JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.8.2021 9.00
Mielipiteet

Apua ja opas­tus­ta di­gi­a­si­oin­tiin on saa­ta­vis­sa yh­dis­tyk­sil­tä, yri­tyk­sil­tä, sää­ti­öil­tä, kir­jas­tois­ta ja kan­sa­lai­so­pis­tois­sa sekä va­paa­eh­toi­sil­ta aut­ta­jil­ta. Ikäih­mi­sil­le lap­sen­lap­set ovat ver­ra­ton apu. Kui­lu pal­ve­lu­jen ää­rel­le pää­se­mi­ses­sä kui­ten­kin sy­ve­nee koko ajan. Apu on ta­voit­ta­mat­to­mis­sa, kun et näe et­kä kuu­le kun­nol­la ja sor­met ei­vät tai­vu koh­ti pien­tä näyt­tö­ruu­tua. Ja kun lait­tei­ta ei ko­to­na edes ole. Tar­ve di­gi­a­si­oin­tiin näyt­tää ole­van suu­rin siel­lä, mis­sä mah­dol­li­suuk­sia sii­hen on vä­hi­ten.

Sa­mo­ja pul­mia on ol­lut toki en­nen di­gi­ai­kaa. Olin nuo­ri kou­lu­poi­ka, kun meil­le tuli naa­pu­rin van­ha pa­ris­kun­ta. He sa­noi­vat: ”A sie­ku käyt kou­lua ni meil on täs pan­kin pa­pe­rei­ta. Ei myö nähä ei­kä myö saa­ha näist mit­tää tolk­ku­va. Voit­ko aut­taa?” Sii­nä apu oli pa­pe­rei­den si­sä­lu­ku ää­neen. Pan­kin asi­ois­ta en oli­si mi­tään ym­mär­tä­nyt­kään.

Olem­me nyt va­ka­vas­sa sau­ma­koh­das­sa. Yh­teis­kun­taa ke­hi­te­tään. Var­sin hy­vin osa­taan hah­mot­taa ta­lout­ta, huol­to­suh­det­ta, ter­vey­den­hoi­don ja so­si­aa­li­toi­men kes­kit­tä­mi­sen etu­ja. Ja en­nen muu­ta di­gi­ta­li­saa­ti­on ke­hi­tys­mah­dol­li­suuk­sia. Var­mo­jen di­giyh­teyk­sien ke­hit­tä­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä.

Di­gi­ta­li­saa­tio sekä aut­taa et­tä etään­nyt­tää. Ikäih­mis­ten li­säk­si on nuo­ria, jot­ka ei­vät hah­mo­ta yh­teis­kun­nan toi­min­taa ja omaa riip­pu­vuut­taan yh­tei­sis­tä asi­ois­ta. Kaik­ki nuo­ret ei­vät ole tie­to­ko­ne­ha­ko­ja. Mil­lai­sel­la po­li­tii­kal­la ja hal­lin­nol­la saa­daan ai­kaan lä­him­mäi­siä?

Me­neil­lään on kah­ti­a­ja­kau­tu­mi­nen, di­gi­tai­to­jen osaa­jat ja osaa­mat­to­mat. Ko­ko­nai­suus ei ole oi­kein ke­nen­kään kä­sis­sä. Niin hal­lin­non kuin po­li­tii­kan ja kan­sa­lai­syh­teis­kun­nan idea kui­ten­kin on, et­tä ih­mi­nen tu­lee kuul­luk­si omis­sa asi­ois­saan.

MAT­TI PE­RÄ­LÄ

Toh­ma­jär­ve­läi­nen kun­nan­val­tuu­tet­tu (kesk.)

Te­o­lo­gi­an toh­to­ri

Lisää aiheesta

Kysely