JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kiteen Seudun Osuuspankin asiakkuusneuvoja Ninni Sohkanen rohkaisee jokaista etsimään itselleen sopivimman tavan säästää sekä sijoittaa.

Kiteen Seudun Osuuspankin asiakkuusneuvoja Ninni Sohkanen rohkaisee jokaista etsimään itselleen sopivimman tavan säästää sekä sijoittaa.

Roosa Sallinen

12.8.2021 10.05
Talous

Sijoittaminen opettaa talouden hallintaa

KI­TEE

Roo­sa Sal­li­nen

Ta­lou­den­hal­lin­ta, sääs­tä­mi­nen ja si­joit­ta­mi­nen mah­dol­lis­ta­vat ta­lou­del­lis­ta liik­ku­ma­va­raa sil­loin, kun sitä tar­vit­see: esi­mer­kik­si asun­toa tai au­toa os­ta­es­sa tai elä­kei­kää aja­tel­len. Si­joit­ta­mi­nen on sääs­tä­mis­tä, jos­sa raha ei ma­kaa pas­sii­vi­ses­ti ti­lil­lä, vaan te­kee töi­tä puo­les­ta­si. Si­joit­ta­mi­ses­sa tär­kein­tä ei ole si­joi­tet­tu mää­rä, vaan ai­ka tuo po­ten­ti­aa­li­ses­ti pa­rem­mat tuo­tot. Sik­si si­joit­ta­mi­nen oli­si­kin hyvä aloit­taa jo nuo­re­na. Ki­teen Seu­dun Osuus­pan­kin asi­ak­kuus­neu­vo­ja Nin­ni Soh­ka­nen ker­too, mi­ten si­joit­ta­mi­ses­sa pää­see al­kuun.

On­ko si­joit­ta­mi­nen vain “pu­ku­mies­ten” hom­maa?

– Si­joit­ta­mi­nen on ai­na ajan­koh­tai­nen asia ja kaik­kien kan­nat­tai­si se aloit­taa vaik­ka­pa pie­nel­lä kuu­kau­si­sum­mal­la.

Nuo­re­na aloi­tet­tu si­joit­ta­mi­nen mah­dol­lis­taa pi­dem­män si­joi­tus­nä­ky­män ja sen myö­tä po­ten­ti­aa­li­ses­ti suu­rem­pia tuot­to­ja. Täl­lä vii­ta­taan sii­hen, et­tä vii­mei­sen sa­dan vuo­den ai­ka­na osak­keet ovat tuot­ta­neet par­hai­ten: kes­ki­mää­räi­nen vuo­si­tuot­to on ol­lut noin 7 pro­sent­tia pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä.

– Laa­jem­min aja­tel­tu­na si­joit­ta­mi­nen ei ope­ta pel­käs­tään si­joit­ta­mi­ses­ta, vaan myös oman ta­lou­den hal­lin­nas­ta sekä yh­teis­kun­nas­ta.

Alai­käi­sen si­joit­ta­mi­seen tar­vi­taan van­hem­pien lupa. Si­joit­ta­mi­nen kan­nat­taa sil­ti aloit­taa en­nen 18 vuo­den ikää, jos se vain kiin­nos­taa ja sii­hen on mah­dol­li­suus.

Pi­tää­kö ol­la ri­kas, et­tä voi aloit­taa si­joit­ta­mi­sen?

– Ihan pie­nil­lä­kin sum­mil­la voi aloit­taa, jo 10 eu­rol­la pää­see al­kuun.

Si­joit­ta­mi­nen on muu­ten­kin jär­ke­vää teh­dä pie­nis­sä eris­sä ei­kä suu­ria sum­mia ker­ral­la. Näin saa­daan ai­kaan ajal­lis­ta ha­jaut­ta­mis­ta.

Osak­kei­siin si­joit­ta­es­sa al­ku­sum­man kan­nat­taa kui­ten­kin ol­la vä­hän suu­rem­pi, sil­lä täl­löin kau­pan­käyn­ti­ku­lut ovat pie­nem­mät.

– Esi­mer­kik­si 500 eu­roa on hyvä sum­ma aja­tel­len osa­ke­si­joit­ta­mis­ta.

En­nen si­joit­ta­mi­sen aloit­ta­mis­ta läh­de­tään liik­keel­le sii­tä, mikä on tu­le­van si­joit­ta­jan si­joi­tus­st­ra­te­gia.

– Si­joi­tusp­ro­fii­lil­la sel­vi­te­tään si­joit­ta­jan ta­voit­teet.

Mis­tä tie­dän, mikä si­joi­tus­ta­pa on mi­nul­le pa­ras?

Koh­teet si­joit­ta­mi­sel­le va­li­taan asi­ak­kaan tar­pei­den, kiin­nos­tuk­sen, ar­vo­jen sekä ris­kin­sie­to­ky­vyn mu­kaan.

– Täy­tyy poh­tia, mikä on oma ris­kin­sie­to­ky­ky. Ris­ki­tön­tä si­joit­ta­mis­ta ei ole ole­mas­sa­kaan.

