JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Viikolla 34 uusia koronavirustartuntoja todettiin 33, kun edellisellä viikolla tapauksia kirjautui 60.

Viikolla 34 uusia koronavirustartuntoja todettiin 33, kun edellisellä viikolla tapauksia kirjautui 60.

Aladar Bayer

3.9.2021 8.44
Uutiset

Pohjois-Karjalan korona­vi­rus­ti­lan­teessa helpottumisen merkkejä

POH­JOIS-KAR­JA­LA

Aladár Ba­yer

Poh­jois-Kar­ja­las­sa to­det­tu­jen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä on vii­mei­sen vii­kon ai­ka­na kään­ty­nyt las­kuun. Maa­kun­ta on kui­ten­kin edel­leen epi­de­mi­an kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja alu­eel­li­set suo­si­tus- ja ra­joi­tus­toi­met pi­de­tään tois­tai­sek­si en­nal­laan. Alu­eel­li­nen ko­ro­na­vi­ruk­sen ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä ko­koon­tui tors­tai­na 2.9. ar­vi­oi­maan ti­lan­net­ta.

– Epi­de­mi­a­ti­lan­ne on vii­kon ai­ka­na hel­pot­tu­nut ja toi­vo­taan, et­tä tämä hyvä ke­hi­tys jat­kuu. Nuor­ten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set, ko­ro­na­tes­teis­sä käy­mi­nen ja jo tu­tuk­si tul­lei­den suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­nen ovat edel­leen tär­kei­tä, ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­va yli­lää­kä­ri Juk­ka Heik­ki­nen Siun so­tes­ta to­te­aa.

– Lä­hi­a­lu­ei­den ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne kan­nat­taa myös ot­taa huo­mi­oon ja tar­kis­taa eri alu­ei­den pai­kal­li­set suo­si­tuk­set en­nen mat­kus­ta­mis­ta. Esi­mer­kik­si Ka­jaa­ni on epi­de­mi­an le­vi­ä­mis­vai­hees­sa, ja Kai­nuun sote suo­sit­te­lee, et­tei kau­pun­kiin mat­kus­tet­tai­si täl­lä het­kel­lä ol­len­kaan, Heik­ki­nen muis­tut­taa.

Eni­ten nuo­ris­sa

Vii­kol­la 34 uu­sia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja to­det­tiin 33, kun edel­li­sel­lä vii­kol­la ta­pauk­sia kir­jau­tui 60. Poh­jois­kar­ja­lai­sil­la tar­tun­to­ja oli 28. Ku­lu­val­la vii­kol­la tors­tai-il­ta­päi­vään men­nes­sä tar­tun­to­ja on to­det­tu yh­teen­sä vii­si ja ka­ran­tee­nis­sa oli yh­teen­sä 78 hen­ki­löä.

Tar­tun­to­ja to­det­tiin vii­kol­la 34 Jo­en­suus­sa, Ki­teel­lä, Kon­ti­o­lah­del­la, Liek­sas­sa, Nur­mek­ses­sa ja Ou­to­kum­mus­sa. Tar­tun­to­jen al­ku­pe­rä saa­tiin sel­vil­le 89 pro­sen­tis­sa to­de­tuis­ta ta­pauk­sis­ta. Ul­ko­mail­ta saa­tu­ja tar­tun­to­ja oli nel­jä ja kah­dek­san tar­tun­nois­ta to­det­tiin jo ka­ran­tee­nis­sa ol­leil­la hen­ki­löil­lä. Tar­tun­to­ja to­det­tiin eni­ten al­le 25-vuo­ti­ai­den ikä­ryh­mis­sä, ja sai­ras­tu­neis­ta puo­let ei ol­lut saa­nut lain­kaan ro­ko­tet­ta.

Tar­tun­ta­mää­rien vä­hen­ty­mi­nen on hel­pot­ta­nut myös Siun so­ten tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen ruuh­kia.

Walk in jat­kuu

Ro­ko­tus­kat­ta­vuus Poh­jois-Kar­ja­las­sa edis­tyy hy­vin. En­sim­mäi­sen ro­ko­tuk­sen on saa­nut yli 81 % ja toi­sen ro­kot­teen jo lä­hes 55 % yli 12-vuo­ti­ais­ta poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta. Eri­tyi­ses­ti nuor­ten ro­ko­tus­kat­ta­vuu­des­sa on vie­lä pa­ran­net­ta­vaa ja kun­ta­koh­tais­ta vaih­te­lua, ja nuor­ten suo­si­mia walk in -ro­ko­tuk­sia tul­laan jat­ka­maan.

Lisää aiheesta

Kysely