JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
16.7.2021 20.15
Uutiset

Koronarokotukset jatkuvat – tehosterokotusajan aikaistamiseen jonotus­mah­dol­lisuus

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Yli 16-vuo­ti­ai­den sekä ter­vey­den­ti­lan­sa vuok­si ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien 12–15-vuo­ti­ai­den ro­ko­tuk­set jat­ku­vat kai­kis­sa ro­ko­tus­pis­teis­sä en­si vii­kol­la­kin. Al­ku­vii­kon ajat avau­tu­vat va­rat­ta­vak­si lau­an­tai­na 17.7. klo 12 ja lop­pu­vii­kon ajat maa­nan­tai­na 19.7. klo 8.

Yli 16-vuo­ti­ai­den ajan­va­raus ta­pah­tuu en­si­si­jai­ses­ti verk­ko­pal­ve­lus­sa. Ro­ko­tet­ta­van on ol­ta­va täyt­tä­nyt 16 vuot­ta ro­ko­tu­sai­kaan men­nes­sä.

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien 12–15-vuo­ti­ai­den ajan­va­rauk­sen voi teh­dä ai­no­as­taan pu­he­lin­pal­ve­lus­sa. Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten pu­he­lin­pal­ve­lu 013 330 2131 on avoin­na maa­nan­tai­sin klo 8–9 en­sim­mäi­sen ro­kot­teen ajan­va­raus­ta sekä kii­reel­li­siä ro­ko­tu­sai­ko­jen pe­ru­mi­sia tai vaih­ta­mi­sia var­ten.

Klo 9–11 pu­he­lin­pal­ve­luun voi jät­tää ta­kai­sin­soit­to­pyyn­nön kii­reet­tö­mis­sä ajan­vaih­to­a­si­ois­sa, eli kun ro­ko­tu­sai­ka on yli vii­kon ku­lut­tua.

Koronarokotukset jatkuvat maakunnassa.

Koronarokotukset jatkuvat maakunnassa.

Kari Sarkkinen

Nuo­ria ai­kui­sia kan­nus­te­taan ro­ko­tuk­siin

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nat ovat vii­me viik­koi­na le­vin­neet eri­tyi­ses­ti nuor­ten ai­kuis­ten kes­kuu­des­sa. Al­le 30-vuo­ti­ai­den ro­ko­tus­kat­ta­vuus nou­see Poh­jois-Kar­ja­las­sa hy­vää tah­tia, mut­ta on vie­lä sel­väs­ti ma­ta­lam­pi kuin iäk­kääm­mil­lä ikä­ryh­mil­lä.

Ko­ro­na­ro­kot­teet an­ta­vat par­haan suo­jan vas­ta te­hos­te­ro­ko­tus­ten jäl­keen, jot­ka näis­sä ikä­luo­kis­sa me­ne­vät syys–lo­ka­kuul­le. Jot­ta syk­syn ro­ko­tus­kat­ta­vuus saa­daan mah­dol­li­sim­man hy­väk­si, kan­nus­te­taan myös vie­lä ro­kot­ta­mat­to­mia nuo­ria va­raa­maan ai­ka en­sim­mäi­seen ro­ko­tuk­seen mah­dol­li­sim­man pian.

Te­hos­te­ro­ko­tu­sa­jan ai­kais­ta­mi­seen jo­no­tus­mah­dol­li­suus

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten verk­ko­a­jan­va­raus­jär­jes­tel­män kaut­ta voi tiis­tais­ta 20.7. al­ka­en jät­tää pyyn­nön te­hos­te­ro­ko­tu­sa­jan ai­kais­ta­mi­sek­si. Jo­no­tus­mah­dol­li­suus ote­taan käyt­töön sen var­mis­ta­mi­sek­si, et­tei ro­kot­tei­ta jää käyt­tä­mät­tä. Ro­ko­tus­ten vä­lin tu­lee kui­ten­kin ol­la vä­hin­tään 8 viik­koa.

Jo­no­tus­mah­dol­li­suus toi­mii si­ten, et­tä asi­a­kas jät­tää jär­jes­tel­män kaut­ta yh­tey­de­not­to­pyyn­nön toi­vo­man­sa paik­ka­kun­nan koh­dal­le, jos hän ha­lu­aa ai­kais­taa te­hos­te­ro­ko­tu­sai­kaan­sa. Jos ky­sei­sel­lä ro­ko­tus­pis­teel­lä jää yli­jää­mä­ro­kot­tei­ta, soi­te­taan ro­ko­tus­pis­teel­tä yh­tey­de­not­to­pyyn­nön jät­tä­neil­le asi­ak­kail­le ja tar­jo­taan mah­dol­li­suut­ta tul­la ro­ko­tuk­seen ai­kais­te­tus­ti. Jos soit­toa ei tule, py­syy al­ku­pe­räi­nen ro­ko­tu­sai­ka voi­mas­sa.

Jos ro­ko­tu­sa­jan ai­kais­ta­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä esi­mer­kik­si työ­ko­men­nuk­sen, opis­ke­li­ja­vaih­don tai lää­ke­tie­teel­li­sen syyn ta­kia, sil­loin asi­ak­kaan tu­lee jät­tää ta­kai­sin­soit­to­pyyn­tö pu­he­lin­pal­ve­luun.

Lisää aiheesta

Kysely