JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
12.12.2018 10.04
Mielipiteet

Onnea 101-vuotias Suomi!

Hoi­vat­kaa, koh­ta pois­sa on vel­jet

Muis­ta­kaa, heil­le kal­lis ol’ maa

Ker­to­kaa las­ten lap­sil­le lau­luin

Him­me­tä ei muis­tot kos­kaan saa

Ka­ler­vo Hä­mä­läi­sen 1980-lu­vun lop­pu­puo­lel­la sä­vel­tä­mä ja sa­noit­ta­ma Ve­te­raa­nien il­ta­huu­to saa ih­mi­set lii­kut­tu­maan jäl­leen huo­men­na, jol­loin Suo­mi juh­lii ja si­ni­ris­ti­li­put nou­se­vat sal­koi­hin maam­me it­se­näi­syy­den kun­ni­ak­si.

Suo­men it­se­näi­syys ei ole it­ses­tään­sel­vyys. It­se­näi­syy­den säi­ly­mi­sen puo­les­ta tais­tel­leil­le hin­ta oli kova.

Vuo­si­na 1939-1945 so­tiin osal­lis­tui noin 600 000 mies­tä ja 100 000 nais­ta. Rin­ta­mal­le jou­tu­neis­ta nuo­rim­mat oli­vat 17-vuo­ti­ai­ta.

Tal­vi­so­das­sa, jat­ko­so­das­sa ja La­pin so­das­sa kaa­tui tai ka­to­si yli 90 000 ih­mis­tä. Haa­voit­tu­nei­ta oli yli 200 000.

Val­ta­o­sa heis­tä oli nuo­ria, par­haas­sa iäs­sä ol­lei­ta mie­hiä. Esi­mer­kik­si tal­vi­so­das­sa kuol­leis­ta puo­let oli al­le 28-vuo­ti­ai­ta.

Rin­ta­mal­ta pa­lan­neis­ta­kin joka nel­jäs oli saa­nut py­sy­vän so­ta­vam­man. So­dat jät­ti­vät jäl­keen­sä 30 000 les­keä ja yli 50 000 so­ta­or­poa.

Tä­män vuo­den alus­sa ve­te­raa­ne­ja oli 14 000. Hei­dän lu­ku­mää­rän­sä pie­ne­nee koko ajan, on­han ve­te­raa­nien kes­ki-ikä jo noin 94 vuot­ta.

On ar­vi­oi­tu, et­tä vii­den­tois­ta vuo­den pääs­tä ve­te­raa­ne­ja on elos­sa enää al­le kym­me­nen.

Il­man näi­tä isän­maam­me edes­tä uh­rau­tu­nei­ta ih­mi­siä me em­me nyt oli­si täs­sä juh­li­mas­sa Suo­mea, joka on ol­lut it­se­näi­nen jo 101 vuot­ta.

4. jou­lu­kuu­ta 1917 Suo­men sil­loi­nen hal­li­tus, Svin­huf­vu­din se­naat­ti, an­toi esi­tyk­sen Suo­men ju­lis­tau­tu­mi­ses­ta it­se­näi­sek­si. 6. jou­lu­kuu­ta 1917 Suo­men edus­kun­ta hy­väk­syi esi­tyk­sen.

Maam­me it­se­näi­syy­den al­ku­vai­hees­sa it­se­näi­syys­päi­väk­si oli usei­ta vaih­to­eh­to­ja.

Va­paus­so­dan päät­ty­mi­sen kun­ni­ak­si Hel­sin­gis­sä jär­jes­tet­tiin suu­ri voi­ton­pa­raa­ti 16. tou­ko­kuu­ta 1918, jon­ka oi­keis­to ha­lu­si ni­me­tä it­se­näi­syys­päi­väk­si.

Va­sem­mis­ton eh­do­tus oli 15. mar­ras­kuu­ta 1917, jol­loin kan­san­val­taa edus­ta­nut Suo­men edus­kun­ta oli ju­lis­tau­tu­nut kor­keim­man val­lan käyt­tä­jäk­si.

Kun it­se­näi­syys­ju­lis­tuk­sen hy­väk­sy­mi­ses­tä oli 6. jou­lu­kuu­ta 1918 ku­lu­nut vuo­si, aka­tee­mi­set pii­rit juh­lis­ti­vat vuo­si­päi­vää. Laa­jem­min tätä päi­vää on vie­tet­ty it­se­näi­syys­päi­vä­nä vuo­des­ta 1919, jol­loin val­ti­o­neu­vos­to mää­rä­si päi­vän va­paa­päi­väk­si val­ti­on vi­ras­tois­sa, kou­luis­sa ja tuo­mi­ois­tui­mis­sa.

It­se­näi­sen Suo­men sym­bo­li, oma kan­sal­lis­lip­pu, täyt­ti tänä vuon­na sata vuot­ta. 28.5.1918 edus­kun­ta hy­väk­syi Suo­men val­ti­o­lo­puk­si poh­jois­mai­seen ris­ti­lip­puun poh­jau­tu­vat si­ni­ris­ti­li­pun, jos­sa on val­koi­sel­la poh­jal­la me­ren­si­ni­nen ris­ti. Se­naat­ti vah­vis­ti lain seu­raa­va­na päi­vä­nä.

Yl­peyt­tä ja kii­tol­li­suut­ta tun­tien voim­me huo­men­na kat­soa si­ni­val­koi­sen lip­pum­me lie­hu­mis­ta ja lau­laa Maam­me-lau­lua tai kuun­nel­la Fin­lan­di­aa ja Ve­te­raa­nin il­ta­huu­toa.

Kii­tos, Ve­te­raa­nit. Tei­dän an­si­os­tan­ne saam­me elää ja asua maa­il­man par­haas­sa maas­sa!

TM

Lisää aiheesta

Kysely