JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Eteläiset ja itäiset ilmavirtaukset ovat tuoneet myös Suomeen erittäin pahan perunatuholaisen, koloradonkuoriaisen.

Eteläiset ja itäiset ilmavirtaukset ovat tuoneet myös Suomeen erittäin pahan perunatuholaisen, koloradonkuoriaisen.

Juha Marienberg

21.7.2021 11.26
Uutiset

Tarkasta perunaviljelmäsi kolora­don­kuo­riaisen varalta

Tui­ja Ma­rien­berg

Ke­sän en­sim­mäi­nen ko­lo­ra­don­kuo­ri­ai­se­siin­ty­mä on var­mis­tu­nut Hä­meen­lin­nan Tuu­lok­sen am­mat­ti­vil­jel­mäl­lä.

Pe­ru­nan­vil­je­li­jöi­den sekä pe­ru­nan ja mui­den koi­so­kas­vien pals­ta­vil­je­li­jöi­den on nyt syy­tä tark­kail­la pe­ru­na­kas­vus­to­jaan ko­lo­ra­don­kuo­ri­ai­sen va­ral­ta. Epäi­lyis­tä tu­lee il­moit­taa Ruo­ka­vi­ras­tol­le.

– Tor­jun­ta on sitä hel­pom­paa, mitä ai­kai­sem­min esiin­ty­mä to­de­taan. Jos kuo­ri­ai­nen pää­see va­kiin­tu­maan alu­eel­lem­me, sii­tä on vai­kea pääs­tä eroon, pai­not­taa yli­tar­kas­ta­ja At­ro Vir­ta­nen Ruo­ka­vi­ras­ton kas­vin­ter­vey­syk­si­kös­tä.

– Oma­toi­mi­seen tor­jun­taan ei kui­ten­kaan pidä ryh­tyä, kos­ka se vai­keut­taa tor­jun­ta­toi­mien on­nis­tu­mis­ta.

Tor­jun­ta aloi­tet­tu heti

Ruo­ka­vi­ras­to sai sun­nun­tai­na 18. hei­nä­kuu­ta pe­ru­nan­vil­je­li­jäl­tä ku­va­vies­tin ko­lo­ra­don­kuo­ri­ai­sen touk­ka­pe­säk­kees­tä. Maa­nan­tai­na 19. hei­nä­kuu­ta epäi­ly var­mis­tet­tiin ja tor­jun­ta aloi­tet­tiin.

Kuo­ri­ai­se­siin­ty­mä on en­sim­mäi­nen vii­teen vuo­teen. Ke­säl­lä 2016 ko­lo­ra­don­kuo­ri­ai­sis­ta ta­vat­tiin hei­nä­kuun alus­sa Kou­vo­las­ta yk­si esiin­ty­mä.

Yk­sit­täi­siä ko­lo­ra­don­kuo­ri­ai­sia on to­det­tu ai­na sil­loin täl­löin kul­keu­tu­neen eri­lais­ten kas­vi­tuot­tei­den ja mui­den­kin tuot­tei­den tai kul­je­tus­vä­li­nei­den mu­ka­na ko­lo­ra­don­kuo­ri­ai­sen esiin­ty­mä­a­lu­eil­ta Kes­ki-Eu­roo­pas­ta, Bal­ti­as­ta tai Ve­nä­jäl­tä.

Laa­ja­mit­tai­sin­ta oli vuon­na 2015, jol­loin kuo­ri­ai­se­siin­ty­miä ha­vait­tiin yh­teen­sä 14. Ete­lä-Kar­ja­las­sa oli tuol­loin Imat­ral­la kak­si esiin­ty­mää. Lap­peen­ran­nas­sa kuu­si, Le­mil­lä kak­si ja Ruo­ko­lah­del­la kak­si. Ete­lä-Sa­vos­sa esiin­ty­mät oli­vat sekä Piek­sä­mä­el­lä et­tä Sa­von­lin­nas­sa.

Löy­dök­sis­tä var­hai­sin oli 2. hei­nä­kuu­ta Imat­ral­ta ja myö­häi­sin 6. elo­kuu­ta Lap­peen­ran­nas­ta.

Älä sot­ke lep­pä­kert­tuun

Pe­ru­na­kas­vus­tos­ta voi löy­tyä ai­kui­sia ko­lo­ra­don­kuo­ri­ai­sia ja touk­kia. Ai­kui­nen kuo­ri­ai­nen on noin sent­ti­met­rin mit­tai­nen ja hel­pos­ti tun­nis­tet­ta­vis­sa: kel­tai­ses­sa se­läs­sä on 10 mus­taa pit­kit­täis­rai­taa, etu­sel­kä on orans­si ja sii­nä on mus­tia pilk­ku­ja.

