JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kuka tahansa voi osallistua 23.-25. heinäkuuta Lepakkobongaukseen ja ilmoittaa tunnin ajalta lepakkohavaintoja.

Kuka tahansa voi osallistua 23.-25. heinäkuuta Lepakkobongaukseen ja ilmoittaa tunnin ajalta lepakkohavaintoja.

Rasmus Karlsson

20.7.2021 8.57
Uutiset

Bongaa lepakko!

Tui­ja Ma­rien­berg

Suo­men le­pak­ko­tie­teel­li­nen yh­dis­tys ry jär­jes­tää hei­nä­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na (23.–25. hei­nä­kuu­ta 2021) kan­sal­li­sen Le­pak­ko­bon­gauk­sen.

Ta­pah­tu­man ide­a­na on ha­vain­noi­da le­pa­koi­ta yh­den tun­nin ajan oma­va­lin­tai­ses­sa pai­kas­sa, esi­mer­kik­si oman ke­sä­mö­kin pi­has­sa, puis­tos­sa tai lä­hel­lä si­jait­se­van ve­sis­tön ran­nas­sa.

Le­pak­ko­bon­gauk­seen voi osal­lis­tua kuka ta­han­sa le­pa­kois­ta kiin­nos­tu­nut, sil­lä au­rin­gon las­ket­tua le­pa­koi­ta löy­tää len­te­le­mäs­tä yl­lät­tä­vän mo­nes­ta pai­kas­ta. Eri­tyis­tä asi­an­tun­te­mus­ta ei osal­lis­tu­mi­seen vaa­di­ta.

Le­pa­koi­ta voi ha­vain­noi­da sil­mä­mää­räi­ses­ti tai le­pak­ko­de­tek­to­ril­la, joka muun­taa le­pa­koi­den lä­het­tä­mät ult­ra­ää­net ih­mis­kor­vin kuul­ta­vik­si. Koh­tee­na on sekä la­ji­ha­vain­not et­tä yk­si­lö­mää­rät.

Voit ky­syä le­pa­kois­ta

Ta­pah­tu­man yh­tey­des­sä jär­jes­te­tään per­jan­tai-il­ta­na 23. hei­nä­kuu­ta le­pa­koi­den har­ras­tuk­seen ja tut­ki­muk­seen liit­ty­vä zoom-ta­pah­tu­ma ”Kysy asi­an­tun­ti­jal­ta le­pa­kois­ta”. Ta­pah­tu­ma­link­ki tu­lee Le­pak­ko­tie­teel­li­sen yh­dis­tyk­sen si­vul­le.

Le­pak­ko­bon­gauk­sen ide­a­na on kiin­nit­tää ih­mis­ten huo­mio Suo­men le­pak­ko­jen mo­ni­nai­suu­teen ja eri­lai­siin elin­ta­poi­hin. Suo­mes­sa on ta­vat­tu 13 eri le­pak­ko­la­jia, jot­ka poik­ke­a­vat elin­ta­voil­taan sel­ke­äs­ti toi­sis­taan.

– Esi­mer­kik­si poh­jan­le­pa­kon nä­kee usein len­tä­mäs­sä ta­lon tai ke­sä­mö­kin pi­ha­pii­ris­sä, kun taas ve­si­sii­pan löy­tää to­den­nä­köi­sem­min lä­hi­jär­vel­tä saa­lis­ta­mas­ta hyön­tei­siä ve­den pin­nan tun­tu­mas­ta. Sa­teel­la tai ko­val­la tuu­lel­la le­pa­kot vält­tä­vät liik­ku­mis­ta, ker­too Suo­men le­pak­ko­tie­teel­li­sen yh­dis­tyk­sen suo­je­lu­vas­taa­va Vil­le Vas­ko.

Suo­men le­pak­ko­tie­teel­li­nen yh­dis­tys kan­nus­taa kaik­kia mu­kaan le­pa­koi­ta ha­vain­noi­maan ja il­moit­ta­maan ha­vain­nois­ta Suo­men la­ji­tie­to­kes­kuk­sen pal­ve­luun. Ha­vain­to­jen tal­len­ta­mi­nen on­nis­tuu avoi­mel­la lo­mak­keel­la tai Oma Vih­ko -osi­on lo­mak­keil­la.

Lisää aiheesta

Kysely