JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
20.8.2021 8.45
Mielipiteet

MIELIPIDE: Tohmajärvi tarvitsee kulttuuria ja liikennekulttuuria

Toh­ma­jär­vel­lä ky­sel­lään par­hail­laan kun­ta­lais­ten kä­si­tyk­siä vuo­sien 2021-26 kun­tast­ra­te­gi­as­ta. Ky­sy­tään myös kun­ta­taa­ja­man ke­hit­tä­mi­ses­tä ja sen viih­tyi­syy­den li­sää­mi­ses­tä.

Ky­sy­myk­set ovat en­nal­ta ar­vat­tu­ja, niin myös nii­hin an­net­ta­vat vas­tauk­set. Kyl­lä, pu­si­koi­ta pi­tää rai­va­ta ja van­ho­ja ta­lo­ja maa­la­ta, hyvä oli­si saa­da myös jo­ku­nen penk­ki ja rok­sis. Saa­vat­pa kun­ta­lai­set vas­ta­ta sel­lai­siin­kin vaih­to­eh­toi­hin, et­tä pi­täi­si­kö kun­ta­kes­kuk­ses­sa ol­la toi­mi­va huol­to­a­se­ma tai rau­ta­tie­a­se­ma.

Rau­ta­tie­a­se­ma­han meil­lä on, mut­ta ei ju­nia, ei­kä nii­tä tule vaik­ka kuin­ka odot­tai­sim­me. Au­to­ja meil­lä sen si­jaan on, ja on­han meil­lä ai­na ajoit­tain toi­mi­va huol­to­a­se­ma­kin. Se voi­si ol­la toi­mi­vam­pi­kin, jos paik­ka­kun­ta­lai­set os­tai­si­vat siel­tä edes polt­to­ai­neen. Mut­ta ei, tien toi­sen puo­len au­to­maa­tis­ta saa kal­liim­paa ja poo­nuk­set, sin­ne! Tä­hän asi­aan tu­le­vai­suus ei tuo muu­tok­sia vaik­ka stra­te­gi­aan kir­joi­tet­tai­siin mitä. Ei­kä muu­tok­sia pa­rem­paan tar­vit­se odot­taa mo­nes­sa muus­sa­kaan asi­as­sa. Toh­ma­jär­vi on taan­tu­va Jäh­mä­tor­vi.

Kun näin on, niin sitä tär­ke­äm­pää on ke­hit­tää kun­ta­kes­kuk­sen viih­tyi­syyt­tä, jot­ta Ke­mien mä­el­lä asu­vien kun­ta­lais­ten ja myös tääl­lä käy­vien ky­lä­läis­ten elä­mä oli­si si­säl­löl­tään rik­kaam­paa ja asu­mi­seen kan­nus­ta­vaa. Pu­si­kot tai penk­kien puu­te ei it­se­ä­ni juu­ri häi­rit­se. Vi­he­ra­lu­eet on hoi­det­tu hy­vin, ei­kä sil­lä ai­no­al­la­kaan pen­kil­lä kun­ta­ta­ja­man kes­kus­puis­tos­sa ole is­tu­jia. Ros­kik­sia voi­si kui­ten­kin ol­la pari kap­pa­let­ta, niin ei tar­vit­si­si koi­ran kak­ko­ja kan­nel­la koko len­kin mit­taa.

Ja kun koi­ris­ta tuli puhe, niin koi­ra­puis­to tääl­tä to­del­la­kin puut­tuu.

Suu­rin on­gel­ma mie­les­tä­ni on lii­ken­teen melu ja pa­he­ne­va lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­tu­mi­nen. Sa­dat re­kat pai­na­vat kes­kus­taa­ja­man läpi ym­pä­ri vuo­ro­kau­den. Näi­den li­säk­si osal­la pal­jon par­ja­tuis­ta mo­po­po­jis­ta ei ole mi­tään ta­jua no­peus­ra­joi­tuk­sis­ta ei­kä de­si­be­leis­tä. Nä­ky­vä ja kuu­lu­va osa jo au­ton rat­tiin pääs­seis­tä en­ti­sis­tä mo­po­po­jis­ta saa sa­moin kons­tein ajoit­tain ai­kaan in­fer­naa­li­sen me­lun. He te­ke­vät sen ta­hal­laan.

Tä­män mah­dol­lis­taa erit­täin hy­vä­kun­toi­nen, hi­das­te­va­paa kes­kus­taa­ja­man tie­ver­kos­to. No­peus­ra­joi­tuk­sil­la (30-40) ei käy­tän­nös­sä ole mi­tään hi­das­tus­voi­maa. Kun­nan oli­si teh­tä­vä jo­tain lii­ken­ne­häi­ri­öi­den vä­hen­tä­mi­sek­si, po­lii­sil­ta tä­hän on tur­ha odot­taa apua. Tä­hän löy­tyy tek­no­lo­gia ja ra­ken­ne­tek­ni­siä kei­no­ja.

Kun­ta ei voi ra­ken­taa 9-tie­tä uu­teen paik­kaan. Se voi kui­ten­kin mää­rä­tie­toi­ses­ti ja lak­kaa­mat­ta pai­nos­taa kan­sa­ne­dus­ta­jia, maa­kun­ta­hal­lin­toa ja tie­vi­ra­no­mai­sia toi­mi­maan asi­as­sa. Min­kä muun kun­ta­taa­ja­man läpi Poh­jois-Kar­ja­las­sa kul­kee vas­taa­va mää­rä ras­kas­ta lii­ken­net­tä? Ja kun ko­ro­nas­ta pääs­tään, ben­sa­ral­li pyö­räh­tää taas käyn­tiin. Ras­kas lii­ken­ne oli­si jo nyt mah­dol­lis­ta oh­ja­ta ohi taa­ja­man, mut­ta pelk­kä suo­si­tus­kil­pi ei sii­hen rii­tä. Mikä es­tää pa­kot­ta­mas­ta re­kat kier­toon? Muu­ta­man mi­nuu­tin vii­veel­lä hal­van hake-, lan­noi­te- tai tuk­ki­kuor­man pe­ril­le saa­mi­ses­sa ei ole mi­tään mer­ki­tys­tä. Täs­sä asi­as­sa on velt­toil­tu.

Jos lii­ken­net­tä ei saa­da ra­joi­tet­tua, on pa­ras­ta vaa­tia me­lu­ai­dan ra­ken­ta­mis­ta. Se ei ole ko­vin es­teet­ti­nen näky.

Kult­tuu­rin mer­ki­tyk­ses­tä ih­mis­ten viih­ty­vyy­teen ja hy­vin­voin­tiin voi­sin kir­joit­taa sa­man ver­ran. Sääs­tän kui­ten­kin lu­ki­jaa ja to­te­an ai­no­as­taan, et­tä kult­tuu­rin avo­kä­ti­sem­mäl­le tu­ke­mi­sel­le on nyt hy­vät edel­ly­tyk­set, kun kai­kil­le niin tär­ke­ät lii­kun­ta­pai­kat on saa­tu huip­pu­kun­toon. Li­sä­va­rat elä­vän kult­tuu­ri­tar­jon­nan ke­hit­tä­mi­seen voi oh­ja­ta vaik­ka­pa ak­tii­vi­sil­le yh­dis­tyk­sil­le hy­viä suun­ni­tel­mia vas­taan.

PENT­TI VÄIS­TÖ

toi­mit­ta­ja ja ITE-tai­tei­li­ja

Toh­ma­jär­vi

Lisää aiheesta

Kysely