Tou­kan ku­pe­ra sel­kä­o­sa on orans­sin­pu­ner­ta­va, pää on mus­ta ja kyl­kien ala­o­sas­sa on kak­si ri­viä mus­tia pilk­ku­ja. Täy­si­kas­vui­nen touk­ka on hie­man yli sent­ti­met­rin mit­tai­nen.

Vas­ta­kuo­riu­tu­neet tou­kat ovat tum­mah­ko­ja, 1-2 mil­li­met­rin pi­tui­sia, mut­ta ke­hit­ty­vät no­pe­as­ti nor­maa­li­ko­koi­sik­si.

Kan­nat­taa huo­mi­oi­da, et­tä lep­pä­ker­tun ko­te­lo­vai­he muis­tut­taa vä­ri­tyk­sel­tään ja muo­dol­taan ko­lo­ra­don­kuo­ri­ai­sen touk­ka­vai­het­ta. Li­säk­si ko­ti­puu­tar­has­sa esiin­tyy pal­jon ylei­siä hyön­tei­siä, jot­ka syö­vät kas­vien leh­tiä.

Tar­kas­ta­ja te­kee la­ji­mää­ri­tyk­sen

Ko­lo­ra­don­kuo­ri­ai­sen ai­kui­set kuo­ri­ai­set ja tou­kat syö­vät aluk­si pe­ru­nan leh­det rei­käi­sik­si. Var­si­nai­sen tu­ho­työn te­ke­vät tou­kat, jot­ka mas­soit­tain esiin­ty­es­sään syö­vät leh­det lä­hes ko­ko­naan. Syö­dyt pe­ru­na­var­sis­tot muo­dos­ta­vat kas­vus­toon hel­pos­ti ha­vait­ta­via pe­säk­kei­tä.

Kun epäi­let löy­tä­nee­si ko­lo­ra­don­kuo­ri­ais­ta, ota epäi­lyt­tä­vät kuo­ri­ai­set, tou­kat tai leh­del­lä ole­vat mu­na­ryh­mät tal­teen, il­moi­ta ha­vain­nos­ta ja odo­ta tar­kas­ta­jan käyn­tiä. Tar­kas­ta­ja te­kee kuo­ri­ai­sen la­ji­mää­ri­tyk­sen.

Mer­kit­se kuo­ri­ai­sen löy­ty­mis­paik­ka pel­toon ke­pil­lä, jot­ta paik­ka löy­tyy myö­hem­min. Älä tal­laa älä­kä se­koi­ta kas­vus­toa. Kes­key­tä työ­si pe­ru­na­maal­la, kun­nes olet il­moit­ta­nut ha­vain­nos­ta kas­vin­tar­kas­ta­jal­le ja kes­kus­tel­lut ti­lan­tees­ta.

Jos epäilet löytäneesi koloradonkuoriaisia, ota ne talteen, jotta havainto voidaan varmistaa. Tarkastaja tekee kuoriaisen lajimäärityksen.

Jos epäilet löytäneesi koloradonkuoriaisia, ota ne talteen, jotta havainto voidaan varmistaa. Tarkastaja tekee kuoriaisen lajimäärityksen.

Juha Marienberg

Il­moi­ta kai­kis­ta epäi­lyis­tä

Ruo­ka­vi­ras­to ke­hot­taa il­moit­ta­maan kai­kis­ta ko­lo­ra­don­kuo­ri­ai­se­päi­lyis­tä. Il­moi­tuk­sen voi teh­dä vir­ka-ai­ka­na pu­he­li­mel­la nu­me­roon 040 8014407. Il­moi­tuk­sen voi teh­dä myös ku­van kera mul­ti­me­di­a­vies­ti­nä tai What­sApp-vies­ti­nä.

Epäi­lys­tä voi myös il­moit­taa net­ti­lo­mak­keel­la tai säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen kas­vin­ter­veys@ruo­ka­vi­ras­to.fi. Lii­tä il­moi­tuk­seen kuva löy­tä­mäs­tä­si kuo­ri­ai­ses­ta.

Ruo­ka­vi­ras­to an­taa oh­jeet jat­ko­toi­mis­ta. Tar­kas­ta­ja käy tar­vit­ta­es­sa pai­kan pääl­lä var­mis­ta­mas­sa kuo­ri­ais­ha­vain­non. Jos ky­sees­sä on ko­lo­ra­don­kuo­ri­ai­nen, tar­kas­ta­ja an­taa oh­jeet jat­ko­toi­men­pi­teis­tä.

Lisää aiheesta

Kysely