JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
18.8.2021 6.00
Mielipiteet

Kes­ki-Kar­ja­lan kun­ta­joh­ta­jat tu­li­vat val­tuus­to­kau­den alus­sa esiin läm­pi­män yh­teis­työn mer­keis­sä. Ulos­tu­lo oli erit­täin ai­heel­li­nen, sil­lä Kes­ki-Kar­ja­la ei ole yh­teis­työ­ky­kyi­sim­pien seu­tu­kun­tien mai­nees­sa.

Yh­teis­työ­tä ra­paut­ti­vat ai­koi­naan ki­vil­le ka­rah­ta­neet kun­ta­lii­tos­ku­vi­ot. Ki­tee neu­vot­te­li kun­ta­lii­tok­ses­ta Rääk­ky­län kans­sa vuo­si­na 2007–2008, mut­ta mo­lem­mat luo­pui­vat sil­loin ai­keis­ta. Toh­ma­jär­vi on tor­ju­nut kun­ta­lii­tos­sel­vi­tyk­set Ki­teen ja muun Kes­ki-Kar­ja­lan kans­sa 2000-lu­vul­la kah­des­ti, 2007 ja 2011. Val­ti­o­neu­vos­to yrit­ti pak­ko­liit­tää Rääk­ky­lää Ki­tee­seen vie­lä 2017, mut­ta Rääk­ky­lä vas­tus­ti ja kor­kein hal­lin­to-oi­keus ku­mo­si lii­to­sai­keet.

Kun­tien si­säi­ses­sä toi­min­nas­sa nä­ky­vät vie­lä enem­män tai vä­hem­män to­teu­tu­nei­den kun­ta­lii­tos­ten jäl­jet. Vuo­den 2005 alus­ta lak­kau­tet­tiin Toh­ma­jär­ven ja Värt­si­län kun­nat ja pe­rus­ta­mal­la uu­si Toh­ma­jär­ven kun­ta. Tätä lii­tos­ta saa­tiin vään­tää kak­si ker­taa, kun Värt­si­lä vuot­ta ai­em­min tor­jui Toh­ma­jär­ven ai­keet. Ki­teen et­tä Ke­sä­lah­den kun­tien lii­tos tuli voi­maan vuo­den 2013 alus­sa.

Seu­tu­kun­nal­la on kan­ta­pään kaut­ta opit­tu ha­ke­maan yh­teis­työn voi­maa ko­ko­naan uu­sin kei­noin. Kun­ta­joh­ta­jien yh­tei­nen tah­to­ti­la on it­se­näi­si­nä kun­ti­na py­sy­mi­nen. Se on var­mas­ti kaik­kien kun­tien ja seu­tu­kun­nan etu. Po­si­tii­vis­ta oli näh­dä, et­tä men­nei­den vuo­sien pai­no­las­tit oli kun­ta­joh­ta­jien kes­ken ka­ris­tet­tu pois. Jos­ko nii­tä lop­pu­jen lo­puk­si oli kos­kaan ol­lut­kaan. Yl­lä mai­ni­tut kun­ta­lii­tos­vään­nöt vaan sai­vat yh­teis­työn näyt­tä­mään huo­nol­ta tai ole­mat­to­mal­ta.

Fak­ta­tie­to kui­ten­kin osoit­taa, et­tä Ki­tee-Rääk­ky­lä-Toh­ma­jär­vi -ak­se­lil­la yh­des­sä te­ke­mi­nen su­juu mai­net­ta pa­rem­min. Kun­ta­joh­ta­jien esil­le tuo­mis­sa ja suun­nit­te­lun al­la ole­vis­sa yh­teis­työ­ku­vi­ois­sa on usei­ta hy­viä ele­ment­te­jä, mil­lä pal­ve­lut saa­tai­siin tur­vat­tua.

Kun­ta­joh­ta­jil­la oli eri­tyi­ses­ti si­vis­tys- ja va­paa-ai­ka­toi­mi­a­lal­la osoit­taa pit­kä lis­ta yh­teis­työ­hank­kei­ta sekä suun­ni­tel­mia yh­teis­työn ke­hit­tä­mi­ses­tä. Tämä on mer­kit­tä­vää, sil­lä si­vis­tys­toi­mi­a­la on täl­lä het­kel­lä suu­rin kun­tien pää­tet­tä­vis­sä ole­vis­ta hal­lin­no­na­loil­ta.

Kun­nat ha­lu­a­vat pi­tää myös seu­dul­li­sen ke­hi­ty­syh­tiö KE­TIn voi­mis­saan. Kun­nat tie­tys­ti seu­raa­vat kriit­ti­ses­ti­kin ke­hi­ty­syh­ti­ön te­ke­mi­siä. Kun­nat ko­ke­vat KE­TIn alu­een elin­kei­no­e­lä­män kan­nal­ta tär­ke­ä­nä toi­mi­ja­na ja eri­tyi­ses­ti ka­na­va­na seu­tu­kun­taa laa­jem­paan yh­teis­työ­hön. Sa­moin kun­nat ovat ol­leet val­mii­ta pa­nos­ta­maan seu­tu­kun­nal­li­sen ke­hit­tä­mi­syh­dis­tys Kes­ki-Kar­ja­lan Je­ti­nan toi­min­taan.

Val­tuus­to­kau­den al­ka­es­sa ja kun­nal­li­sia stra­te­gi­oi­ta vii­la­tes­sa po­liit­tis­ten pää­tök­sen­te­ki­jöi­den­kin pi­tää muis­taa seu­tu­kun­nal­li­nen nä­kö­kan­ta.

Vah­vas­ti näyt­tää sil­tä, et­tä ai­kai­sem­mas­ta op­pi­nee­na tu­le­vai­suu­den edel­ly­tyk­siä py­ri­tään vah­vis­ta­maan. Vain yh­des­sä te­ke­mäl­lä Ki­tee, Rääk­ky­lä ja Toh­ma­jär­vi pys­ty­vät var­mis­ta­maan it­se­näi­syy­ten­sä ja pää­tök­sen­te­on py­sy­mi­sen lä­hel­lä asuk­kai­taan.

K.S.

Lisää aiheesta

Kysely