mon juus­to tun­ne­taan eri­tyi­sen hy­väs­tä, mie­dos­ta maus­taan; moni muu vuo­hen­juus­to on voi­mak­kaam­man aro­mis­ta. Al­ku­tai­pa­leel­la ma­ku­vi­vah­teet vaa­ti­vat tuo­te­ke­hit­te­lyä. .

– Kun tein en­sim­mäi­set juus­tot, ne mais­tui­vat ihan min­kil­le. Ker­ran muu­an lap­si sa­noi mai­don mais­tu­van ihan kar­val­le. Lyp­sy­hy­gie­nia ja ruo­kin­ta vai­kut­ta­vat pal­jon mai­don ma­kuun, jo­ten niis­sä on ol­ta­va hy­vin tark­ka­na, Va­ris to­te­aa.

Hei­nä ol­ta­va leh­te­vää, mut­ta val­ku­ais­pi­tois­ta

Juus­ton ma­ku­vaih­to­eh­toi­na ovat mus­ta­pip­pu­ri ja val­ko­si­pu­li.

– Maut ovat syn­ty­neet ky­syn­nän mu­kaan. It­sel­le teen jos­kus ihan vain pel­käl­lä suo­lal­la, toi­si­naan lai­tan tim­ja­mi­a­kin. Val­ko­si­pu­lis­ta en it­se käy­tä kos­kaan, Va­ris ku­vai­lee.

Kut­tu­jen ruo­kin­ta on sää­det­ty tar­kas­ti ko­ke­mus­ten pe­rus­teel­la.

– Kui­va hei­nä pi­tää ol­la leh­te­vää, sel­lais­ta niit­ty­hei­nää, mut­ta mah­dol­li­sim­man val­ku­ais­pi­tois­ta. Joka päi­vä ku­tut saa­vat vi­ta­mii­ne­ja kau­ro­jen li­säk­si. Vä­lil­lä an­nan myös va­ro­vas­ti pe­ru­naa ja ome­naa, jos­kus lant­tu­a­kin. Pih­la­jan­mar­jo­ja­kin syö­vät mie­lel­lään herk­ku­na, Va­ris jat­kaa.

Juustonteko vaatii kaikkiaan kolme päivää aikaa.  Juuston irrotus muoteista on viimeisiä työvaiheita leikkaamisen ja maustamisen ohella.

Juustonteko vaatii kaikkiaan kolme päivää aikaa. Juuston irrotus muoteista on viimeisiä työvaiheita leikkaamisen ja maustamisen ohella.

Päivi Lievonen

Lyp­sy vie päi­vit­täin pari tun­tia

Lyp­sy ta­pah­tuu kä­sin kun­kin ku­tun omas­sa kar­si­nas­sa, tar­kas­sa jär­jes­tyk­ses­sä. Ve­ti­met pyy­hi­tään peh­me­äl­lä, kos­te­al­la lii­nal­la, kui­va­taan ja ras­va­taan lyp­sy­voi­teel­la. Tär­kein­tä on siis­tey­den li­säk­si hy­vän il­ma­pii­rin yl­lä­pi­to, sil­lä ku­tut ovat tark­ko­ja seu­ras­taan. Mai­don­han­kin­taan suun­na­taan ker­ran päi­väs­sä, il­ta­päi­vi­sin.

– Heti vais­to­a­vat, jos ei ol­la hy­väl­lä tuu­lel­la. Kun kaik­ki su­juu, lyp­sy ta­pah­tuu 1,5 tun­nis­sa, mut­ta jos­kus me­nee yli kak­si­kin tun­tia. Olen sa­no­nut, et­tä niin kau­an kun pää­sen tu­kea ot­ta­mat­ta ylös, niin kau­an lyp­sän, hil­jat­tain 70 vuo­den ikä­pyy­kin ylit­tä­nyt Va­ris tuu­mai­lee.

Lyp­sä­jän mie­li­a­la­kin tu­lee tark­kail­luk­si.

– Jos mum­mo on nuu­pal­laan, sil­loin ku­tut ve­täi­se­vät pi­pon pääs­tä tai kis­ko­vat hi­has­ta, Va­ris ku­vai­lee hoi­dok­kien­sa temp­pu­ja.

