JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tuija Marienberg

6.9.2021 20.09
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Luonto parantaa työhyvinvointia

Suo­ma­lais­ten suh­de luon­toon on poik­keuk­sel­li­nen. Jo var­hais­lap­suu­des­sa moni on ai­kui­sen seu­ras­sa op­pi­nut kul­ke­maan met­säs­sä ja osaa naut­tii asi­ois­ta, joi­ta luon­nos­sa voi ko­kea, hais­taa, mais­taa, näh­dä, kuul­la ja tun­tea.

Mei­dän esi­van­hem­pam­me ovat elä­neet met­säs­sä ja met­säs­tä. Met­sä on an­ta­nut heil­le suo­jan ja tar­jon­nut ruo­an.

Met­sän mer­ki­tys vah­vis­tuu eri­tyi­ses­ti syk­syl­lä, jol­loin suo­ma­lai­sen as­ke­leet joh­ta­vat usein mar­ja-, sie­ni- ja riis­ta­met­sään puh­taan ja ai­don ruo­an ää­rel­le. Ra­vin­toa hank­kies­sam­me saam­me lii­kun­taa ja hen­kis­tä hy­vin­voin­tia.

Tu­han­sien jär­vien maas­sa viih­ty­vyyt­tä li­sää ve­sis­tön lä­hei­syys. Ve­det ovat ai­na tar­jon­neet ruo­kaa ja ve­si­rei­tit ovat mah­dol­lis­ta­neet siir­ty­mi­sen pai­kas­ta toi­seen, jopa val­ta­mer­ten yli.

Ny­kyi­sin­kin suo­ma­lai­sis­ta moni ha­lu­aa naut­tia va­paa-ajas­taan ve­den ää­rel­lä mök­keil­leen, ui­den, ka­las­ta­en. ve­neil­len tai ve­si­lin­tu­ja tark­kail­len.

Luon­to vai­kut­taa myös työ­hy­vin­voin­tiin. Jo pel­käs­tään työ­pai­kan vi­her­kas­vien on to­det­tu vai­kut­ta­vat myön­tei­ses­ti työs­sä viih­ty­mi­seen.

Kau­pun­ki­lai­sel­le ly­hyt­kin kä­ve­ly puis­tos­sa vä­hen­tää työ­a­jal­la ko­et­tua stres­siä, alen­taa ve­ren­pai­net­ta, no­peut­taa pa­lau­tu­mis­ta ja saa ih­mi­sen tun­te­maan it­sen­sä ai­em­paa ener­gi­sem­mäk­si. Ra­ken­ne­tus­sa ym­pä­ris­tös­sä liik­ku­mi­nen ei tar­joa vas­taa­vaa hyö­tyä.

Lä­hes kai­kil­la aloil­la työ­a­jas­ta on tul­lut ai­em­paa kii­rei­sem­pää. Työn kuor­mit­ta­vuu­den li­säk­si työ­hy­vin­voin­tia vä­hen­tä­vät psy­ko­so­si­aa­li­set stres­si­te­ki­jät, ku­ten ai­ka­pai­ne ja suo­ri­tus­ky­ky­o­do­tuk­set.

Luon­to voi kor­ja­ta työ­päi­vän ai­ka­na ko­et­tua stres­siä, hel­pot­taa pa­lau­tu­mis­ta ja pa­ran­taa työn­te­ki­jän uu­pu­mus­ta.

On to­det­tu, et­tä luon­non lä­hei­syys eli­nym­pä­ris­tös­säm­me li­sää on­nel­li­suut­ta ja voi pie­nen­tää sai­ras­tu­mi­salt­tiut­ta. Eri­tyi­sen kor­ke­ak­si työ­hy­vin­voin­nin ovat ko­ke­neet ne, jot­ka pys­ty­vät ul­koi­le­maan sekä va­paa-ajal­la et­tä työ­päi­vän ai­ka­na.

Luon­to on yk­si har­vois­ta "lääk­keis­tä", joka on mak­sut­to­mas­ti niin työ­nan­ta­jien kuin työn­te­ki­jöi­den käy­tös­sä ja jon­ka ter­veys­vai­ku­tuk­set ovat tut­ki­tus­ti huo­mat­ta­via.

Tääl­lä Kes­ki-Kar­ja­las­sa luon­to al­kaa heti, kun avaa ul­ko-oven tai kat­soo ulos ko­din tai työ­pai­kan ik­ku­nas­ta.

Nau­ti­taan luon­nos­ta!

Tui­ja Ma­rien­berg

tui­ja.ma­rien­berg@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely