JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1.9.2021 10.32
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Valtuustotyö vaatii sitoutumista

Uu­det val­tuu­te­tut ovat aloit­ta­neet nyt luot­ta­mus­hen­ki­lö­työn­sä ja en­sim­mäi­set ko­kouk­set on pi­det­ty kai­kis­sa Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nis­sa. Lau­ta­kun­ta­ja­ot on teh­ty, pai­kat ja­et­tu. Teh­tä­vä ei ole vain ker­ran kuus­sa ko­kouk­sen läpi is­tu­mis­ta kah­vi­vuo­roa odo­tel­len vaan vaa­tii te­ki­jäl­tään mo­nen­lais­ta osaa­mis­ta ja en­nen kaik­kea ai­kaa ja si­tou­tu­mis­ta. Kun­ta­lai­set ovat ää­nes­tyk­sel­lään val­tuut­ta­neet toi­mi­jat, joi­den odo­te­taan työs­ken­te­le­vän saa­man­sa luot­ta­muk­sen mu­kai­ses­ti ja hoi­ta­van teh­tä­vää par­haan­sa mu­kaan.

Ki­teel­lä ja Toh­ma­jär­vel­lä val­tuus­toa luot­saa­vat uu­det kip­pa­rit, Rääk­ky­läs­sä nui­jaan tart­tuu tau­on jäl­keen tut­tu hah­mo. So­pui­sim­min luot­ta­mus­paik­ka­ja­ko näyt­tää teh­dyn Toh­ma­jär­vel­lä, jos­sa al­ku­ko­kous käy­tiin var­sin yk­si­tuu­mai­ses­ti.

Ki­teel­lä­kin ää­nes­tys­tä ai­heut­ti vain tek­ni­sen lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan ni­mi­tys.

Rääk­ky­läs­sä paik­ka­ja­ko saa­tiin ka­saan vas­ta ai­van vii­me met­reil­lä, ja en­sim­mäi­ses­sä ko­kouk­ses­sa tun­nel­ma tun­tui hie­man tu­le­na­ral­ta, kun vaa­lien ää­ni­ha­ra­va on­kin jat­kos­sa vain ri­vi­val­tuu­tet­tu. Ke­kä­le­kun­nan po­liit­ti­set rat­kai­sut ovat en­nen­kin ih­me­tys­tä ai­heut­ta­neet, ja eit­tä­mät­tä pu­heen­joh­ta­jis­to­va­lin­nat ovat paik­ka­kun­nal­la ja sen ul­ko­puo­lel­la pu­het­ta he­rät­tä­neet nyt­kin. Syyt ja taus­tat ovat sel­vil­lä vain asi­a­no­sai­sil­la. Tär­kein­tä on, et­tä yh­teis­työ al­kai­si sil­lä le­gen­daa­ri­sel­la yh­teen hii­leen pu­hal­ta­mi­sel­la.

Kes­ki-Kar­ja­lan kun­ta­joh­to on vi­ran­si­jai­suuk­sis­ta huo­li­mat­ta näyt­tä­nyt omal­la esi­mer­kil­lään, et­tä yh­teis­työ kun­tien vä­lil­lä su­juu mut­kat­to­mas­ti ja oi­kein po­si­tii­vi­ses­sa hen­ges­sä.

Val­tuu­te­tun pes­ti edel­lyt­tää myös kun­tast­ra­te­gi­aan pa­neu­tu­mis­ta, se­mi­naa­rei­hin osal­lis­tu­mis­ta ja asi­oi­den tut­ki­mis­ta myös ko­kous­sa­lin ul­ko­puo­lel­la. Jos jo en­sim­mäi­ses­sä val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa va­li­tel­laan kii­ret­tä, et­tä ko­kouk­siin eh­ti­mi­nen on han­ka­laa, he­rää kun­ta­lai­se­na ky­sy­mys, mik­si eh­dol­le on edes ase­tut­tu. Val­tuus­tos­sa hoi­de­taan mei­dän kaik­kien yh­tei­siä asi­oi­ta, toi­vot­ta­vas­ti huo­lel­li­sen taus­ta­tut­ki­muk­sen sii­vit­tä­es­sä pää­tök­sen­te­koa.

Val­tuu­te­tun on tär­ke­ää ym­mär­tää, mis­sä koh­din asi­oi­hin voi vai­kut­taa ei­kä ha­vah­tua asi­aan, kun pää­tös on jo nui­ji­mis­ta vail­le val­mii­na edes­sä. Val­mis­te­lu­työn ja pää­tök­sen­te­ko­jär­jes­tes­tel­män ym­mär­tä­mys­tä­kin tar­vi­taan. Kaik­kea ei voi ei­kä tar­vit­se­kaan tie­tää, mut­ta on ol­ta­va val­mis op­pi­maan ja opet­te­le­maan teh­däk­seen hy­viä pää­tök­siä. Yh­tä tär­kei­tä tai­to­ja ovat myös ko­ko­nais­ku­van hah­mot­ta­mi­nen, sin­nik­kyys ja so­si­aa­li­set tai­dot - on­han val­tuu­tet­tu suo­ra link­ki kun­ta­lais­ten ja hal­lin­non vä­lil­lä.

PL

Lisää aiheesta

Kysely