Kuttumummon hoivissa on myös kaksi viime keväänä syntynyttä kilipukkia, jotka olivat kesätöissä Sinkkolassa.

Kuttumummon hoivissa on myös kaksi viime keväänä syntynyttä kilipukkia, jotka olivat kesätöissä Sinkkolassa.

Päivi Lievonen

No­pea jääh­dy­tys tär­ke­ää

Lyp­sy­jär­jes­tys on tark­ka.

– Ai­na pi­tää sa­noa jo edel­lis­tä lo­pe­tel­les­sa seu­raa­val­le vuo­hel­le, et­tä koh­ta on si­nun vuo­ro­si, tee­hän jo lyp­sy­pis­si en­sik­si. Jos jos­kus ereh­tyy me­ne­mään eri jär­jes­tyk­ses­sä eläin­ten luo, sil­loin ko­pa­jaa jo sork­ka vä­liin jää­neel­tä, Va­ris ku­vai­lee.

Vuo­hi lyp­sää noin lit­ras­ta vii­teen lit­raan vuo­ro­kau­des­sa. Lyp­syn jäl­keen mai­toa on saa­ta­va no­pe­as­ti kyl­mäk­si.

– Pa­kas­ti­mes­sa mai­to jääh­tyy par­hai­ten, Va­ris tie­tää.

Läm­pö­mit­ta­ri tär­keä työ­ka­lu

Juus­ton teko vaa­tii use­am­man tun­nin ai­kaa. En­sin mai­to kuu­men­ne­taan 72 as­tee­seen, sit­ten jääh­dy­te­tään noin 42 as­tei­sek­si, jol­loin li­sä­tään juus­ton­juok­su­te, nes­te­mäi­nen ai­ne­so­sa. Sa­laat­ti­juus­ton ai­nek­si­na ovat puo­les­taan ku­tun­mai­don li­säk­si myös bul­ga­ri­an­ju­gurt­ti ja pii­mä.

– Lai­tan yh­den gram­man juok­su­tet­ta lit­raa koh­den. Sit­ten häm­men­ne­tään rau­hal­li­ses­ti juok­set­tu­vaa mas­saa. Mitä kau­em­min se­koit­taa, sitä na­pa­kam­paa juus­tos­ta tu­lee, Va­ris ker­taa kat­ti­lan ää­res­sä puu­hail­les­saan.

Juusto leikataan pieniksi kuutioiksi ennen maustamista.

Juusto leikataan pieniksi kuutioiksi ennen maustamista.

Päivi Lievonen

Juus­ton­te­ko vaa­tii pal­jon mai­toa

Tii­vis­ty­nyt juus­to­se­os nos­tel­laan rei­kä­kau­hal­la me­tal­li­siin muot­tei­hin te­key­ty­mään jää­kaap­piin vuo­ro­kau­dek­si. Nes­te­mäi­sen he­ran, jos­ta juus­to­mas­sa on erot­tu­nut, voi käyt­tää vaik­ka säm­py­lä­tai­ki­naan.

– Suo­la li­sä­tään vas­ta pur­ki­tus­vai­hees­sa. Jos teh­täi­siin nars­ku­juus­toa, sil­loin suo­la lai­tet­tai­siin juok­sut­teen kans­sa. Rii­mi­suo­la on so­pi­vas­ti eli suo­laa lai­te­taan riit­tä­väs­ti oman maun mu­kaan, Va­ris jat­kaa.

Juus­to lei­ka­taan kuu­ti­oik­si, jot­ka la­do­taan ra­si­aan ker­rok­sit­tain suo­lan ja maus­tei­den kans­sa. Vii­mei­sek­si ra­si­aan lo­rau­te­taan öl­jyä niin, et­tä kuu­ti­ot peit­ty­vät.

– Kym­me­nes­tä mai­to­lit­ras­ta tu­lee noin 1,2 ki­loa juus­toa. Juus­to säi­lyy hy­vä­nä pari viik­koa, kun­han se säi­ly­te­tään riit­tä­vän kyl­mäs­sä eli al­le vii­des­sä as­tees­sa, Va­ris oh­jeis­taa.

Lisää aiheesta

Kysely