JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
16.7.2021 8.45
Uutiset

Korona­vi­rus­tar­tuntojen määrä on reilussa kasvussa – ohjeiden noudattaminen estäisi useimmat tartunnat

POH­JOIS-KAR­JA­LA

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä Poh­jois-Kar­ja­las­sa on jat­ka­nut kas­vu­aan jo use­am­man vii­kon ajan. Tar­tun­to­jen mää­räs­sä nä­kyy eri­tyi­ses­ti mat­kai­lun li­sään­ty­mi­nen niin val­ta­kun­nan ra­jo­jen yli kuin ko­ti­maas­sa­kin. Tar­tun­nat ovat le­vin­neet myös per­he- ja ys­tä­vä­pii­ris­sä, fes­ta­reil­la sekä muis­sa koh­taa­mi­sis­sa. Ko­ro­na­vi­rus­tau­tiin ovat vii­me viik­koi­na sai­ras­tu­neet eri­tyi­ses­ti nuo­ret ai­kui­set.

Koronaviruksen tilannekuvatyöryhmä ei tehnyt voimassa oleviin suosituksiin muutoksia, mutta korostaa jokaisen omaa vastuuta koronaviruksen leviämisen estämisessä. Kasvomaskin käyttämistä, turvavälien noudattamista ja tehostettua käsihygieniaa suositellaan edelleen.

Koronaviruksen tilannekuvatyöryhmä ei tehnyt voimassa oleviin suosituksiin muutoksia, mutta korostaa jokaisen omaa vastuuta koronaviruksen leviämisen estämisessä. Kasvomaskin käyttämistä, turvavälien noudattamista ja tehostettua käsihygieniaa suositellaan edelleen.

Tuija Marienberg

Suo­si­tuk­set py­sy­vät en­ti­sel­lään, jo­kai­sen vas­tuu­ta ko­ros­te­taan

Poh­jois-Kar­ja­lan ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä ko­koon­tui 15.7.2021 ar­vi­oi­maan ko­ro­na­ti­lan­net­ta sekä suo­si­tus­ten riit­tä­vyyt­tä. Suo­si­tuk­set alu­eel­la pi­de­tään en­ti­sel­lään, mut­ta työ­ryh­mä pai­not­taa jo­kai­sen poh­jois­kar­ja­lai­sen vas­tuu­ta tar­tun­to­jen le­vi­ä­mi­sen eh­käi­se­mi­ses­sä:

– Moni sai­ras­tu­mi­sis­ta ja ka­ran­tee­neis­ta oli­si voi­tu vält­tää käyt­tä­mäl­lä kas­vo­mas­kia, pi­tä­mäl­lä huol­ta tur­va­vä­leis­tä ja huo­leh­ti­mal­la kä­si­hy­gie­ni­as­ta. Li­säk­si ylei­sö­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­jil­lä on suu­ri vas­tuu ta­pah­tu­mien tur­val­li­suu­des­ta, to­te­aa Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­li­sen ko­ro­na­vi­ruk­sen ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­va Sir­pa Kai­pi­ai­nen Siun so­tes­ta.

– Epi­de­mi­a­ti­lan­ne ei ole enää rau­hal­li­nen ja riit­tä­vän hyvä ro­ko­te­suo­ja vä­es­töl­lä on vas­ta syk­syl­lä. Ke­sän toi­min­ta ja ro­kot­tei­den ot­ta­mi­nen rat­kai­see sen, mil­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa pa­laam­me lo­mien jäl­keen kou­lui­hin ja työ­pai­koil­le.

Ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hy­väs­sä tah­dis­sa

Ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ovat eden­neet Poh­jois-Kar­ja­las­sa hy­vin. Maa­kun­nan vä­es­tös­tä en­sim­mäi­sen ro­ko­te­an­nok­sen saa­nei­ta on noin 66 %, mikä on nel­jän­nek­si kor­kein osuus koko Suo­mes­sa. Te­hos­te­ro­ko­tuk­set ovat käyn­nis­sä ja mo­lem­mat ro­ko­tu­san­nok­set on saa­nut jo noin nel­jän­nes poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta.

– Poh­jois­kar­ja­lai­set ovat ot­ta­neet ro­kot­tei­ta hy­vin ja van­him­mis­sa ikä­luo­kis­sa ro­ko­te­kat­ta­vuus on jo eri­no­mai­nen. Nuo­rem­mis­sa­kin ikä­luo­kis­sa ro­ko­tus­kat­ta­vuus nou­see hy­vää tah­tia, ker­too Kai­pi­ai­nen.

Ro­ko­tuk­sen saa­nei­den on tär­ke­ää edel­leen nou­dat­taa tur­val­li­suu­soh­jei­ta, sil­lä ro­kot­teen saa­nut voi edel­leen sai­ras­tua ja tar­tut­taa mui­ta.

– Meil­lä­kin sai­ras­tu­nei­den jou­kos­sa on jopa kah­teen ker­taan ro­ko­tet­tu­ja. Ro­ko­te näyt­tää suo­jaa­van hy­vin va­ka­via tau­ti­muo­to­ja vas­taan, mut­ta vas­tuu pi­tää kan­taa sii­tä, et­tei tar­tu­ta tau­tia eteen­päin, muis­tut­taa Kai­pi­ai­nen.

Vii­kol­la 27 uu­sia tar­tun­to­ja 38 kap­pa­let­ta

Vii­kol­la 27 uu­sia tar­tun­to­ja to­det­tiin Poh­jois-Kar­ja­las­sa 38, kun edel­lis­vii­kol­la ta­pauk­sia kir­jau­tui 28. Poh­jois­kar­ja­lai­sil­la to­det­tu­ja tar­tun­to­ja oli näis­tä 31 ja seit­se­män tar­tun­nois­ta kir­jau­tuu tois­ten sai­raan­hoi­to­pii­rien alu­eel­le koti- tai oles­ke­lu­kun­nan mu­kai­ses­ti. Tar­tun­to­ja to­det­tiin Jo­en­suus­sa, Ki­teel­lä, Kon­ti­o­lah­del­la, Liek­sas­sa, Ou­to­kum­mus­sa, Rääk­ky­läs­sä ja Toh­ma­jär­vel­lä. Tar­tun­nois­ta seit­se­män oli pe­räi­sin ul­ko­mail­ta ja jat­ko­tar­tun­to­ja ul­ko­mail­ta saa­duis­ta tar­tun­nois­ta to­det­tiin kuu­si. 20 tar­tun­taa to­det­tiin jo ka­ran­tee­nis­sa ol­leil­la hen­ki­löil­lä. Kaik­kien tar­tun­to­jen al­ku­pe­rä on pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään.

Ku­lu­val­la vii­kol­la tors­tai­aa­muun men­nes­sä tar­tun­to­ja on to­det­tu 20, jois­ta kah­dek­san poh­jois­kar­ja­lai­sil­la ja 12 kir­jau­tuu tois­ten sai­raan­hoi­to­pii­rien alu­eel­le. Ka­ran­tee­nis­sa ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­mi­sen ta­kia on lä­hes 200 hen­ki­löä. Mah­dol­li­sia al­tis­tu­mis­paik­ko­ja tu­lee tie­toon lä­hes päi­vit­täin ja ne on koot­tu Siun so­ten verk­ko­si­vuil­le.

Lisää aiheesta

Kysely