JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
19.8.2021 8.40
Mielipiteet

Poliisien resurssit turvattava pitkäjänteisesti

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Saa­rik­ko (kesk.) jul­kis­ti elo­kuun al­ku­puo­lel­la val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön esi­tyk­sen en­si vuo­den bud­je­tik­si ja poh­jak­si koko hal­li­tuk­sen syys­kuun alun bud­jet­ti­rii­heen. Mer­kil­le pan­ta­vaa esi­tyk­ses­sä oli auk­ko po­lii­sin ra­hoi­tuk­ses­sa tu­le­val­le vuo­del­le, mikä uh­kaa mer­kit­tä­väs­ti ope­ra­tii­vi­sen toi­min­nan tur­vaa­mis­ta.

Po­lii­si­hal­li­tuk­sen oman ar­vi­on mu­kaan mi­nis­te­ri­ön esi­tys to­teu­tu­es­saan hei­ken­täi­si en­si vuo­den ra­hoi­tus­ta jopa 35 mil­joo­nal­la ny­ky­ta­soon ver­rat­tu­na, mikä joh­tai­si mer­kit­tä­viin pai­nei­siin hen­ki­lös­tön osal­ta ja tätä kaut­ta myös ope­ra­tii­vi­sen toi­min­nan kat­ta­vuu­den vaa­ran­tu­mi­seen. Po­lii­sin toi­min­nan isoin me­no­e­rä ovat juu­ri hen­ki­lö­kus­tan­nuk­set, jo­ten to­teu­tu­es­saan eh­do­tus joh­tai­si väis­tä­mät­tä po­lii­sien mää­rän vä­he­ne­mi­seen.  

Tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­nen ja lain­val­von­ta ovat eräi­tä yh­teis­kun­tam­me pe­rus­teh­tä­viä, joi­den tu­lee ol­la tur­vat­tu­na koko maas­sa. Kan­sa­lais­ten tu­lee jat­kos­sa­kin voi­da luot­taa po­lii­sin toi­min­taan ja sii­hen et­tä hä­dän het­kel­lä apua on saa­ta­vis­sa koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa. Täl­lä on val­tai­sa mer­ki­tys kan­sa­lais­ten ar­jen tur­val­li­suu­den kan­nal­ta.

Jot­ta po­lii­sin ope­ra­tii­vi­nen toi­min­ta voi­daan tur­va­ta, on nämä vä­hen­nyk­set pys­tyt­tä­vä pe­ru­maan hal­li­tuk­sen bud­jet­ti­rii­hes­sä. Hal­li­tus on oh­jel­mas­saan päin­vas­toin si­tou­tu­nut po­lii­sin mää­rän kas­vat­ta­mi­seen ja po­lii­sin toi­min­ta­e­del­ly­tys­ten vah­vis­ta­mi­seen. Hal­li­tu­soh­jel­man mu­kaan po­lii­sien mää­rä nos­te­taan 7500:een, mut­ta nyt esi­tet­ty­jen vä­hen­nys­ten myö­tä tämä ta­voi­te uh­kaa ve­sit­tyä ja suun­ta kään­tyä. Li­säk­si ke­vääl­lä hy­väk­sy­tys­sä si­säi­sen tur­val­li­suu­den se­lon­te­os­sa lin­jat­tiin vuo­teen 2030 saak­ka po­lii­sien li­sä­re­sur­soin­neis­ta. Asi­aan tu­lee­kin puut­tua vie­lä vah­vas­ti tu­le­vas­sa bud­jet­ti­rii­hes­sä ja kor­ja­ta asia.  

Jat­kos­sa on en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää, et­tä hal­li­tu­soh­jel­man ta­voit­tei­ta vie­dään yh­des­sä po­lii­si­hal­lin­non kans­sa eteen­päin ih­mis­ten ar­jen tur­val­li­suu­den pa­ran­ta­mi­sek­si, har­va-alu­ei­den yh­teis­työn ja po­lii­si­re­surs­sien li­sää­mi­sek­si sekä kat­ta­van toi­mi­pis­te­ver­kos­ton tur­vaa­mi­sek­si. Pit­kä­jän­tei­nen ra­hoi­tus tur­vaa par­hai­ten po­lii­sin toi­min­nan vah­vis­ta­mi­sen koko maas­sa. 

 

Sep­po Es­ke­li­nen

kan­sa­ne­dus­ta­ja (sd)

Po­lii­si­a­si­ain neu­vot­te­lu­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja

Lisää aiheesta

Kysely