JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
12.8.2021 7.52
Mielipiteet

Susirajalta Suomen Manchesteriin

Au­to on pa­kat­tu täy­teen huo­ne­ka­lu­ja, vaat­tei­ta, kat­ti­loi­ta, as­ti­oi­ta, ver­ho­ja ja va­lo­ku­via. Ta­va­roi­ta on han­kit­tu kirp­pu­to­reil­ta, kau­pois­ta, ko­toa ja mum­min vin­til­tä. Kum­mi­tä­ti on jak­sa­nut link­kail­la tori-il­moi­tuk­sia ret­rois­ta tv-ta­sois­ta ja van­hem­mat aut­ta­neet hoi­ta­maan muut­toon liit­ty­viä käy­tän­nön asi­oi­ta. Nyt au­ton keu­la osoit­taa koh­ti Tam­pe­ret­ta. Jän­nit­tää, it­ket­tää ja hir­vit­tää, mut­ta sa­maan ai­kaan ei malt­tai­si odot­taa uut­ta eri­lais­ta elä­mää ja sen tuo­mia muu­tok­sia.

Pää­tös läh­teä opis­ke­le­maan lä­hes vii­den­sa­dan ki­lo­met­rin pää­hän oli sa­maan ai­kaan help­po ja vai­kea. Oman unel­ma-am­ma­tin ta­kia läh­ti­sin var­maan vaik­ka Ina­riin, mut­ta sa­maan ai­kaan vaa­ka­ku­pis­sa pai­naa per­he, ys­tä­vät, pie­nen ky­län tun­nel­ma ja tu­tut ko­ti­mai­se­mat. Muu­tos tu­lee ole­maan iso, vaik­ka­kin eh­kä ihan tar­peel­li­nen. It­sel­le­ni ja var­mas­ti mo­nel­le muul­le­kin nuo­rel­le te­kee ihan hy­vää läh­teä äi­din ruo­ka­pa­doil­ta ja ope­tel­la keit­tä­mään ne pe­ru­nat ihan it­se. Ko­tiin voi kui­ten­kin soit­taa ja pyy­tää apua. Oma ko­ke­muk­se­ni on­kin ai­na ol­lut, et­tä yk­sin ei tar­vit­se pär­jä­tä.

Uu­teen ja isoon kau­pun­kiin muut­ta­es­sa on mon­ta asi­aa, jot­ka mie­ti­tyt­tä­vät. On­ko kou­lus­sa oman­hen­ki­siä ih­mi­siä? Al­kaa­ko kau­pun­ki tun­tua ko­dil­ta? Mi­ten so­peu­tuu sii­hen, et­tei ko­to­na ai­na ole­kaan mui­ta­kin? On­ko olo usein yk­si­näi­nen? Us­kal­taa­ko ul­ko­na liik­kua il­tai­sin yk­sin il­man, et­tä tar­vit­see pe­lä­tä jon­kun huu­te­le­van tai ah­dis­te­le­van? Ko­ti­ko­to­na Toh­ma­jär­vel­lä ei ole tar­vin­nut pa­hem­min miet­tiä moi­sia asi­oi­ta. Sil­ti luu­len, et­ten ole yk­sin aja­tus­te­ni kans­sa, vaik­ka moni on­kin jo alun pe­rin läh­töi­sin isom­mas­ta kau­pun­gis­ta.

So­peu­tu­mi­nen uu­teen ym­pä­ris­töön on kui­ten­kin lop­pu­pe­leis­sä pit­käl­ti it­ses­tä kiin­ni. Ku­kaan ei pa­ko­ta py­sy­mään vain nel­jän sei­nän si­säl­lä yk­si­nään tai kiel­lä te­ke­mäs­tä mi­tään mie­len­kiin­tois­ta omas­sa ar­jes­saan. Yk­sin asu­mi­nen mah­dol­lis­taa oman elä­män te­ke­mi­sen juu­ri sel­lai­sek­si kuin it­se ha­lu­aa. Omal­la koh­dal­la­ni lem­pi­a­si­oi­ta­ni ovat ko­din si­sus­ta­mi­nen, uu­siin ih­mi­siin tu­tus­tu­mi­nen, omis­ta raha-asi­ois­ta ja ta­lou­des­ta huo­leh­ti­mi­nen, va­paus teh­dä mitä ha­lu­aa ja yli­pään­sä it­se­näis­ty­mi­nen ja vas­tuun ot­ta­mi­nen.

Nii­tä, joil­la opis­ke­lu­pai­kan ha­ke­mi­nen on vie­lä edes­sä­päin, ke­hot­tai­sin miet­ti­mään omia vaih­to­eh­to­ja myös oman mu­ka­vuu­sa­lu­een ul­ko­puo­lel­ta. On­ko se lä­hin opis­ke­lu­paik­ka oi­ke­as­ti se, min­ne ha­lu­at vai sat­tuu­ko se nyt vain ole­maan lä­him­pä­nä ja kaik­ki ka­ve­rit­kin ovat me­nos­sa sin­ne? Tot­ta kai nä­mä­kin pe­rus­teet ovat hy­viä, mut­ta kan­nat­taa sil­ti ol­la avoin kai­kel­le uu­del­le. Myös van­hem­pien oli­si hyvä muis­taa ol­la kan­nus­ta­via lap­sien­sa unel­mien suh­teen, sil­lä joil­le­kin tun­tuu ole­van tär­ke­äm­pää, et­tä oma jäl­ki­kas­vu seu­raa esi­mer­kik­si sa­mois­sa ja­lan­jäl­jis­sä, joi­ta he it­se ovat kul­ke­neet. Elä­mää ele­tään kui­ten­kin vain it­se­äm­me var­ten, ei­kä sil­loin kan­na­ta an­taa ko­vin suur­ta pai­no­ar­voa mui­den mie­li­pi­teil­le.

Em­ma Hyt­ti­nen

Kir­joit­ta­ja on Värt­si­läs­tä Tam­pe­reel­le muut­ta­nut 18-vuo­ti­as nuo­ri, joka aloit­taa en­si­hoi­to-opin­not TAM­Kis­sa ja ha­kee opin­to­jen ohes­sa haa­vei­den­sa opi­nah­joon Po­lam­kiin.

Lisää aiheesta

Kysely