Si­joit­taa voi muun mu­as­sa osak­kei­siin sekä ra­has­toi­hin. Osa­ke­si­joit­ta­mi­ses­sa si­joi­te­taan suo­raan pörs­siyh­ti­öi­hin. Hel­poim­mil­laan voi ra­has­to­si­joit­taa, jol­loin si­joit­ta­mi­sen voi teh­dä au­to­ma­ti­soi­mal­la tie­tyn sum­man siir­ty­mään ti­lil­tä suo­raan va­lit­tuun ra­has­toon. Näin si­joit­ta­mi­nen on sääs­tä­mi­sen kal­tai­nen toi­min­to.

Vii­me vuo­si­na suo­si­oon ovat nous­seet in­dek­si­ra­has­tot sekä ETF-ra­has­tot. In­dek­si­ra­has­to seu­raa jon­kin tie­tyn pörs­sin ke­hi­tys­tä mark­ki­noil­la ja si­joit­taa sen mu­kaan yri­tys­ten osak­kei­siin tai hyö­dyk­kei­siin. ETF:n (Exc­han­ge Tra­ded Fund) kaut­ta puo­les­taan pää­set si­joit­ta­maan pörs­si­no­tee­rat­tu­ja ra­has­to­ja.

En­tä jos pörs­si kaa­tuu?

Si­joit­ta­mi­seen saat­taa liit­tyä pal­jon en­nak­ko­luu­lo­ja ja pel­ko­ja.

– Mark­ki­noi­den hei­lun­nan ta­kia oli­si hyvä ha­jaut­taa omia si­joi­tuk­si­aan ajal­li­ses­ti.

Hei­lu­mi­nen voi tun­tua var­sin­kin al­kuun en­si­si­joit­ta­jas­ta pe­lot­ta­val­ta, mut­ta si­joi­tus­ten ar­von vaih­te­lu on nor­maa­lia. Täl­löin pi­täi­si py­syä si­joi­tus­st­ra­te­gi­as­saan, sil­lä var­sin­kin pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä kurs­sien vaih­te­lu on nor­maa­lia. On kui­ten­kin hyvä muis­taa, et­tä si­joi­te­tut ra­hat on mah­dol­lis­ta me­net­tää, jo­ten älä si­joi­ta ra­ho­ja, joi­ta tar­vit­set lä­hi­ai­koi­na tai jo­ka­päi­väi­siin me­noi­hin.

Voi­ko van­hem­pi si­joit­taa lap­sel­leen heti syn­ty­män jäl­keen?

Lap­sel­le sääs­tä­mi­nen on tu­le­vai­suut­ta aja­tel­len jär­ke­vää, sil­lä pie­nis­tä­kin sääs­töis­tä ker­tyy esi­mer­kik­si si­joit­ta­mi­sen kaut­ta tai sääs­tö­ti­lil­lä hyvä pe­sä­mu­na opin­to­ja ja tu­le­via han­kin­to­ja var­ten.

– Pie­nel­le lap­sel­le si­joit­ta­mi­nen on li­sään­ty­nyt to­del­la pal­jon.

Sääs­tö­ti­lil­lä ra­hat ei­vät juu­ri­kaan kas­va kor­koa, mut­ta pi­dem­män ai­ka­vä­lin si­joit­ta­mi­sel­la pääs­tään esi­mer­kik­si ra­has­to­jen kaut­ta naut­ti­maan kor­koa ko­rol­le -il­mi­ös­tä.

En­tä jos en ole vie­lä val­mis si­joit­ta­maan?

Jos ei ole val­mis si­joit­ta­maan, kan­nat­taa aloit­taa sääs­tä­mi­ses­tä. Ylei­se­nä nyrk­ki­sään­tö­nä sääs­tä­mi­seen Soh­ka­nen muis­tut­taa, et­tä jo­kai­sel­la oli­si hyvä ol­la sääs­tös­sä kol­men kuu­kau­den tu­lo­jen ver­ran ra­haa yl­lät­tä­viä me­no­ja tai elä­män­ti­lan­teen muu­tos­ta var­ten.

– Oli­si hyvä lait­taa esi­mer­kik­si 5 pro­sent­tia omis­ta kuu­kau­si­tu­lois­ta sääs­töön.

Osuus­pan­kil­la on myös luo­tu säh­köi­nen sääs­tö­li­pas toi­min­to, jon­ka avul­la mak­sa­es­sa­si kor­til­la pie­ni sum­ma siir­tyy os­ton yh­tey­des­sä sääs­tö­lip­paa­seen. Sääs­tä­mi­seen liit­ty­en Soh­ka­nen mai­nit­see myös elä­ke­sääs­tä­mi­sen sekä ASP-sääs­tä­mi­sen.

– ASP on to­del­la hyvä, sil­lä sii­tä saa hy­vää kor­koa. Pit­kän ai­kaa ASP-ti­lien avaa­mi­sen puo­lel­la oli hil­jai­sem­paa, mut­ta nyt se on taas li­sään­ty­nyt.

Kui­ten­kin lo­pul­ta on tär­kein­tä, et­tei ku­lu­ta kaik­kia va­ro­jaan.

– Sil­lä ei lo­pul­ta ole mer­ki­tys­tä, mil­lä ta­val­la sääs­tää, kun­han sääs­tää. Ai­na on hyvä ai­ka aloit­taa sääs­tä­mi­nen. Ei­len oli pa­ras het­ki, mut­ta hy­vin eh­tii tä­nään­kin aloit­taa.

Lisää aiheesta

Kysely