JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
22.1.2019 15.02
Mielipiteet

Hyvän olon ainekset ovat vierellämme

Ter­ve­tu­loa Koti-Kar­ja­la -leh­den pa­riin näin tiis­tai­na!

Seu­raa­va leh­tem­me il­mes­tyy tors­tai­na hy­vin­voin­ti­tee­man mer­keis­sä. Lu­vas­sa on jut­tu­ja muun mu­as­sa viih­ty­vyy­des­tä, elä­män­laa­dus­ta ja hy­vin­voin­ti­a­lan pal­ve­luis­ta.

Tee­ma­jut­tu­jen ko­ko­a­mi­nen nos­taa esiin aja­tuk­sen, mitä me kä­si­täm­me hy­vin­voin­nil­la ja mitä hyvä olo on?

Olem­me­ko hy­vin­voi­via sil­loin, kun olem­me on­nel­li­sia, ener­gi­siä ja vah­vo­ja? Vai sil­loin, kun olem­me rau­hal­li­sia, va­pau­tu­nei­ta ja ren­tou­tu­nei­ta? Huo­le­ton, ta­sa­pai­noi­nen ja luot­ta­vai­nen olo luo ai­na­kin hy­vin­voin­tia - ei­kö vain?

Yh­tä vas­taus­ta ky­sy­myk­seen hy­vään oloon pää­se­mi­sek­si ei var­mas­ti ole. Jo­kai­nen saa­vut­taa hy­vän olon omal­la ta­val­laan ja ko­ke­mus hy­väs­tä olos­ta on ai­na hen­ki­lö­koh­tai­nen. Oli tapa mikä ta­han­sa, yk­si asia nii­tä kui­ten­kin yh­dis­tää: kai­kis­sa ta­voi­tel­laan ta­val­la tai toi­sel­la stres­si­ta­son alen­ta­mis­ta ja ren­tou­tu­mis­ta, mikä ai­na­kin ny­ky­a­jan kii­rei­ses­sä ja te­hok­kuut­ta ha­ke­vas­sa elä­män­ta­vas­sa on en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää.

On­nek­si meil­lä tääl­lä ”syr­jä­seu­dul­la” asu­vil­la on etuo­i­keu­tet­tu mah­dol­li­suus ha­kea hy­vää oloa. Tämä tu­lee mie­leen, kun käy vaik­ka­pa jo Hel­sin­gis­sä. Mo­nen tääl­tä ko­toi­sin ole­van kom­ment­ti on, et­tä en pit­kään Hel­sin­gis­sä - tai mis­sään suur­kau­pun­gin syk­kees­sä - jak­sai­si.

Ren­tou­tu­mi­nen on luon­nol­lis­ta ih­mi­sel­le, joka elää lä­hel­lä luon­toa. Hän yk­sin­ker­tai­ses­ti heit­täy­tyy se­läl­leen nur­mi­kol­le ja naut­tii elä­mäs­tä. Hän voi va­ras­toi­da it­seen­sä hy­vää oloa har­joit­te­le­mal­la ak­tii­vi­ses­ti ren­tou­tu­mis­ta. Kun li­hak­set ren­tou­tu­vat, myös mie­li pääs­tää ir­ti ja kiel­tei­set tun­teet, ja ne pois­tu­vat. On­nek­si heil­lä­kin, joil­la ei ole mah­dol­li­suut­ta pääs­tä luon­non lä­hel­le on käy­tös­sään mie­li­ku­vat. Nii­den­kin kaut­ta voi ren­tou­tua.

Luon­non­lä­hei­syys voi­kin ol­la ar­vok­kain­ta pää­o­maa, mitä tu­le­vai­suu­den yh­teis­kun­taa ra­ken­ta­vat ih­mi­set saat­ta­vat tar­vi­ta. Täl­tä poh­jal­ta on hyvä us­koa, et­tä meil­le vie­lä niin lä­hei­set luon­to, hil­jai­suus jopa pi­meys ovat tu­le­vai­suu­des­sa ar­vol­taan ai­van uu­del­la ta­sol­la. Kai­ku­ja sii­tä al­kaa jo kuu­lua, kun mat­kai­lu­a­lal­la ale­taan en­tis­tä enem­män ar­vos­taa luon­non­rau­haa. Ny­kyi­set tie­to­lii­ken­neyh­tey­det mah­dol­lis­ta­vat myös työn­te­on ren­tout­ta­van luon­non hel­mas­sa.

---

Niin, mik­si Koti-Kar­ja­la tuli poik­keuk­sel­li­ses­ti tä­nään, tiis­tai­na?

Sik­si, et­tä ha­lu­am­me vie­dä tee­ma­leh­tem­me jut­tu­jen myö­tä hy­vää oloa ta­val­lis­ta use­am­paan ta­lou­teen Kes­ki-Kar­ja­las­sa, mut­ta ja­ke­luo­pe­raat­to­rim­me Pos­ti on päät­tä­nyt, et­tä laa­ja ja­ke­lu on mah­dol­lis­ta vain tors­tai­na. En­si vii­kol­la olem­me taas nor­maa­lis­sa kes­ki­viik­ko-per­jan­tai -ryt­mis­sä. Seu­raa­va il­mes­ty­mis­päi­vän poik­keus on hel­mi­kuun 19. tiis­tai­na.

KS

Lisää aiheesta

Kysely