JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Alueelliset suositukset pidetään edelleen voimassa toistaiseksi. Kuvituskuva.

Alueelliset suositukset pidetään edelleen voimassa toistaiseksi. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

10.9.2021 10.45
Uutiset

Pohjois-Karjalan koronavirustilanne on rauhoittunut

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Siun so­ten tie­dot­tees­sa ker­ro­taan, et­tä Poh­jois-Kar­ja­las­sa to­det­tu­jen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä on jat­ka­nut las­ku­aan.

Vii­kol­la 35 uu­sia tar­tun­to­ja to­det­tiin yh­teen­sä 19 ta­paus­ta, kun edel­li­sel­lä vii­kol­la ta­pauk­sia kir­jau­tui 33. Poh­jois­kar­ja­lai­sil­la tar­tun­to­ja oli 17. Ku­lu­val­la vii­kol­la tors­tai­aa­muun men­nes­sä tar­tun­to­ja on to­det­tu 12 ja ka­ran­tee­nis­sa on yh­teen­sä 43 hen­ki­löä.

– Nuor­ten ikä­luok­kien ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­nen on täl­lä het­kel­lä kaik­kein tär­kein asia koko maa­kun­nas­sa. Tar­tun­nois­ta suu­rin osa on to­det­tu ro­kot­ta­mat­to­mil­la tai vas­ta yh­den ro­kot­teen saa­neil­la, ker­too alu­eel­li­sen ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­va yli­lää­kä­ri Juk­ka Heik­ki­nen Siun so­tes­ta.

Maa­kun­ta pe­rus­ta­sol­la

Poh­jois-Kar­ja­lan ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä ko­koon­tui tors­tai­na 9.9. ar­vi­oi­maan ti­lan­net­ta ja to­te­si epi­de­mi­a­ti­lan­teen pa­lan­neen pe­rus­ta­sol­le. Val­ta­kun­nal­li­nen ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an hyb­ri­dist­ra­te­gia on muut­tu­mas­sa ja epi­de­mi­a­ti­lan­teen vai­heis­tuk­sis­ta ol­laan lä­hi­ai­koi­na luo­pu­mas­sa. Poh­jois-Kar­ja­las­sa voi­mas­sa ole­vat suo­si­tus- ja ra­joi­tus­toi­met pi­de­tään tois­tai­sek­si en­nal­laan, kun­nes uu­det val­ta­kun­nal­li­set oh­jeis­tuk­set tar­ken­tu­vat.

Tar­tun­to­ja to­det­tiin vii­kol­la 35 Jo­en­suus­sa, Ki­teel­lä, Kon­ti­o­lah­del­la, Liek­sas­sa, Li­pe­ris­sä, Nur­mek­ses­sa, Ou­to­kum­mus­sa, Pol­vi­jär­vel­lä ja Toh­ma­jär­vel­lä. Tar­tun­to­jen al­ku­pe­rä saa­tiin sel­vil­le 88 pro­sen­tis­sa to­de­tuis­ta ta­pauk­sis­ta. Ul­ko­mail­ta saa­tu­ja tar­tun­to­ja oli vii­si ja kol­me tar­tun­nois­ta to­det­tiin jo ka­ran­tee­nis­sa ol­leil­la hen­ki­löil­lä.

Ro­ko­tus­kat­ta­vuus jo mel­ko hyvä

Ro­ko­tus­kat­ta­vuus Poh­jois-Kar­ja­las­sa on eden­nyt hy­vin. En­sim­mäi­sen ro­ko­tuk­sen on saa­nut noin 82 % ja toi­sen ro­kot­teen 59 % yli 12-vuo­ti­ais­ta poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta. Kou­lu­jen ro­ko­tuk­set ovat no­pe­as­ti nos­ta­neet 12–19-vuo­ti­ai­den ro­ko­tus­kat­ta­vuut­ta, sen si­jaan mo­nis­sa kun­nis­sa 20–30-vuo­ti­ai­den nuor­ten ai­kuis­ten ro­ko­tus­kat­ta­vuu­des­sa on vie­lä puut­tei­ta. Il­man ajan­va­raus­ta ta­pah­tu­via walk in -ro­ko­tuk­sia jat­ke­taan eri kun­nis­sa ja op­pi­lai­tok­sil­la nuor­ten ai­kuis­ten ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­sek­si.

Lisää aiheesta

Kysely